วธ.เผยผลโพล “วันวิสาขบูชา” คนไทยส่วนใหญ่ตั้งใจทำบุญ ทำทาน

วธ.เผยผลโพล “วันวิสาขบูชา”คนไทยส่วนใหญ่รู้ความสำคัญ ตั้งใจทำบุญ ลด ละ เลิก อบายมุข

22 พ.ค.67 วันวิสาขบูชา

กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ร่วมกับสวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นเด็ก เยาวชนและประชาชนที่มีต่อ “วันวิสาขบูชา ปี 2567” จากกลุ่มตัวอย่างเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วประเทศ จากผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน 16,034 คน

พบว่า เด็ก เยาวชน และประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 88.27 ทราบว่าวันวิสาขบูชาปีนี้ ตรงกับวันที่ 22 พ.ค.67 และคิดว่าวันวิสาขบูชา มีความสำคัญ คือ เป็นวันที่พระพุทธเจ้าประสูติ ร้อยละ 73.11 เป็นวันที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ ร้อยละ 63.96 และเป็นวันที่พระพุทธเจ้าได้เสด็จดับขันธสู่ปรินิพพาน ร้อยละ 61.89 อีกทั้งเด็ก เยาวชน และประชาชนส่วนใหญ่ ทราบว่าหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ในวันวิสาขบูชา คือ อริยสัจ 4 ร้อยละ 55.00 และทราบว่าเป็นหลักธรรมอื่น อาทิ โอวาทปาฏิโมกข์ ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร เป็นต้น ร้อยละ 45.00

เมื่อถามเด็ก เยาวชน และประชาชนส่วนใหญ่ คิดว่าวิธีการใดจะจูงใจหรือเชิญชวนให้เด็ก เยาวชน และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชามากขึ้น ผลโพลปรากฎว่า อยากให้พ่อแม่/ปู่ย่า ตายาย/ญาติพี่น้อง พาลูกหลานเข้าร่วมกิจกรรมวิสาขบูชา ร้อยละ 70.53 อยากให้ครู อาจารย์ ควรปลูกฝัง ถ่ายทอดความรู้ให้แก่นักเรียน เพื่อสร้างความเข้าใจที่ชัดเจนและเห็นความสำคัญ ร้อยละ 39.75 และอยากให้ผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ให้ความรู้และการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมผ่านโซเชียลมีเดีย ร้อยละ 39.22

นางสาวสุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า นอกจากนี้ผลโพลชี้ว่าเด็ก เยาวชน และประชาชนส่วนใหญ่ สนใจเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชาในปีนี้ ร้อยละ 65.19 โดยแบ่งเป็นความตั้งใจทำบุญ ทำทาน ร้อยละ 61.36 ลด ละ เลิก อบายมุข ร้อยละ 55.23 และตักบาตรพระสงฆ์ ร้อยละ 53.68 และเมื่อถามเด็ก เยาวชน และประชาชนส่วนใหญ่ จะนำหลักคำสอนข้อใดมายึดถือปฏิบัติและนำมาใช้ในชีวิตประจำวัน คือ สติ ความรู้สึกตัว ความระลึกได้ ความรับรู้ การเอาจิตไปรับรู้ ในสิ่งที่เกิดขึ้น หรือปรากฏขึ้น ในปัจจุบัน ร้อยละ 63.75 อันดับ 2  ศีล 5 ศีลพื้นฐานที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสั่งสอนให้ชาวพุทธทุกคนยึดถือปฏิบัติเป็นหลักของชีวิต ร้อยละ 41.79 อันดับ 3 หลักการ 3 ทำความดี ละเว้นความชั่ว ทำจิตใจให้บริสุทธิ์ ร้อยละ 40.63

ขณะเดียวกันผลสำรวจครั้งนี้ เด็ก เยาวชน และประชาชนส่วนใหญ่ ต้องการให้ วธ. จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนา ได้แก่ กิจกรรมไหว้พระ ทำบุญ ตักบาตร ร้อยละ 63.34 กิจกรรมฟังเทศน์ ฟังธรรม ร้อยละ 34.12 และกิจกรรมเวียนเทียนรอบพระบรมสารีริกธาตุ/วัด/สถานที่ปฏิบัติธรรม ร้อยละ 32.72 เสนอแนะให้ภาครัฐมีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกิจกรรม สถานที่จัดงาน  ผ่านสื่อต่าง ๆ ที่หลากหลาย อาทิ ป้ายประชาสัมพันธ์ วิทยุ โทรทัศน์ สื่อออนไลน์ เป็นต้น