ความรู้ยศ "เจ้าคุณพระ" หลังโปรดเกล้าฯ สถาปนา เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี

ตำแหน่งนี้มีมาแต่โบราณ เปิดความรู้ยศ เจ้าคุณพระ หรือ พระสนมเอกหลังการสถาปนา เจ้าคุณพระสินีนาฏ
ความรู้ยศ "เจ้าคุณพระ" หลังโปรดเกล้าฯ สถาปนา เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี

28 กรกฎาคม 2562 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวิชรเกล้าเจ้าอยู่ มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนา พลตรีหญิง ท่านผู้หญิงสินีนาฎ วงศ์วชิราภักดิ์ ขึ้นเป็น เจ้าคุณพระสินีนาฎ พิลาสกัลยาณี ตามที่จารึกลงในสุพรรณบัฏ

ภาพจากอีจัน
ทั้งนี้ เพจเฟซบุ๊ก คำไทย ได้มีการให้ข้อมูลว่า ยศ "เจ้าคุณพระ" หรือ "Royal Noble Consort" คือตำแหน่ง “ภรรยาของพระมหากษัตริย์ที่ไม่ใช่เจ้านาย” ตำแหน่งสูงกว่าตำแหน่งเจ้าคุณจอมมารดา และเจ้าจอมมารดา เป็นราชทินนามฝ่ายใน ไม่ต้องใช้ราชาศัพท์ สถาปนาครั้งแรกเมื่อปี 2464 เมื่อ 98 ปีก่อน ตำแหน่งเจ้าคุณพระ ในกรุงรัตนโกสินทร์มี 2 ท่าน คือ
1. เจ้าคุณพระประยุรวงศ์ ปี 2464
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาขึ้นเป็น "เจ้าคุณพระประยุรวงศ์" ตามที่จารึกลงในสุพรรณบัฏ
2. เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ปี 2562
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลปัจจุบัน มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาขึ้นเป็น "เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี" ตามที่จารึกลงในสุพรรณบัฏ
ภาพจากอีจัน
ลำดับพระภรรยาเจ้า
1. พระอัครมเหสี
สมเด็จพระบรมราชินีนาถ
สมเด็จพระบรมราชินี
สมเด็จพระราชินี
สมเด็จพระบรมราชเทวี
สมเด็จพระอัครราชเทวี
2. พระมเหสี
พระนางเจ้า พระวรราชเทวี
3.พระราชเทวี
พระนางเจ้า พระราชเทวี
4.พระนางเธอ
5.พระอรรคชายาเธอ
6.พระราชชายา
พระวรราชชายา
พระราชชายา
7.พระสนมเอก
เจ้าคุณพระ
เจ้าคุณจอมมารดา
เจ้าจอมพระ
8.พระสนม
เจ้าจอมมารดา
เจ้าจอม
จอมมารดา
No stories found.
อีจัน
www.ejan.co