'นิด้าโพล' เผย 59% คนไทย พอใจเลือกตั้ง 2566

'นิด้าโพล' เผย คนไทยผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 59% พอใจเลือกตั้ง 2566 โหวตปี 2570 เลือก ส.ส.แบ่งเขต-ปาร์ตี้ลิสต์ เหมือนเดิม
'นิด้าโพล' เผย 59% คนไทย พอใจเลือกตั้ง 2566

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น 'นิด้าโพล' สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง 'ประชาชนพอใจกับผลการเลือกตั้งหรือไม่' ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 16-18 พ.ค.66 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป 


กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ ทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,310 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับความพึงพอใจผลการเลือกตั้ง การสำรวจอาศัยการสุ่มตัวอย่างโดยใช้ความน่าจะเป็นจากบัญชีรายชื่อฐานข้อมูลตัวอย่างหลัก (Master Sample) ของนิด้าโพล สุ่มตัวอย่างด้วยวิธีแบบง่าย (Simple Random Sampling) เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ โดยกำหนดค่าความเชื่อมั่น 97%


จากการสำรวจเมื่อถามถึงความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการเลือกตั้ง ส.ส. ในเขตเลือกตั้ง พบว่า ตัวอย่าง 59.08% ระบุว่า พอใจมาก รองลงมา 26.87% ระบุว่า ค่อนข้างพอใจ 8.86% ระบุว่า ไม่ค่อยพอใจ และ 5.19% ระบุว่า ไม่พอใจเลย


ด้านความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการเลือกตั้ง ส.ส. ในภาพรวมทั้งประเทศ พบว่า ตัวอย่าง 59.39% ระบุว่า พอใจมาก รองลงมา 30.07% ระบุว่า ค่อนข้างพอใจ 6.95% ระบุว่า ไม่ค่อยพอใจ และร้อยละ 3.59 ระบุว่า ไม่พอใจเลย

ท้ายที่สุดเมื่อถามถึงสิ่งที่ประชาชนจะทำ หากวันนี้จะต้องไปลงคะแนนใหม่อีกครั้ง พบว่า ตัวอย่าง 86.49% ระบุว่า เลือกเหมือนเดิมทั้ง ส.ส. แบบแบ่งเขต และ ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ รองลงมา 6.03% ระบุว่า เลือกใหม่หมดทั้ง ส.ส. แบบแบ่งเขต และ ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ 3.13% ระบุว่า เลือกเหมือนเดิม เฉพาะ ส.ส. แบบแบ่งเขต 2.37% ระบุว่า จะไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง และ 1.98% ระบุว่า เลือกเหมือนเดิม เฉพาะ ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ


เมื่อพิจารณาลักษณะทั่วไปของตัวอย่าง พบว่า ตัวอย่าง 8.55% มีภูมิลำเนาอยู่กรุงเทพฯ 18.55% มีภูมิลำเนาอยู่ภาคกลาง 18.01% มีภูมิลำเนาอยู่ภาคเหนือ 33.44% มีภูมิลำเนาอยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  13.74% มีภูมิลำเนาอยู่ภาคใต้ และ 7.71% มีภูมิลำเนาอยู่ภาคตะวันออก ตัวอย่าง 48.09% เป็นเพศชาย และ 51.91% เป็นเพศหญิง


ตัวอย่าง 12.90% อายุ 18-25 ปี 17.79% อายุ 26-35 ปี 18.93% อายุ 36-45 ปี 26.64% อายุ 46-59 ปี และ 23.74% อายุ 60 ปีขึ้นไป ตัวอย่าง 96.11% นับถือศาสนาพุทธ 3.05% นับถือศาสนาอิสลาม และ 0.84% นับถือศาสนาคริสต์ และศาสนาอื่นๆ

ตัวอย่าง 32.98% สถานภาพโสด 63.89% สมรส และ 3.13% หม้าย หย่าร้าง แยกกันอยู่ ตัวอย่าง  26.18% จบการศึกษาประถมศึกษาหรือต่ำกว่า 35.50% จบการศึกษามัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า 8.17% จบการศึกษาอนุปริญญาหรือเทียบเท่า 26.49% จบการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และ 3.66% จบการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า


ตัวอย่าง 9.39% ประกอบอาชีพข้าราชการ/ลูกจ้าง/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 16.41% ประกอบอาชีพพนักงานเอกชน 20.69% ประกอบอาชีพเจ้าของธุรกิจส่วนตัว/อาชีพอิสระ 12.82% ประกอบอาชีพเกษตรกร/ประมง 15.95% ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป/ผู้ใช้แรงงาน 19.47% เป็นพ่อบ้าน/แม่บ้าน/เกษียณอายุ/ว่างงาน และ 5.27% เป็นนักเรียน/นักศึกษา


ตัวอย่าง 21.91% ไม่มีรายได้ 21.75% รายได้เฉลี่ยต่อเดือนไม่เกิน 10,000 บาท 31.07% รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001-20,000 บาท 9.01% รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001-30,000 บาท 3.59% รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001-40,000 บาท 3.74% รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 40,001 บาทขึ้นไป และ 8.93% ไม่ระบุรายได้

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

No stories found.

ข่าวยอดนิยม

No stories found.
logo
ข่าว อีจัน
www.ejan.co