สถานการณ์น้ำ วันนี้ ภาคใต้ฝนตกต่อเนื่อง และมีฝนตกหนักบางแห่ง

สถานการณ์น้ำ วันนี้ ภาคใต้ ฝนตกต่อเนื่อง และมีฝนตกหนักบางแห่ง แม่น้ำสายหลัก น้ำน้อยถึงมาก แนวโน้มทรงตัว
สถานการณ์น้ำ วันนี้ ภาคใต้ฝนตกต่อเนื่อง และมีฝนตกหนักบางแห่ง

กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ หรือ กอนช. สรุปสถานการณ์น้ำภาพรวมของประเทศ วันนี้ (27 ธันวาคม 2563) มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ ทำให้ภาคใต้ยังคงมีฝนตกต่อเนื่อง และมีฝนตกหนักบางแห่ง ส่วนมากทางตอนล่างของภาค บริเวณ จังหวัดยะลา (130 มม.) พัทลุง (112 มม.) และปัตตานี (101 มม.)
แม่น้ำสายหลัก น้ำน้อยถึงน้ำมาก มีแนวโน้มทรงตัว
ปริมาณน้ำใช้การ จากแหล่งน้ำทุกขนาดอยู่ที่ 26,797 ล้าน ลบ.ม. หรือคิดเป็นร้อยละ 46 แหล่งน้ำขนาดใหญ่อยู่ที่ 19,988 ล้าน ลบ.ม. หรือคิดเป็นร้อยละ 42 และมีพื้นที่ต้องเฝ้าระวังน้ำน้อย จำนวน 11 แห่ง
คุณภาพน้ำบริเวรจุดเฝ้าระวังน้ำเพื่ออุปโภค-บริโภค แม่น้ำเจ้าพระยา ณ สถานีสูบน้ำสำแล จังหวัดปทุมธานี ค่าความเค็มอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ส่วนน้ำเพื่อการเกษตร แม่น้ำท่าจีน แม่น้ำแม่กลอง และแม่น้ำบางปะกง ค่าความเค็มอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

ภาพจากอีจัน


ขณะที่อิทธิพลของหย่อมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมบริเวณอ่าวไทย และภาคใต้ เมื่อวันที่ 24-25 ธันวาคม ที่ผ่านมานั้น ส่งผลให้เกิดสถานการณ์อุทกภัยดังนี้
-จังหวัดชุมพร เกิดน้ำท่วมในพื้นที่ 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมือง ท่าแซะ ปะทิว และสวี (14 ตำบล 46 หมู่บ้าน) ประชาชนได้รับผลกระทบ 495 ครัวเรือน ปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้ว
-จังหวัดพัทลุง เกิดน้ำป่าจากเทือกเขาบรรทัดไหลหลากเข้าท่วมในพื้นที่ 2 อำเภอ ได้แก่ อำเภอศรีนครินทร์ และศรีบรรพต (3 ตำบล 11 หมู่บ้าน) ปัจจุบันระดับน้ำลดลง
ทั้งนี้ กอนช. ได้ติดตาม พร้อมทั้งขับเคลื่อนแผนงานและงบประมาณการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีพลเอก ปราการ ชลยุทธ เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนและติดตามผลการดำเนินแผนงาน/โครงการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม ที่ผ่านมา มีผู้แทนจากส่วนราชการในพื้นที่ได้ร่วมกันจัดทำแผนงาน แผนปฏิบัติการ และงบประมาณการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการในระดับจังหวัด รวมถึงการบูรณาการการขับเคลื่อน ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ รวมทั้งได้ติดตามผลความก้าวหน้าการกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาโครงการชลประทานขนาดเล็ก ซึ่งประสบปัญหาการถ่ายโอนอำนาจ การดูแลรักษา ปรับปรุงซ่อมแซม ไปยัง องค์การบริหารส่วนตำบลและเทศบาล

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co