นิด้าโพล เผย คนกรุงส่วนใหญ่พอใจอยู่ ผลงาน 1 ปี 'ผู้ว่าฯชัชชาติ'

นิด้าโพล เผย ผลสำรวจ 1 ปี 'ผู้ว่าฯชัชชาติ' คนกรุงส่วนใหญ่พอใจอยู่ ด้านเจ้าตัวน้อมรับ นำมาปรับปรุงต่อ ลั่น มีคนติดีกว่ามีคนชม เปลี่ยนเป็นพลังบวก ลุยงานต่อ
นิด้าโพล เผย คนกรุงส่วนใหญ่พอใจอยู่ ผลงาน 1 ปี 'ผู้ว่าฯชัชชาติ'

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น 'นิด้าโพล' สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง '1 ปี ผู้ว่าฯ ชัชชาติ' ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 24-30 พ.ค.66 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป และมีสิทธิเลือกตั้งในกรุงเทพมหานคร ครอบคลุมพื้นที่ทั้ง 50 เขต กระจายทุกระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ รวมทั้งสิ้น จำนวน 2,000 หน่วยตัวอย่าง

เกี่ยวกับการทำงานในรอบ 1 ปี ของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ การสำรวจอาศัยการสุ่มตัวอย่างโดยใช้ความน่าจะเป็นจากบัญชีรายชื่อฐานข้อมูลตัวอย่างหลัก (Master Sample) ของนิด้าโพล สุ่มตัวอย่างด้วยวิธีแบบง่าย (Simple Random Sampling) เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ โดยกำหนดค่าความเชื่อมั่น 97%

จากการสำรวจเมื่อถามถึง ความคิดเห็นของคนกรุงเทพมหานครต่อการทำงานในรอบ 1 ปี ของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ในประเด็นต่างๆ ดังนี้

1.การเพิ่มพื้นที่สีเขียว สวนสาธารณะ ตัวอย่าง 42.20% ระบุว่า ค่อนข้างดี รองลงมา 27.55% ระบุว่า ดีมาก 14.75% ระบุว่า ไม่ค่อยดี 10.95% ระบุว่า ไม่ดีเลย และ 4.55% ระบุว่า ไม่มีข้อมูล

2.การแก้ไขปัญหาความสะอาด ขยะ ฝุ่นละออง น้ำเสีย ตัวอย่าง 44.35% ระบุว่า ค่อนข้างดี รองลงมา 23.45% ระบุว่า ดีมาก 18.45% ระบุว่า ไม่ค่อยดี 12.35% ระบุว่า ไม่ดีเลย และ 1.40% ระบุว่า ไม่มีข้อมูล

3.การส่งเสริมการท่องเที่ยวใน กทม. ตัวอย่าง 43.85% ระบุว่า ค่อนข้างดี รองลงมา 22.40% ระบุว่า ดีมาก 15.40% ระบุว่า ไม่ค่อยดี 9.70% ระบุว่า ไม่มีข้อมูล และ 8.65% ระบุว่า ไม่ดีเลย

4.การปรับปรุงการให้บริการในหน่วยงานของ กทม. ตัวอย่าง 41.85% ระบุว่า ค่อนข้างดี รองลงมา 21.00% ระบุว่า ดีมาก 18.00% ระบุว่า ไม่ค่อยดี 10.20% ระบุว่า ไม่ดีเลย และ 8.95% ระบุว่า ไม่มีข้อมูล
5.การปรับปรุงและจัดระเบียบทางเท้า เช่น หาบเร่แผงลอย การจอดยานพาหนะหรือตั้งร้านบนทางเท้า ตัวอย่าง ร้อยละ 44.05 ระบุว่า ค่อนข้างดี รองลงมา ร้อยละ 20.75 ระบุว่า ดีมาก ร้อยละ 18.40 ระบุว่า ไม่ค่อยดี ร้อยละ 14.30 ระบุว่า ไม่ดีเลย และร้อยละ 2.50 ระบุว่า ไม่มีข้อมูล

ขอบคุณภาพจาก กรุงเทพมหานคร

6.การป้องกันอาชญากรรม และสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เช่น การติดไฟส่องสว่าง กล้องวงจรปิด ระบบรักษาความปลอดภัย ตัวอย่าง 43.10% ระบุว่า ค่อนข้างดี รองลงมา 19.95% ระบุว่า ดีมาก 20.00% ระบุว่า ไม่ค่อยดี 11.95% ระบุว่าไม่ดีเลย และ 5.00% ระบุว่า ไม่มีข้อมูล

7.การสนับสนุนการกีฬา ตัวอย่าง 42.40% ระบุว่า ค่อนข้างดี รองลงมา 19.85% ระบุว่า ดีมาก 17.35% ระบุว่า ไม่ค่อยดี 12.25% ระบุว่า ไม่มีข้อมูล และ 8.15% ระบุว่า ไม่ดีเลย

8.การปรับปรุงทัศนียภาพ ถนน ตรอก ซอย ตัวอย่าง 48.40% ระบุว่า ค่อนข้างดี รองลงมา 19.70% ระบุว่า ดีมาก 17.25% ระบุว่า ไม่ค่อยดี 12.05% ระบุว่า ไม่ดีเลย และ 2.60% ระบุว่า ไม่มีข้อมูล
9.การแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ตัวอย่าง 36.15% ระบุว่า ค่อนข้างดี รองลงมา 19.25% ระบุว่า ดีมาก 16.10% ระบุว่า ไม่มีข้อมูล  15.70% ระบุว่า ไม่ค่อยดี และ 12.80% ระบุว่า ไม่ดีเลย

10.การแก้ไขปัญหาทุจริต คอร์รัปชัน ในหน่วยงานของ กทม. ตัวอย่าง 29.35% ระบุว่า ค่อนข้างดี รองลงมา 21.45% ระบุว่า ไม่ค่อยดี 18.25% ระบุว่า ดีมาก 17.05% ระบุว่า ไม่มีข้อมูล และ 13.90% ระบุว่า ไม่ดีเลย
11.การจัดระเบียบการชุมนุม ตัวอย่าง 40.55% ระบุว่า ค่อนข้างดี รองลงมา 17.70% ระบุว่า ดีมาก 16.05% ระบุว่า ไม่ค่อยดี  14.65% ระบุว่า ไม่มีข้อมูล และ 11.05% ระบุว่า ไม่ดีเลย

ขอบคุณภาพจาก กรุงเทพมหานคร

12.การพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะ เช่น รถไฟฟ้า เรือ ตัวอย่าง 37.15% ระบุว่า ค่อนข้างดี รองลงมา 19.95% ระบุว่า ไม่ค่อยดี  15.90% ระบุว่า ดีมาก 15.80% ระบุว่า ไม่มีข้อมูล และ 11.20% ระบุว่า ไม่ดีเลย

13.การพัฒนาการศึกษา แก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชน ตัวอย่าง 36.75% ระบุว่า ค่อนข้างดี รองลงมา 20.55% ระบุว่า ไม่ค่อยดี  16.70% ระบุว่า ไม่มีข้อมูล 15.05% ระบุว่า ดีมาก และ 10.95% ระบุว่า ไม่ดีเลย
14.การแก้ไขปัญหาสุขภาพ/สาธารณสุข ตัวอย่าง 45.05% ระบุว่า ค่อนข้างดี รองลงมา 20.05% ระบุว่า ไม่ค่อยดี 14.45% ระบุว่า ดีมาก 10.60% ระบุว่า ไม่ดีเลย และ 9.85% ระบุว่า ไม่มีข้อมูล

15.การจัดระเบียบ คนเร่ร่อน คนจรจัด ขอทาน ตัวอย่าง 40.30% ระบุว่า ค่อนข้างดี รองลงมา 27.10% ระบุว่า ไม่ค่อยดี 13.85% ระบุว่า ไม่ดีเลย 10.40% ระบุว่า ดีมาก และ 8.35% ระบุว่า ไม่มีข้อมูล

16.การแก้ไขปัญหาจราจรและรถติด ตัวอย่าง 39.75% ระบุว่า ค่อนข้างดี รองลงมา 26.85% ระบุว่า ไม่ค่อยดี 18.45% ระบุว่า ไม่ดีเลย 10.30% ระบุว่า ดีมาก และ 4.65% ระบุว่า ไม่มีข้อมูล
17.การแก้ไขปัญหาค่าครองชีพ/ปากท้อง ตัวอย่าง 35.00% ระบุว่า ไม่ค่อยดี รองลงมา 27.15% ระบุว่า ค่อนข้างดี 19.55% ระบุว่า ไม่ดีเลย 12.85% ระบุว่า ไม่มีข้อมูล และ 5.45% ระบุว่า ดีมาก

ขอบคุณภาพจาก กรุงเทพมหานคร

นอกจากนี้ เมื่อถามถึงความพึงพอใจของคนกรุงเทพมหานครต่อการทำงานในรอบ 1 ปี ของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายชัชชาติ พบว่า ตัวอย่าง 47.45% ระบุว่า ค่อนข้างพอใจ เพราะ เป็นคนขยันตั้งใจทำงาน ปัญหาในพื้นที่ได้รับการแก้ไขอย่างรวดเร็ว และ กทม. มีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น รองลงมา 27.75% ระบุว่า พอใจมาก เพราะ ลงพื้นที่รับฟังเสียงของประชาชนอย่างสม่ำเสมอ ปัญหาที่ร้องเรียนได้รับการแก้ไข 

ขณะที่ บางส่วนระบุว่า ทำตามนโยบายที่หาเสียงไว้กับประชาชน 14.80% ระบุว่า ไม่ค่อยพอใจ เพราะ ทำตามนโยบายที่หาเสียงไว้ได้น้อย และปัญหาใน กทม. ยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างจริงจัง เช่น ปัญหาการจราจร และ 10.00% ระบุว่า ไม่พอใจเลย เพราะ ผลงานไม่ชัดเจน และยังไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงที่แตกต่างไปจากเดิม

เมื่อพิจารณาลักษณะทั่วไปของตัวอย่าง พบว่า ตัวอย่างทั้งหมดมีภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้านอยู่กรุงเทพมหานคร ตัวอย่าง 45.70% เป็นเพศชาย และร้อยละ 54.30 เป็นเพศหญิง ตัวอย่าง 11.80% อายุ 18-25 ปี  17.00% อายุ 26-35 ปี  18.95% อายุ 36-45 ปี  26.15% อายุ 46-59 ปี และ 26.10% อายุ 60 ปีขึ้นไป

ตัวอย่าง 94.00% นับถือศาสนาพุทธ 4.15% นับถือศาสนาอิสลาม และ 1.85% นับถือศาสนาคริสต์ และอื่นๆ ตัวอย่าง 41.95% สถานภาพโสด 55.00% สมรส และ 3.05% หม้าย หย่าร้าง แยกกันอยู่

ขอบคุณภาพจาก กรุงเทพมหานคร

ตัวอย่าง 11.70% จบการศึกษาประถมศึกษาหรือต่ำกว่า 26.40% จบการศึกษามัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า 7.10% จบการศึกษาอนุปริญญาหรือเทียบเท่า 43.80% จบการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และ 11.00% จบการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า

ตัวอย่าง 7.10% ประกอบอาชีพข้าราชการ/ลูกจ้าง/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 28.15% ประกอบอาชีพพนักงานเอกชน 27.00% ประกอบอาชีพเจ้าของธุรกิจส่วนตัว/อาชีพอิสระ 0.15% ประกอบอาชีพเกษตรกร/ประมง 7.80% ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป/ผู้ใช้แรงงาน 24.15% เป็นพ่อบ้าน/แม่บ้าน/เกษียณอายุ/ว่างงาน และ 5.65% เป็นนักเรียน/นักศึกษา

ตัวอย่าง 24.80% ไม่มีรายได้ 4.75% รายได้เฉลี่ยต่อเดือนไม่เกิน 10,000 บาท 21.70% รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001-20,000 บาท 16.30% รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001-30,000 บาท 8.25% รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001-40,000 บาท 11.75% รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 40,001 บาทขึ้นไป และ 12.45% ไม่ระบุรายได้

ขอบคุณภาพจาก กรุงเทพมหานคร

ถัดมา นายชัชชาติ กล่าวถึงกรณีดังกล่าวว่า ส่วนตัวไม่กังวลใดๆ ได้แค่นี้ก็ถือว่าดีแล้ว และจะนำสิ่งที่ประชาชนคิดเห็นไปปรับปรุง 

"ไม่เป็นไร เป็นเรื่องธรรมดา พร้อมน้อมรับและนำมาปรับปรุงดีแล้วที่มีคนติ ถ้ามีคนชมอย่างเดียวเราไม่รู้จะปรับปรุงตรงไหน เราก็ต้องหน้าเต็มที่ คำติเหมือนเป็นแรงผลักดันของเรา ยิ่งกว่าคำชมอีก เรายิ่งต้องเปลี่ยนมาเป็นพลังบวกให้ได้ ก็ขอบคุณ 1 ปี เราทำเต็มที่แล้ว เชื่อว่าเราได้รับความร่วมมือหลายๆ ด้าน

ทั้งนี้ ส่วนตัวไม่ได้วิเคราะห์ว่าคะแนนนิยมที่ลดลงมาจากสาเหตุใด แต่ก็ถือเป็นเรื่องธรรมดาต่อการทำงาน ย่อมมีคนชอบและไม่ชอบ แต่ก็ได้มอบหมายให้ทีมงานแต่ละด้านไปวิเคราะห์จุดอ่อน และจะพยายามทำงานอย่างเต็มที่เช่นเดียวกับ 1 ปีที่ผ่านมา ขอบคุณผลสำรวจโพลที่ทำให้ทราบรายละเอียดที่ต้องแก้ไข"  นายชัชชาติ กล่าว

ขอบคุณข้อมูลจากนิด้าโพล

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

No stories found.

ข่าวยอดนิยม

No stories found.
logo
ข่าว อีจัน
www.ejan.co