พระบรมราชโองการสถาปนา เจ้าคุณพระสินีนาฎ พิลาสกัลยาณี

พระบรมราชโองการสถาปนา เจ้าคุณพระสินีนาฎ พิลาสกัลยาณี
พระบรมราชโองการสถาปนา เจ้าคุณพระสินีนาฎ พิลาสกัลยาณี

เมื่อวันที่ 28 ก.ค.62 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวิชรเกล้าเจ้าอยู่ มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนา พลตรีหญิง ท่านผู้หญิงสินีนาฎ วงศ์วชิราภักดิ์ ขึ้นเป็น เจ้าคุณพระสินีนาฎ พิลาสกัลยาณี

ภาพจากอีจัน
No stories found.
อีจัน
www.ejan.co