ราชกิจจาฯ เพิ่ม 3 จังหวัด เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดเเละเข้มงวด

ราชกิจจานุเบกษา เผยเเพร่ประกาศ เพิ่มชลบุรี ฉะเชิงเทรา พระนครศรีอยุธยา เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดเเละเข้มงวด
ราชกิจจาฯ เพิ่ม 3 จังหวัด  เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดเเละเข้มงวด

(18 ก.ค.64) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยเเพร่ประกาศ คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การเเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 เรื่อง พื้นที่สถานการณ์ที่กำหนดให้เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดเเละเข้มงวด พื้นที่ควบคุมสูงสุด พื้นที่ควบคุม เเละพื้นที่เฝ้าระวังสูง โดยในข้อความระบุว่า

ตามที่ได้มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรตั้งแต่วันที่ 26 มี.ค.63 และต่อมาได้ขยายระยะเวลาการบังคับใช้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินดังกล่าว ออกไปเป็นคราวที่ 12 จนถึงวันที่ 31 ก.ค.64 นั้น

เพื่อให้การบริหารจัดการและเตรียมความพร้อมในการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อ ตามแนวทางการจัดเขตพื้นที่สถานการณ์ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9

เเห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อำศัยอำนาจตามความในข้อ 4 (2) และที่แก้ไขเพิ่มเติม นายกรัฐมนตรีในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด- 19 โดยคำแนะนำของศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสำธารณสุข

และศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 กระทรวงมหาดไทย

จึงมีคำสั่งให้หัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินและพนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการให้เป็นไป

ตามมาตรการตามข้อกำหนดฯ สำหรับเขตพื้นที่สถานการณ์ที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด

พื้นที่ควบคุมสูงสุด พื้นที่ควบคุม และพื้นที่เฝ้าระวังสูง ตามบัญชีรายชื่อจังหวัดแนบท้ายคำสั่งนี้

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 20 ก.ค.64 เป็นต้นไป หรือจนกว่ำจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

Related Stories

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co