ราชกิจจาฯ เผยคำแถลง นโยบาย ครม.เศรษฐา 1

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่คําแถลงนโยบาย คณะรัฐมนตรีนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ที่แถลงต่อรัฐสภา 11 ก.ย.66
ราชกิจจาฯ เผยคำแถลง นโยบาย ครม.เศรษฐา 1

หลังการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 ส.ค.66 ซึ่งที่ประชุมโหวตรับรองนายเศรษฐา ทวีสิน เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่ 30 จากนั้น 11 พรรคร่วมรัฐบาลฟอร์มทีมคณะรัฐมนตรี รัฐบาลเศรษฐา 1 และได้ถวายสัตย์ปฏิญาณในการเข้ารับตำแหน่งแล้วนั้น 

วันนี้ (11 ก.ย.66) ได้มีการประชุมร่วมระหว่างสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภา เพื่อพิจารณาเรื่องเร่งด่วน “คณะรัฐมนตรีแถลงนโยบายต่อรัฐสภาตามมาตรา 162 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย” ซึ่งเป็นการแถลงนโยบายรัฐบาลเศรษฐา 1 ก่อนที่รัฐบาลจะดำเนินการตามอำนาจ 

ราชกิจจาฯ เผยคำแถลง นโยบาย ครม.เศรษฐา 1
“เศรษฐา” แถลงนโยบายรัฐบาล ย้ำ ไม่แก้ไขรัฐธรมนูญในหมวดสถาบัน

ล่าสุด ทางเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ คําแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ที่แถลงต่อรัฐสภา โดยระบุว่า  

ตามที่ได้มีประกาศพระบรมราชโองการแต่งตั้งให้ นายเศรษฐา ดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 ส.ค.66 และแต่งตั้งรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 ก.ย.66 นั้น ตอนนี้ คณะรัฐมนตรีได้กําหนดนโยบายการบริหารราชการแผ่นดินที่ยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

โดยมีความสอดคล้องกับหมวด 5 หน้าที่ของรัฐ และหมวด 6 แนวนโยบายแห่งรัฐตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2560 ตลอดจนยุทธศาสตร์ชาติ ปี 2561 - 2580 เรียบร้อยแล้ว คณะรัฐมนตรีจึงขอแถลงนโยบายต่อรัฐสภาให้ทราบถึงเจตนารมณ์ ยุทธศาสตร์ และนโยบายของรัฐบาล  

ที่มุ่งมั่นจะสร้างความสามัคคีปรองดอง ให้เกิดขึ้นในสังคมไทย ซึ่งจะนําไปสู่ความร่วมมือกันในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองการปกครองของประเทศให้ก้าวหน้า เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนชาวไทยทุกคน อ่านคำแถลงเพิ่มเติม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

No stories found.

ข่าวยอดนิยม

No stories found.
logo
ข่าว อีจัน
www.ejan.co