เปิดคำสั่งย้าย 4 เจ้าหน้าที่ อยู่ในเหตุการณ์ก่อนบิลลี่หาย

เปิดหนังสือ อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติฯ สั่งย้าย 4 เจ้าหน้าที่ อยู่ในเหตุการณ์วันบิลลี่หาย
เปิดคำสั่งย้าย 4 เจ้าหน้าที่ อยู่ในเหตุการณ์ก่อนบิลลี่หาย

หลังจากที่อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช สั่งย้าย 4 เจ้าหน้าที่ ที่อยู่ในเหตุการณ์จับกุมตัวบิลลี่ เมื่อวันที่ 17 เม.ย. 57 ก่อนหายตัวลึกลับแล้วนั้น

เปิดรายงานการสั่งย้าย

“รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชทุกท่าน
ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานกลาง
ผู้อำนวยการสำนักป้องกันปราบปรามและควบคุมไฟป่า
ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3
ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4
ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 สาขาสระบุรี
ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี

กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชขอส่งสำเนาคำสั่งกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชที่ 3 9 3 3 ลงวันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2562 เรื่อง ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติราชการ ทั้งนี้ให้ผู้บังคับบัญชามอบหมายงานในหน้าที่ให้พนักงานราชการปฏิบัติราชการตามความเหมาะสม หากมีความจำเป็นให้ไปปฏิบัติงานด้านป้องกันและปราบปรามให้พิจารณาอย่างรอบคอบและควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด พร้อมส่งสำเนาคำสั่งมอบหมายงานในหน้าที่ให้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชทราบเพื่อเป็นหลักฐานต่อไป

ภาพจากอีจัน
ทั้งนี้ให้ผู้มีรายชื่อตามคำสั่งเดินทางไปปฏิบัติราชการตามที่ได้รับมอบหมายภายในวันที่ 16 กันยายน 2562
คำสั่งกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเรื่องให้พนักงานราชการไปปฏิบัติราชการ
กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชพิจารณาแล้วเพื่อความเหมาะสมและประโยชน์ในการปฏิบัติราชการ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินฉบับที่ 5 พ.ศ. 2545 จึงให้พนักงานราชการไปปฏิบัติราชการจำนวน 3 ราย รายละเอียดปรากฏตามบัญชีแนบท้ายคำสั่งนี้
ภาพจากอีจัน
โดยให้พนักงานราชการปฏิบัติราชการให้เป็นไปตามสัญญาจ้างพนักงานราชการ ระเบียบกฎหมายและหนังสือสั่งการต่างๆที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และหนังสือสำนักงาน ก.พ. ลงวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2559 อย่างเคร่งครัด และในการเดินทางไปติดต่อ ราชการนอกสำนักงาน ให้ขออนุมัติจากผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นก่อนทุกครั้ง และอนุมัติให้เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างสำนักเบิกเงินเดือนได้ตามหนังสือกระทรวงการคลังลงวันที่ 8 สิงหาคม 2526
ภาพจากอีจัน
1 นายเกษม ลือฤทธิ์ ตำแหน่งคนงานสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3
ให้ไปปฏิบัติราชการสำนักป้องกันปราบปรามและควบคุมไฟป่า ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2562
2 นายบุญแทน บุษราคัม ตำแหน่งพนักงานพิทักษ์ป่าสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3
ให้ไปปฏิบัติราชการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2563
3 นายธนเสฏฐ์ แช่มเทศ ตำแหน่งนะพนักงานพิทักษ์ป่าสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3
ให้ไปปฏิบัติราชการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 สาขาสระบุรี ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2563


รวมคลิป ใครฆ่าบิลลี่?

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co