AD

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ โปรดเกล้าฯ พระราชทานพระยศ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา เป็น พลเอกหญิง

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ โปรดเกล้าฯ พระราชทานพระยศ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา เป็น พลเอกหญิง
ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ โปรดเกล้าฯ พระราชทานพระยศ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา  เป็น พลเอกหญิง
AD

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศเรื่อง ให้รับโอนข้าราชการฝ่ายอัยการเป็นข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารและพระราชทานพระยศทหาร

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับโอนข้าราชการฝ่ายอัยการเป็นข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารและพระราชทานพระยศทหาร

อำศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 ของ รัฐ ธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 ประกอบมาตรา 4 และมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในพระองค์ พ.ศ. 2560 มาตรา 10 มาตรา 13 มาตรา 14 มาตรา 15 และมาตรา 18 แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์ พ.ศ. 2560 มาตรา 4 และมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติยศทหาร พุทธศักราช 2479 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลโทหญิง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา อัยการผู้เชี่ยวชาญ สำนักงานอัยการภาค 2 สำนักงานอัยการสูงสุด ทรงดำรงตำแหน่ง เสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ (อัตรา พลเอก) และพระราชทานพระยศเป็น พลเอกหญิง

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2564

ประกาศณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2564 เป็นปีที่ 6 ในรัชกาลปัจจุบัน

AD
AD
No stories found.
อีจัน
www.ejan.co