🔊 ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ เพิกถอนใบอนุญาต บริษัท บิทคอยน์ จํากัด

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศ เพิกถอนใบอนุญาต บริษัท บิทคอยน์ จํากัด เหตุ ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไข กระทรวงการคลัง
🔊 ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ เพิกถอนใบอนุญาต บริษัท บิทคอยน์ จํากัด
เพิกถอนใบอนุญาต บริษัท บิทคอยน์ จํากัดภาพ อีจัน

วานนี้ (30 พ.ย. 64) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ คําสั่งกระทรวงการคลังที่ 1904/2564 เรื่อง เพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลของบริษัท บิทคอยน์ จํากัด ความว่า ด้วยปรากฏข้อเท็จจริงว่า บริษัท บิทคอยน์ จํากัด (“บริษัท”) ในฐานะผู้ได้รับใบอนุญาต ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ประเภทการเป็นศูนย์ซื้อขายคริปโทเคอร์เรนซี และใบอนุญาตประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ประเภทการเป็นศูนย์ซื้อขายโทเคนดิจิทัล ตามพระราชกําหนดการประกอบธุรกิจ สินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข ในการได้รับใบอนุญาตตามข้อ 2 (3) ประกอบกับ ข้อ 3 (2) ของประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การอนุญาตการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 (“ประกาศกระทรวงการคลัง”) โดยเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2563 และวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 บริษัทได้ลดทุนจนทําให้ทุนจดทะเบียน ซึ่งชําระแล้วของบริษัท เหลือเพียง 12.5 ล้านบาท และ 3.125 ล้านบาท ตามลําดับ

ซึ่งข้อ 2 (1) ของประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. 20/2561 เรื่อง การกําหนดทุนจดทะเบียนซึ่งชําระแล้ว ของผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ลงวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ประกอบกับข้อ 3 (1) ของประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. 32/2563 เรื่อง การกําหนดทุนจดทะเบียนซึ่งชําระแล้ว ของผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ สินทรัพย์ดิจิทัล ลงวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ที่กําหนดให้ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ ต้องมีทุนจดทะเบียนซึ่งชําระแล้ว ไม่น้อยกว่าจํานวน 50 ล้านบาท

ดังนั้น คณะกรรมการ ก.ล.ต. ในการประชุมครั้งที่ 12/2564 เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2564 จึงได้มีมติเสนอแนะต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังว่า สมควรเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ประเภทการเป็นศูนย์ซื้อขายคริปโทเคอร์เรนซี และใบอนุญาตประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ประเภทการเป็นศูนย์ซื้อขายโทเคนดิจิทัลของบริษัท รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง โดยข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ก.ล.ต. พิจารณาแล้วเห็นว่า บริษัทไม่สามารถปฏิบัติให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กําหนด ตามข้อ 7 ของประกาศกระทรวงการคลัง และข้อ 2 (2) และข้อ 3 ของประกาศ กธ. 4/2564 จึงอาศัยอํานาจตามมาตรา 34 แห่งพระราชกําหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 เพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ประเภทการเป็นศูนย์ซื้อขายคริปโทเคอร์เรนซี เลขที่ 310180010000 และ ใบอนุญาตประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลประเภทการเป็นศูนย์ซื้อขายโทเคนดิจิทัล เลขที่ 310280010007 ของบริษัท อย่างไรก็ดี หากบริษัทไม่เห็นด้วยกับคําสั่งนี้ มีสิทธิเสนอคําฟ้องยื่นต่อศาลปกครอง ที่มีเขตอํานาจภายใน 90 วัน นับแต่วันที่ได้รับทราบคําสั่ง

ซึ่งจะมีผลตั้งแต่วันที่ 30 พ.ย. 64 เป็นต้นไป ต้องคอยดูกันต่อไปว่า ตลาดคริปโตในประเทศไทย จะมีปฏิกิริยากับการประกาศครั้งนี้อย่างไรบ้าง

คลิปอีจันแนะนำ
เส้นทางชีวิต “ส้ม” เจ้าสาวเสียโฉม EP.1 อุบัติเหตุ

Related Stories

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co