ผู้ตรวจการแผ่นดิน ชวนส่งผลงานเข้าประกวดหน่วยงานที่ดี ชิงถ้วยพระราชทาน

"ผู้ตรวจการแผ่นดิน" จัดกิจกรรมเชิดชูหน่วยงานเป็นแบบอย่างที่ดี มีศักยภาพ ส่งผลงานเข้าประกวดชิงถ้วยพระราชทาน "Ombudsman Awards 2022"
ผู้ตรวจการแผ่นดิน ชวนส่งผลงานเข้าประกวดหน่วยงานที่ดี ชิงถ้วยพระราชทาน

"ผู้ตรวจการแผ่นดิน" จัดกิจกรรมเชิดชูหน่วยงานเป็นแบบอย่างที่ดี ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้บริการประชาชน ชวนส่งผลงานเข้าประกวดชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ Ombudsman Awards 2022 องค์กรพัฒนาสร้างสรรค์

 เมื่อวันที่  27 ตุลาคม 2565 ผู้ตรวจการแผ่นดินจัดกิจกรรมเชิดชูหน่วยงานที่เป็นแบบอย่างที่ดีในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้บริการประชาชน และหน่วยงานที่มีศักยภาพในการบริหารจัดการที่ดีมีนวัตกรรมอำนวยประโยชน์สุขแก่ประชาชน พร้อมขยายเวลาเชิญชวนส่งผลงานเข้าประกวดชิงถ้วยพระราชทาน “Ombudsman Awards” รางวัลแห่งคุณค่าองค์กรพัฒนาสร้างสรรค์สังคม ประจำปี 2565 

รองศาสตราจารย์อิสสรีย์ หรรษาจรูญโรจน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน เปิดเผยว่า การจัดงานโครงการ Ombudsman Awards ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา พระราชถ้วยรางวัลให้กับผู้ชนะเลิศ “Ombudsman Awards” วัตถุประสงค์ของการจัดงานครั้งนี้ต้องการสนับสนุนหน่วยงานที่มีความพร้อมในการปรับตัวรับต่อการเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องต่อความต้องการและยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนอย่างสร้างสรรค์ ด้วยการ

นำนวัตกรรมต่าง ๆ มาปรับใช้กับองค์กร เช่น นวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้การบริการมีความทันสมัย ลดความแออัด เข้าถึงสะดวก ได้รับการบริการอย่างรวดเร็ว รวมถึงหน่วยงานที่มุ่งสร้างความเป็นธรรมให้กับประชาชนมีการปรับปรุง แก้ไขกฎ ระเบียบ คำสั่ง หรือขั้นตอนการปฏิบัติงาน หรือเป็นแบบอย่างการปฏิบัติที่ดีในการต่อยอดหรือเป็นแหล่งการเรียนรู้ให้กับบุคคล ชุมชน และหน่วยงานอื่น

ดังนั้นในการนี้เพื่อสนับสนุนและยกย่องหน่วยงานที่พยายามปรับตัวและเปลี่ยนแปลงเพื่อประชาชน จึงกำหนดจัดโครงการ “Ombudsman Awards” โดยแบ่งเป็น 2 สาขา คือ 

1 ) สาขาองค์กรดีเด่นด้านนวัตกรรมการให้บริการประชาชน (Self Initiative Award) มอบให้กับหน่วยงานที่เป็นแบบอย่างที่ดี มีการสร้างนวัตกรรมใหม่ เพื่อให้บริการประชาชนด้วยความสะดวกรวดเร็ว ลดความแออัดได้ประโยชน์สูงสุดในการให้บริการกับประชาชนอย่างต่อเนื่อง 

2 ) สาขาองค์กรดีเด่นด้านนวัตกรรมการอำนวยความเป็นธรรม (Fairness Innovation Award) มอบให้กับหน่วยงานที่เป็นแบบอย่างในการปรับปรุง แก้ไขกฎ ระเบียบ คำสั่ง หรือขั้นตอนการปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์สอดคล้องกับสังคมปัจจุบันหรือเป็นแบบอย่างการปฏิบัติที่ดีสามารถต่อยอดหรือเป็นแหล่งการเรียนรู้

ทั้งนี้ได้ขยายเวลาการรับสมัครไปจนถึงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 ขอเชิญชวนหน่วยงานส่งผลงานเข้าร่วมประกวดโดยติดตามรายละเอียดผ่านทาง www.ombudsman.go.th หรือ Line @ombudsman หรือ Facebook สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน หรือ

โทร 0 2141 9164 และ0 2141 9136 ในวันและเวลาราชการ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

No stories found.

ข่าวยอดนิยม

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co