เปิดไทม์ไลน์! อธิบดีกรมอุทยานฯ ก่อนโดนรวบคาโต๊ะทำงาน

เปิดไทม์ไลน์ นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา ตั้งแต่รับตำแหน่ง อธิบดีกรมอุทยานฯ ก่อนโดนรวบคาห้องทำงานเมื่อปลายปีที่ผ่านมา

ไล่ไทม์ไลน์ นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ก่อนถูกจับในห้องทำงานพร้อมเงินในโต๊ะเกือบ 5 ล้านบาท

23 ก.พ. 65
นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา ได้รับการแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

24 ก.ค. 65
นายรัชฎา ได้ลงนาม ในหนังสือแจ้งเวียนกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ด่วนที่สุด ที่ ทส 0901.304/ว3952 ลงวันที่ 25 ก.พ. 65 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการมอบหมายให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ แจ้งให้ข้าราชการในสังกัดถือปฏิบัติ ดังนี้

– มีคำสั่งมอบหมายให้ข้าราชการไปปฏิบัติ ราชการในสังกัดที่ดำรงตำแหน่งอยู่ ให้ปฏิบัติราชการตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมายต่อไป จนกว่าจะมีคำสั่ง เปลี่ยนแปลง 

– มีคำสั่งมอบหมายให้ข้าราชการไปปฏิบัติ ราชการ หรือไปช่วยปฏิบัติราชการต่างสังกัด (ภายในกรม) รวมทั้งผู้ที่มาช่วยปฏิบัติราชการจากส่วนราชการอื่น ให้ปฏิบัติราชการตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมายต่อไป จนถึงวันที่ 30 ก.ย. 65 

– มีคำสั่งมอบหมายให้ข้าราชการไปปฏิบัติ ราชการทำหน้าที่ผู้อำนวยการส่วน หัวหน้ากลุ่ม และ/หรือ หัวหน้าหน่วยงานใดแล้ว ให้ผู้ซึ่งทำหน้าที่นั้นอยู่เดิม กลับไปปฏิบัติราชการต้นสังกัด หรือไปปฏิบัติราชการตามที่ได้รับมอบหมายต่อไป 

– ให้ผู้อำนวยการสำนักทุกสำนัก ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ทุกสำนัก ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษาสาขา ผู้อำนวยการกองทุกกอง และหัวหน้าหน่วยงานอื่นที่ขึ้นตรงต่ออธิบดี จัดทำคำสั่งมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้ข้าราชการซึ่งกลับไปปฏิบัติราชการ ต้นสังกัดตามข้อ 3 ทุกราย

28 ก.พ. 65
นายรัชฎา มีคำสั่งแต่งตั้งโยกย้าย ผู้อำนวยการสำนักสาขา ผู้อำนวยการส่วน หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเกรด A (ขนาดใหญ่) ทั้งทางบกทางทะเล ทั่วประเทศ จำนวนหลายคำสั่ง และมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง โดยออกคำสั่งแต่งตั้งทุก 3 วัน เป็นต้นมา 

ต่อมา
นายชัฒวัฒน์ ลิ้มลิขิตอักษร ได้รับเรื่องร้องเรียน ว่ามีการเรียกรับเงินในการโยกย้ายตำแหน่งของอธิบดีกรม อส. จากอดีตผู้บังคับบัญชา เพื่อน รุ่นน้อง จำนวนมาก

4 ส.ค. 65
นายชัยวัฒน์ มีหนังสือร้องเรียนขอให้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง (ในทางลับ) กรณี นายรัชฎา อธิบดีกรมอุทยานฯ มีพฤติกรรมทุจริต และปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบด้วยกฎหมายหลายประการ ถึงนายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)  เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) และพลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ ประธานคณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา

15 ส.ค. 65
นายชัยวัฒน์ ได้เข้าพบ นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีการพูดคุยถึงการทุจริตเรียกรับเงินที่เกี่ยวกับ โดยนายรัชฎา อธิบดีกรมอุทยานฯ ในการเรียกรับ ในการวิ่งเต้น โยกย้าย ข้าราชการของข้าราชการในกรม ซึ่งนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ได้แจ้ง แก่ข้าราชการ ว่าตนไม่รู้ไม่เห็น และไม่ทราบเรื่องนี้มาก่อน หากมีหลักฐานให้นำมาแสดงมาแจ้งตนได้เลย

3 ต.ค. 65
นายชัยวัฒน์ ได้กลับไปทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) ได้รับแจ้งจากผู้ใต้บังคับบัญชามีอธิบดีมีการเรียกเก็บเปอร์เซ็นต์จากหัวหน้าหน่วยงาน

ปลายเดือน ต.ค. 65
นายชัยวัฒน์ ได้เข้าพบอธิบดีกรมอุทยานฯที่ห้องทำงานจึงได้ทราบว่าอธิบดีมีการเรียกเก็บเงินจากหน่วยงานฯ ที่ตนเป็นผู้บังคับบัญชาอยู่จริง และเงินดังกล่าวให้ตนเป็นผู้นำมาส่ง

26 ธ.ค. 65
นายชัยวัฒน์ ร่วมกับเจ้าหน้าตำรวจ ปปป. เจ้าหน้าที่ ป.ป.ท. และ ป.ป.ช. ตรวจสอบข้อมูลพยานข้อเท็จจริง และมีการแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษ ต่อ นายรัชฎา ในความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ โดยกล่าวหาว่า

เป็นเจ้าพนักงาน สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งรัฐ สมาชิกสภาจังหวัด หรือสมาชิกสภาเทศบาล เรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดสำหรับตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบ เพื่อกระทำการหรือไม่กระทำการอย่างใดในตำแหน่งไม่ว่าการนั้นจะชอบหรือมิชอบด้วยหน้าที่ และเป็นเจ้าพนักงาน ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต

27  ธ.ค. 65
พล.ต.ต.จรูญเกียรติ ปานแก้ว ผบก.ปปป. พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ป.ป.ช. และ ป.ป.ท. เข้าจับกุมตัว นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา หลังได้รับร้องเรียนจากข้าราชการในสังกัด ว่ามีพฤติกรรมเรียกรับเงิน โดยเข้าจับกุมที่ห้องทำงาน ภายในกรมอุทยานแห่งชาติฯ ซึ่งขณะนั้นพบว่ากําลังมีการรับเงินจากทางเจ้าหน้าที่ที่จะต้องนําเงินมามอบให้กับอธิบดีกรมอุทยาน เจ้าหน้าที่จึงทําการตรวจสอบ โดยพบเงินสดอยู่ในห้องทำงานทั้งในตู้เซฟและที่วางอยู่ที่โต๊ะ นับได้ประมาณ 5 ล้านบาท โดยบางซองที่ใส่เงินก็มีโน๊ตบอกด้วยว่าจากสำนักฯ ไหน

จับ อธิบดีกรมอุทยานฯ เรียกรับเงิน วิ่งเต้นปรับเปลี่ยนตำแหน่ง

ล่าสุด วันนี้ (4 ม.ค. 66) นายชัยวัฒน์ ลิ้มลิขิตอักษร ผอ.สบอ.9 (อุบลราชธานี) เดินทางมาที่ บก.ปปป. เพื่อเข้าให้การและมอบเอกสารหลักฐานในกรณีที่อธิบดีกรมอุทยานฯ

ชัยวัฒน์ ปกป้องเจ้าหน้าที่อุทยาน โดนอธิบดีกรมอทุยานฯ เรียกรับเงิน

ขณะเดียวกัน พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้ลงนามสั่งย้าย นายรัชฎา เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทำการสอบสวนทำงานได้อย่างสะดวกไร้ข้อครหา

โฆษกรัฐบาล ยัน ย้ายอธิบดีกรมอุทยานฯ เพื่อให้ตรวจสอบง่ายขึ้น

สุดท้ายเรื่องนี้ จะเป็นไปอย่างไหร่ ต้องติดตามกันต่อไปครับ

คลิปแนะนำอีจัน
เรื่องเด่นการเมืองไทย ปี 65