ครูเฮ! 1 พ.ค.นี้ ปรับเงินเดือนวุฒิ ป.ตรี 1.8 หมื่น

ก.ค.ศ.มีมติเห็นชอบการปรับเงินเดือนครู วุฒิ ป.ตรี ไม่น้อยกว่า 18,000 บาท และปรับคุณวุฒิอื่นๆ ให้สอดคล้องกัน มีผลทันที 1 พ.ค.นี้

วันที่ 29 ก.พ.67 พล.ต.อ.เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า ก.ค.ศ.เห็นชอบการปรับเงินเดือนของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค.2567 และ 1 พ.ค. 2568 โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่

กลุ่มที่ 1 คือ การปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุทุกคุณวุฒิ โดยทยอยปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุเพิ่มปีละ 10% ในปี 2567 และ 2568 โดยในปี 2568 ผู้ที่บรรจุด้วยคุณวุฒิปริญญาตรีจะได้เงินเดือนไม่น้อยกว่า 18,000 บาท และปรับคุณวุฒิอื่นๆ ให้สอดคล้องกัน

และกลุ่มที่ 2 การปรับเงินชดเชยผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุพร้อมกับการปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุ

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า การปรับเพิ่มเงินเพื่อการครองชีพชั่วคราว จะดำเนินการโดยกระทรวงการคลัง ซึ่งทางสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ได้เชิญหน่วยงานที่เป็นองค์กรกลางบริหารงานบุคคลของข้าราชการแต่ละประเภทเพื่อหารือในกรณีดังกล่าวไปแล้วเมื่อวันพุธที่ 31 ม.ค. 2567 และเสนอ ก.พ. พิจารณาวันที่ 22 ก.พ. 2567 ซึ่งจะแจ้งอัตราเงินเดือนแรกบรรจุและการปรับเงินชดเชยที่จะใช้บังคับเพื่อให้องค์กรกลางบริหารงานบุคคลดำเนินการ โดยสำนักงาน ก.ค.ศ. ได้จัดเตรียมร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการและจะนำเสนอ ก.ค.ศ. เพื่อพิจารณาในเดือนมี.ค.นี้ได้แก่ ร่างหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่างหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง หรือการปรับเงินเดือนชดเชยผู้ได้รับผลกระทบจากการปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุใหม่ ร่างกฎ ก.ค.ศ. การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ำกว่าขั้นต่ำหรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ พ.ศ…เพื่อรองรับการปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุและปรับชดเชย ผู้ได้รับผลกระทบสำหรับคุณวุฒิปริญญาเอกในวันที่ 1 พ.ค.2568

ทั้งนี้ การปรับขึ้นเงินเดือนครูดังกล่าวนี้ ถือว่าเป็นไปตามคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่ได้มีมติเห็นชอบแนวทางการปรับอัตราเงินเดือนของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐตามที่ ก.พ. เสนอ แบ่งเป็นการปรับเงินเดือนของข้าราชการครูและเจ้าหน้าที่ของรัฐ และการปรับเงินเพิ่มเพื่อการครองชีพชั่วคราว


คลิปอีจันแนะนำ

บทเรียนชีวิต “LGBTQ” กับรักที่โดนหักหลังสู่โรคร้าย “เอดส์”