“หลวงพ่อใหญ่” ยื่นตระหง่านกลางเมืองร้อยเอ็ด

กราบหลวงพ่อใหญ่ วัดบูรพาภิราม อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด
“หลวงพ่อใหญ่” ยื่นตระหง่านกลางเมืองร้อยเอ็ด

วันนี้อีจันพาลูกเพจทุกคนกราบนมัสการ “หลวงพ่อใหญ่ วัดบูรพาภิราม” ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอ.เมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด มีหลวงพ่อใหญ่ยืนสูงเด่นอยู่กลางวัด เป็นที่น่าตื่นตาตื่นใจกับผู้ที่ผ่านไปผ่านมา จนต้องแวะไปกราบไหว้ขอพร

ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
วัดบูรพาภิรามเป็นพระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดสามัญสังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย สร้างขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ.2456 เดิมชื่อ วัดหัวรอ เนื่องจากในสมัยนั้นที่วัดแห่งนี้ ได้ใช้เป็นสถานที่สำหรับพักค้างแรมของพ่อค้าและประชาชนที่อาศัยการเดินเท้าเป็นหลัก วัดหัวรอจึงเป็นจุดเริ่มของการพักแรมในคืนแรกของการเดินทางและมักเป็นจุดนัดพบกัน ต่อมาพระอธิการหล้า อินทว์โส ได้ขยายวัดให้กว้างขวางยิ่งขึ้น และได้เรียกชื่อวัดใหม่ว่า "วัดบูรพา" เพราะว่าตั้งอยู่ในทิศตะวันออกของเมือง แต่ในเวลาต่อมาได้เปลี่ยนชื่อวัดใหม่เพื่อความเหมาะสมว่า "วัดบูรพาภิราม" ซึ่งใช้ชื่อนี้มาจนถึงปัจจุบัน
ภาพจากอีจัน
วัดบูรพาภิรามแห่งนี้ มีพระพุทธรูปปางประทานพร ที่สูงที่สุดในประเทศไทย คือ พระพุทธรัตนมงคลมหามุนี หรือหลวงพ่อใหญ่ สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2516 ด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก ลักษณะของพระพุทธรูปเป็นแบบประทับยืนเด่นเป็นสง่ามองเห็นได้จากระยะไกล และเป็นที่เคารพเลื่อมใสศรัทธาของชาวร้อยเอ็ดเป็นอย่างมาก
ภาพจากอีจัน
ความสูงขององค์พระวัดจากพระบาทถึงยอดเกศสูงถึง 59 เมตร 20 เซนติเมตร และมีความสูงทั้งหมด 67 เมตร 85 เซนติเมตร และที่ฐานพระพุทธรูปองค์นี้ เป็นห้องพิพิธภัณฑ์จำนวน หลายห้อง นอกจากนี้หลวงพ่อใหญ่ยังเป็นสัญลักษณ์ประจำจังหวัด และปรากฏอยู่ในคำขวัญของเมืองร้อยเอ็ดด้วย
ภาพจากอีจัน
ด้านทิศ ตะวันออกของบริเวณวัดอยู่ติดกับคูรอบเมืองสมัยเก่า ซึ่งเป็นที่่สร้างศาลาศาลเจ้าพ่อมเหศักดานุภาพ ซึ่งชาวเมืองร้อยเอ็ดเคารพนับถือมาก
ภาพจากอีจัน
นักท่องเที่ยวที่สนใจมาเยือน สามารถเข้าเยี่ยมชมสักการะได้ ในเวลา 08.30 - 16.30 น. ของทุกวันรวมวันหยุดนักขัตฤกษ์ โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมเข้าชมแต่อย่างใด
No stories found.
!<-- Anymind Script -->
อีจัน
www.ejan.co