รู้ไหม คุณมีสิทธิ์ทวงหนี้ ลูกหนี้ ได้วันละกี่ครั้ง

รู้ไหม คุณมีสิทธิ์ทวงหนี้ ลูกหนี้ ได้วันละกี่ครั้ง

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศกฎการทวงหนี้จำกัด 1 วัน 1 ครั้ง

เจ้าหนี้ทั้งหลาย ฟังทางนี้!
รู้ไหมคุณมีสิทธิ์ทวงหนี้ลูกหนี้ได้จำกัดครั้งต่อ 1 วัน

วานนี้ (23 ส.ค. 62) ราชกิจจานุเบกษา ออกประกาศ คณะกรรมการกำกับการทวงถามหนี้
เรื่อง จำนวนครั้งในการติดต่อทวงถามหนี้ โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 9 (3) และมาตรา 16 (1) แห่งพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ.2558 คณะกรรมการกำกับการทวงถามหนี้ ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

1. ประกาศนี้เรียกว่า "ประกาศคณะกรรมการกำกับการทวงถามหนี้ เรื่องจำนวนครั้งในการติดต่อทวงถามหนี้"
2. ประกาศนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดเก้าสิบวัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
3. ให้ผู้ทวงถามหนี้ติดต่อลูกหนี้ หรือ บุคคลซึ่งลูกหนี้ได้ระบุไว้ เพื่อการทวงถามหนี้ได้ทราบการทวงถามหนี้ ไม่เกินหนึ่งครั้งต่อหนึ่งวัน

ภาพจากอีจัน

จะเป็นเจ้าหนี้ ต้องคิดดีๆ กว่าจะได้เงินคืนมาแต่ละบาท ไม่ใช่ง่ายๆ

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co