ระยอง ประกาศ 4 ตำบล เป็นพื้นที่ประสบภัย น้ำท่วม

น้ำท่วมระยอง กระทบแล้ว 4 ตำบล 28 ชุมชน ประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัย – เร่งช่วยเหลือประชาชน

วันนี้ (24 พ.ค. 67) มีรายงานว่า จ.ระยอง น้ำท่วมหลายพื้นที่ โดย นายไตรภพ วงค์ไตรรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ได้ออกประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย ในพื้นที่อำเภอเมืองระยอง ดังนี้

1.ตำบลเชิงเนิน จำนวน 8 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนสองพี่น้อง ชุมชนพูนไฉ่ ชุมชนท่าเกตุ-ริมน้ำ ชุมชนเกาะกลอย ชุมชนเรือนจำ ชุมชนชายกระป่อม ชุมชนตีนเนิน-เกาะหวาย และชุมชนแหลมรุ่งเรือง

2.ตำบลท่าประดู่ จำนวน 7 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนศูนย์การค้า ชุมชนหลังวัดป่า 1 ชุมชนหลังวัดป่า 2 ชุมชนตากสินมหาราช ชุมชนสนามเป้า ชุมชนข้างอำเภอ-ทางไผ่ และชุมชนสะพานราษฎร์

3.ตำบลเนินพระ จำนวน 6 ชุมชน ดังนี้ ชุมชนแขวงการทาง ชุมชนทุ่งตโนด ชุมชนเนินพระ ชุมชนหนองสนมปัก-ป่า ชุมชนวัดโขดหิมทาราม และชุมชนหลังวัดโขดทิมทาราม

4.ตำบลปากน้ำ จำนวน 7 ชุมขน ได้แก่ ชุมชนสัมฤทธิ์ ชุมชนกันปีกปากคลอง ชุมชนมุสลิมปากคลอง ชุมชนบางจาก ชุมชนสมุทรเจดีย์ ชุมชนปากน้ำ และชุมชนปากน้ำ 2

ทางจังหวัด ได้มีคำสั่งให้ส่วนราชการ หน่วยงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง เข้าดำเนินการช่วยเหลือชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบโดยเร็วที่สุด