ยกเลิกระเบียบ ให้หรือรับของขวัญเจ้าหน้าที่รัฐ ปี 2544 ป้องกันการทุจริต

ครม.เห็นชอบ ยกเลิกระเบียบ ให้หรือรับของขวัญเจ้าหน้าที่รัฐ ฉบับปี 2544 ป้องกันการทุจริต

ครม. เห็นชอบในหลักการร่างระเบียบ ให้-รับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐฉบับใหม่ และยกเลิกระเบียบฉบับปี2544 เพื่อป้องกันการทุตจริต!

วันนี้ (8 พ.ย. 65) น.ส.ไตรศุลี  ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบในหลักการร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ ให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งเป็นร่างระเบียบฯ ฉบับใหม่ โดยให้ยกเลิกระเบียบฯ ฉบับเดิม หรือฉบับปี2544 เพื่อปรับปรุงแนวทางปฏิบัติในการ ให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ส่งเสริมกลไกการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ให้สอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ฉบับปรับปรุง) กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและสภาพการณ์ปัจจุบัน

สำหรับร่างระเบียบฯ ฉบับใหม่มีสาระสำคัญ ประกอบด้วย การปรับปรุงบทนิยามของคำว่า “ของขวัญ” ให้รวมถึงประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้ เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศของ ป.ป.ช. และเพิ่มบทนิยามของคำว่า ทรัพย์สินที่ให้เป็นของขวัญให้รวมถึงสินทรัพย์ดิจิทัล

โดยปรับปรุงในเรื่องข้อห้ามในการปฏิบัติ ได้แก่ เจ้าหน้าที่รัฐจะให้ของขวัญแก่ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลในครอบครัวของผู้บังคับบัญชาไม่ได้ เว้นแต่เป็นการให้ตามปกติประเพณีนิยมซึ่งมีราคา หรือมูลค่าไม่เกิน 3,000 บาท จากผู้ให้แต่ละคนและแต่ละโอกาส

ซึ่งได้เพิ่มเรื่องการกำหนดจำนวนเงินเพื่อความชัดเจน เพื่อรู้ถึงมูลค่าของขวัญจากระเบียบเดิม เพื่อขยายความการกระทำของเจ้าหน้าที่รัฐ ให้ครอบคลุมถึงทุกการกระทำระเบียบเดิม กำหนดแต่เพียงว่าทำการเรี่ยไร่เงิน

ขณะเดียวกัน ผู้บังคับบัญชาและเจ้าหน้าที่ของรัฐจะยินยอม หรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลในครอบครัวของตนรับของขวัญ อันเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐจากผู้ที่เกี่ยวข้องไม่ได้ เว้นแต่เป็นการรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย หรือข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติของกฎหมาย  

ส่วนนี้ได้เพิ่มตำแหน่งผู้บังคับบัญชา เพื่อป้องกันไม่ให้บุคคลในครอบครัวของผู้บังคับบัญชารับของขวัญแทน และเพิ่มข้อยกเว้นเรื่องการรับทรัพย์สินฯ ให้สอดคล้องกับกฎหมายของ ป.ป.ช. 

ระเบียบเดิม กำหนดไว้เพียงคำว่าเจ้าหน้าที่รัฐ

หากพบเจ้าหน้าที่รัฐฝ่าฝืนระเบียบนี้ ให้เข้ารายงานการรับของขวัญนั้นต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น จนถึงผู้บังคับบัญชาสูงสุดภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้ทราบ เป็นการกำหนดวิธีการ และระยะเวลาเพื่อให้ผู้ปฏิบัติได้ปฏิบัติอย่างถูกต้อง จากเดิมระเบียบกำหนดไว้ว่า ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ ป.ป.ช.กำหนดไว้

ทั้งนี้ เมื่อผู้บังคับบัญชาสูงสุดได้รับรายงานดังกล่าวแล้วและเห็นว่าเป็นการฝ่าฝืนระเบียบนี้ ให้มีคำสั่งคืนของขวัญนั้นแก่ผู้ให้โดยทันที 

ในกรณีที่ไม่สามารถคืนของขวัญได้ ให้ส่งของขวัญที่ได้รับให้เป็นสิทธิของหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่รัฐผู้นั้นสังกัดอยู่ และเก็บรักษาของขวัญนั้นไว้เป็นระยะเวลา 1 ปี เมื่อพ้นกำหนดเวลาดังกล่าว ให้เป็นอำนาจของผู้บังคับบัญชาสูงสุดของหน่วยงานนั้น สั่งให้นำของขวัญออกขายและนำเงินที่ได้ส่งคืนเป็นรายได้แผ่นดิน 

ขณะเดียวกันหาก ผู้บังคับบัญชา หรือเจ้าหน้าที่รัฐผู้ใดจงใจปฏิบัติเกี่ยวกับการให้ของขวัญ หรือรับของขวัญ โดยฝ่าฝืนระเบียบนี้ ให้ถือว่าผู้นั้นกระทำผิดวินัย หรือไม่ประพฤติตนให้เป็นไปตามประมวลจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ และให้ดำเนินการตามกฎหมาย กฎ ประมวลจริยธรรมฯ หรือมติครม.ที่เกี่ยวข้องต่อไป 

เนื่องจากเจ้าหน้าที่รัฐที่อยู่ภายใต้ระเบียบนี้มีหลายประเภท จึงได้กำหนดบทลงโทษให้เป็นไปตามที่เจ้าหน้าที่ของรัฐประเภทนั้นๆ สังกัด

ระเบียบเดิม ระบุเพียงว่า ให้ถือว่ากระทำความผิดทางวินัย

อย่างไรก็ตาม ในร่างระเบียบฯ ยังกำหนดไว้ด้วยว่า ให้เจ้าหน้าที่รัฐ ใช้วิธีการแสดงความยินดี การแสดงความขอบคุณ การต้อนรับ การแสดงความเสียใจ หรือกรณีอื่นๆ ในโอกาสต่างๆ ตามปกติประเพณีนิยมด้วยวิธีการอย่างอื่นแทนการให้ของขวัญ เช่น การใช้บัตรอวยพร การลงนามในสมุดอวยพร การสื่อสารผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือการทำกิจกรรมจิตอาสา และให้ผู้บังคับบัญชาส่งเสริมการสร้างค่านิยมการแสดงความยินดี ด้วยการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง แนะนำ หรือกำหนดมาตรการจูงใจที่จะพัฒนาทัศนคติ จิตสำนึก และพฤติกรรมของผู้อยู่ในบังคับบัญชาให้เป็นไปในแนวทางประหยัด

คลิปอีจันแนะนำ
ซุ่ม ดัก จับ กัมพูชาตัดไม้