ในหลวง ร.10 โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง เจ้าคุณพระสินีนาฏ เป็นรองประธานที่ปรึกษา โครงการราชทัณฑ์ปันสุข

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ ในหลวง ร.10 โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง เจ้าคุณพระสินีนาฏ เป็นรองประธานที่ปรึกษา โครงการราชทัณฑ์ปันสุข
ในหลวง ร.10 โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง เจ้าคุณพระสินีนาฏ เป็นรองประธานที่ปรึกษา โครงการราชทัณฑ์ปันสุข

ราชกิจจานุเบกษา ได้ออกประกาศ ณ วันที่ 10 มกราคม 2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ โดยมีใจความสำคัญ ดังนี้
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เนื่องจากทรงมีพระราชดำริว่า โรงพยาบาลราชทัณฑ์ เป็นโรงพยาบาลแห่งเดียวในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ต้องให้บริการแก่ผู้ต้องขัง ในกรณีเจ็บไข้ได้ป่วย เป็นจำนวนมาก ยังขาดแคลนบุคลากร เครื่องมือแพทย์ และเวชภัณฑ์ การดูแลสุขภาพของผู้ต้องขัง ถือเป็นหน้าที่สำคัญของกรมราชทัณฑ์ ในการที่จะให้ผู้ป่วยเข้าถึงการรับการรักษาพยาบาลอย่างเท่าเทียม ตามหลักมนุษยธรรม ทั้งนี้ เมื่อพ้นโทษจะได้มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งกายและใจ ออกมาสู่สังคมภายนอก และประกอบอาชีพสุจริตได้อย่างมีคุณภาพ โดยจะพระราชทานความช่วยเหลือในเรื่องการจัดหาอุปกรณ์ และเครื่องมือทางการแพทย์ ตลอดจนการให้จิตอาสาพระราชทา น “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ” ได้เข้าไปมีบทบาทในการช่วยเหลือทั้งทางด้านการแพทย์ การพยาบาล การอบรมให้ความรู้ในเรื่องต่าง ๆ
เพื่อให้การขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการประสบผลสำเร็จตามพระบรมราโชบาย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ชุดใหม่ ดังนี้
องค์ประธานที่ปรึกษา
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
รองประธานที่ปรึกษา
เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี
องค์ประธานกรรมการ
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
คณะกรรมการ
1. พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา รองประธานกรรมการ
2. พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท รองประธานกรรมการ
3. พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล รองประธานกรรมการ
4. พันโท สมชาย กาญจนมณี รองประธานกรรมการ
5. พลอากาศโท สมคิด สุขบาง รองประธานกรรมการ
6. พลอากาศตรีสุพิชัย สุนทรบุระ รองประธานกรรมการ
7. พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ รองประธานกรรมการ
8. คุณจันทนี ธนรักษ์ กรรมการ
9. พลเอก ฐิติราช หนองหารพิทักษ์ กรรมการ
10. พลอากาศเอก อำนาจ จีระมณีมัย กรรมการ
11. พลเรือเอก ปวิตร รุจิเทศ กรรมการ
12. พลเอก จักรภพ ภูริเดช กรรมการ
13. พลอากาศเอก สุบิน ชิวปรีชา กรรมการ
14. พลอากาศตรี วีระพันธ์ ภูวจินดา กรรมการ
15. พลอากาศตรี วีระ สุรเศรณีวงศ์ กรรมการ
16. พลตรี ปริญญ รื่นภาควุฒิ กรรมการ
17. ปลัดกระทรวงกลาโหม กรรมการ
18. ปลัดกระทรวงมหาดไทย กรรมการ
19. ปลัดกระทรวงยุติธรรม กรรมการ
20. ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรรมการ
21. ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรรมการ
22. อธิบดีกรมการแพทย์ กรรมการ
23. อธิบดีกรมสุขภาพจิต กรรมการ
24. อธิบดีกรมควบคุมโรค กรรมการ
25. อธิบดีกรมอนามัย กรรมการ
26. อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กรรมการ
27. ผู้บัญชาการทหารสูงสุด กรรมการ
28. ผู้บัญชาการทหารบก กรรมการ
29. ผู้บัญชาการทหารเรือ กรรมการ
30. ผู้บัญชาการทหารอากาศ กรรมการ
31. ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ กรรมการ
32. เจ้ากรมแพทย์ทหารบก กรรมการ
33. เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ กรรมการ
34. เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ กรรมการ
35. นายแพทย์ใหญ่ โรงพยาบาลตำรวจ กรรมการ
36. เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กรรมการ
37. นายนัทธี จิตสว่าง กรรมการ
38. พันตำรวจเอก ณรัชต์ เศวตนันทน์ กรรมการและเลขานุการ
39. พลอากาศโท ภักดี แสง -ชูโต กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
40. อธิบดีกรมราชทัณฑ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
41. นางจิรภา สินธุนาวา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ 10 มกราคม พุทธศักราช 2564 เป็นปีที่ 6 ในรัชกาลปัจจุบัน

ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
No stories found.
อีจัน
www.ejan.co