พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ เลื่อนและแต่งตั้งสมณศักดิ์พระสงฆ์ จำนวน 74 รูป

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานสถาปนา เลื่อนและแต่งตั้งสมณศักดิ์พระสงฆ์ ประจำปี 2562 จำนวน 74 รูป
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ เลื่อนและแต่งตั้งสมณศักดิ์พระสงฆ์ จำนวน 74 รูป

เมื่อวันที่ 25 ก.ค. 62 ที่ผ่าน พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานสถาปนา เลื่อนและแต่งตั้งสมณศักดิ์พระสงฆ์ผู้ทรงคุณแก่ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนา ประจำปี 2562 จำนวน 74 รูป เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2562
สมณศักดิ์ทั้ง 7 4 ราชทินนาม แบ่งเป็น สมเด็จพระราชาคณะชั้นสุพรรณบัฏ 4 รูป พระราชาคณะเจ้าคณะรองชั้นหิรัญบัฏ 5 รูป พระราชาคณะชั้นธรรม 6 รูป พระราชาคณะชั้นเทพ 18 รูป พระราชาคณะชั้นราช 18 รูป พระราชาคณะชั้นสามัญ 23 รูป มีรายชื่อดังต่อไปนี้
สมเด็จพระราชาคณะชั้นสุพรรณบัฏ คือ 1.พระพรหมวชิรญาณ วัดยานนาวา เป็นสมเด็จพระมหาธีราจารย์ 2.พระสาสนโสภณ วัดโสมนัสวิหาร เป็นสมเด็จพระมหามุนีวงศ์ 3.พระพรหมมุนี วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เป็น สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ 4.พระพรหมมังคลาจารย์ วัดไตรมิตรวิทยาราม เป็น สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี
พระราชาคณะเจ้าคณะรองชั้นหิรัญบัฏ คือ 1.พระธรรมโสภณ วัดสุทธจินดา จ.นครราชสีมา เป็น พระสาสนโสภณ 2.พระธรรมเสนานุวัตร วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จ.พิษณุโลก เป็น พระพุทธวงศมุนี 3.พระธรรมรัตนดิลก วัดสุทัศนเทพวราราม เป็นพระวิสุทธาธิบดี 4.พระธรรมเจติยาจารย์ วัดพระศรีมหาธาตุ เป็นพระพรหมมุนี 5.พระธรรมมงคลญาณ วัดธรรมมงคลฯ เป็นพระพรหมมงคลญาณ วิ.
พระราชาคณะชั้นธรรม คือ 1.พระเทพประสิทธิโสภณ วัดเทพศิรินทราวาส เป็นพระธรรมโสภณ 2.พระเทพสุเมธี วัดศรีสุริยวงศาราม จ.ราชบุรี เป็นพระธรรมวุฒาจารย์ 3.พระเทพเมธี วัดอรุณราชวราราม เป็นพระธรรมรัตนดิลก 4.พระเทพวิสุทธิญาณ วัดอนาลโยทิพยาราม จ.พะเยา เป็น พระธรรมวิสุทธิญาณ วิ. 5.พระเทพรัตนสุธี วัดเขียนเขต จ.ปทุมธานี เป็นพระธรรมรัตนาภรณ์ 6.พระเทพวีราภรณ์ วัดพระเชตุพนวิมมลมังคลาราม เป็นพระธรรมรัตนากร
พระราชาคณะชั้นเทพ คือ 1.พระราชประสิทธิวิมล วัดระฆังโฆสิตาราม เป็นพระเทพประสิทธิคุณ 2.พระราชญาณปรีชา วัดราชาธิวาส เป็นพระเทพวิสุทธิญาณ 3.พระราชรัตนกวี วัดมหาธาตุ จ.ยโสธร เป็นพระเทพวงศาจารย์ 4.พระราชเจติยาจารย์ วัดเจดีย์หลวง จ.เชียงใหม่ เป็น พระเทพวุฒาจารย์ 5.พระราชปริยัติโสภณ วัดหนองกุง จ.ขอนแก่น เป็นพระเทพวิสุทธิคุณ 6.พระราชคุณาภรณ์ วัดภูมินทร์ จ.น่าน เป็นพระเทพนันทาจารย์ 7.พระราชสิทธิมุนี วัดมหาธาตุฯ เป็น พระเทพวิสุทธิมุนี 8.พระราชรัตนสุธี วัดชนะสงคราม เป็น พระเทพรัตนสุธี 9.พระราชธรรมสุธี วัดเกตการาม จ.สมุทรสงคราม เป็นพระเทพสุเมธี
10.พระราชวิสุทธิเมธี วัดไชยชุมพลชนะสงคราม จ.กาญจนบุรี เป็น พระเทพปริยัติโสภณ
11.พระราชโสภณ วัดราษฎร์บำรุง เป็นพระเทพญาณโสภณ 12.พระราชศิริธรรมเมธี วัดคูหาสวรรค์ จ.พัทลุง เป็น พระเทพปริยัติคุณ 13.พระราชวรมุนี วัดสังเวชวิศยาราม เป็นพระเทพเวที 14.พระราชศาสนกิจโสภณ วัดเสมียนนารี เป็น พระเทพวรสิทธาจารย์ 15.พระราชปริยัติเมธี วัดสุวรรณภูมิ จ.สุพรรณบุรี เป็น พระเทพปริยัติกวี 16.พระราชสีมาภรณ์ วัดบึง จ.นครราชสีมา เป็น พระเทพสีมาภรณ์ 17.พระราชวรเมธี วัดประยุวงศาวาส เป็น พระเทพปวรเมธี 18.พระราชสุเมธาจารย์ วัดอมราวดี กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร เป็น พระเทพญาณวิเทศ
พระราชาคณะชั้นราช คือ 1.พระศรีสุธรรมโมลี วัดโมลีโลกยาราม เป็น พระราชปริยัติบดี 2.พระพิศาลสารคุณ วัดศรีจันทร์ จ.ขอนแก่น เป็น พระราชวุฒาจารย์ 3.พระวินัยโกศล วัดศรีอุบลรัตนาราม จ.อุบลราชธานี เป็น พระราชธรรมสุธี 4.พระศรีวิสุทธิคุณ วัดศาลาลอย จ.สุรินทร์ เป็น พระราชวิมลโมลี 5.พระศรีปริยัติโมลี วัดราชนัดดาราม เป็น พระราชศิริธรรมเมธี 6.พระโสภณคณาภรณ์ วัดบวรนิเวศวิหาร เป็น พระราชญาณปรีชา 7.พระศรีรัตนมุนี วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จ.พิษณุโลก เป็น พระราชรัตนสุธี 8.พระสุทธิสารเมธี วัดโพธิสมภรณ์ จ.อุดรธานี เป็น พระราชสารโกศล 9.พระวิบูลธรรภาณ วัดสัมมาธัญญาวาส เป็น พระราชธรรมกวี 10.พระสิริธรรมราชมุนี วัดมะนาวหวาน จ.นครศรีธรรมราช เป็น พระราชสิริธรรมมงคล
11.พระศรีธรรมประสาธน์ วัดพระมหาธาตุ จ.นครศรีธรรมราช เป็น พระราชวิสุทธิกวี 12.พระศรีมุนีวงศ์ วัดธาตุทอง เป็น พระราชบัณฑิต 13.พระพิศาลปริยัตยาภรณ์ วัดหาดใหญ่สิตาราม จ.สงขลา เป็น พระราชปริยัติธาดา 14.พระศากยปุตติยวงศ์ วัดอรุณราชวราราม เป็น พระราชมหาเจติยาภิบาล 15.พระปัญญารัตนาภรณ์ วัดชัยมงคล จ.ชลบุรี เป็นพระราชสารโสภณ 16.พระโพธิญาณวิเทศ วัดป่าอภัยคีรี รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา เป็น พระราชโพธิวิเทศ วิ. 17.พระวิเทศพุทธิคุณ วัดอมราวดี กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร เป็น พระราชพุทธิวรคุณ วิ. 18.พระฌอน ซิเวอร์ตัน สถานพำนักสงฆ์บ้านไร่ทอสี จ.นครราชสีมา เป็น พระราชพัชรมานิต วิ.
พระราชาคณะชั้นสามัญ คือ 1.พระครูปลัดสัมพิพัฒนเมธาจารย์ (อภิญญา) วัดราชบพิธฯ เป็น พระมหาคณิศร 2.พระครูธรรมาธิการ (สุรินทร์) วัดราชบพิธฯ เป็น พระจุลคณิศร 3.พระมหาโดม วัดศรีเทพประดิษฐาราม จ.นครพนม เป็น พระศรีวิสุทธินายก 4.พระครูกิตติวีรวัฒน์ (วงศ์ศักดิ์) วัดป่าสุเมฆนันทาราม จ.บึงกาฬ เป็น พระวิบูลธรรมภาณ 5.พระครูกันตธรรมานุวัฒน์ (สุขเลิศ) วัดบ้านเหล่า จ.เชียงราย เป็น พระสิริวัฒโนดม 6.พระมหาจันทร์ วัดขันเงิน จ.ชุมพร เป็น พระสิริปริยัติวงศ์ 7.พระครูศรีกิตติคุณ (สุทธิพล) วัดจรณาราม จ.พัทลุง เป็นพระศรีธรรมประสาธน์
8.พระครูศรีประจันตคณารักษ์ (สมทรง) วัดดอนบุปผาราม จ.สุพรรณบุรี เป็น พระศรีประจันตคณาภิบาล 9.พระครูธรรมวินยาลังการ (ธัญญวัฒน์) วัดเสนหา จ.นครปฐม เป็น พระวินัยโกศล 10.พระครูอนุกูลวิมลกิจ (ทองย้อย) วัดเขาวัง จ.ราชบุรี เป็น พระภาวนาวิหารกิจ 11.พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ว.วชิรเมธี) วัดพระสิงห์ จ.เชียงราย เป็น พระเมธีวชิโรดม 12.พระมหาไชยวัฒน์ วัดบวรนิเวศวิหาร เป็นพระโสภณคณาภรณ์ 13.พระมหาถวิล วัดบรมนิวาส เป็น พระศรีวรคุณ
14.พระครูปลัดสัมพิพัฒนปัญญาจารย์ (ชนพัฒน์) วัดปากน้ำ เป็น พระอมรเมธี 15.พระครูปลัดสุวัฒนเมธาคุณ (ชัยยันต์) วัดบุรณศิริมาตยาราม เป็น พระสุทธิสารเมธี 16.พระครูพิสิฎฐ์กิจจาภิรม (วรนัยน์) วัดใหญ่อินทาราม จ.ชลบุรี เป็น พระชัยสิทธิสุนทร 17.พระครูสิริภาวนาภิรม(ชอบ) วัดพิชโสภาราม จ.อุบลราชธานี เป็น พระภาวนาสุตาภิรัต 18.พระครูมงคลสุตาภรณ์(อำนวย) วัดชัยชนะสงคราม จ.สงขลา เป็น พระภาวนาสุตาจารย์
19.พระครูปภัสสรวรพินิจ (ไพโรจน์) วัดห้วยมงคล จ.ประจวบคีรีขันธ์ เป็น พระพิศาลสิทธิคุณ 20.พระครูเมตตาวิหารคุณ (ทองคำ) วัดบึงบาประภาสะวัต จ.ปทุมธานี เป็น พระเมตตาวิหารี 21.พระครูวิจิตรชยานุรักษ์ (พร้า) วัดโคกดอกไม้ จ.ชัยนาท เป็น พระมงคลวิจิตร 22.พระครูปลัด ปารมี วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว จ.เพชรบูรณ์ เป็นพระภาวนาวชิรปราการ 23.พระอธิการพบโชค วัดห้วยปลากั้ง จ.เชียงราย เป็น พระไพศาลประชาทร
โดยทั้งนี้ พระสงฆ์ทั้ง 74 รูป จะเข้ารับพระราชทานสถาปนาสมณศักดิ์ และพระราชทานสมณศักดิ์ ในวันที่ 28 ก.ค. เวลา 17.00 น. ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ในพระบรมมหาราชวัง

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co