‘นิด้าโพล’ เปิด 3 นโยบาย พรรคเพื่อไทย ที่ประชาชนไม่ไว้ใจ จะทำได้จริง

เอาแล้วไง! ‘นิด้าโพล’ เปิด 3 นโยบาย พรรคเพื่อไทย ที่ประชาชนไม่ไว้ใจ จะทำได้จริง ยกเลิกเกณฑ์ทหาร-ค่าแรง 600 บ.-จบป.ตรีเงินเดือน 25,000 บ.

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น ‘นิด้าโพล’ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง ‘นโยบายพรรคเพื่อไทย ทำได้หรือไม่?’ ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 30 ส.ค. ถึง วันที่ 1 ก.ย.66 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ ทั่วประเทศ

รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,310 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับนโยบายของพรรคเพื่อไทย การสำรวจอาศัยการสุ่มตัวอย่างโดยใช้ความน่าจะเป็นจากบัญชีรายชื่อฐานข้อมูลตัวอย่างหลัก (Master Sample) ของนิด้าโพล สุ่มตัวอย่างด้วยวิธีแบบง่าย (Simple Random Sampling) เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ โดยกำหนดค่าความเชื่อมั่น 97%

จากการสำรวจเมื่อถามประชาชนเกี่ยวกับนโยบายของพรรคเพื่อไทยที่ประชาชนอยากได้ พบว่า

1.พักหนี้เกษตรกร 3 ปี ทั้งต้น ทั้งดอกทันที ตัวอย่าง 25% ระบุว่า อยากได้ รองลงมา 7.33% ระบุว่า ไม่อยากได้ 4.89% ระบุว่า เฉยๆ และ 0.53% ระบุว่า ไม่ตอบ 2.ทุกครอบครัวมีรายได้ไม่น้อยกว่า 20,000 บาทต่อเดือน ตัวอย่าง 18% ระบุว่า อยากได้ รองลงมา 7.94% ระบุว่า ไม่อยากได้ 5.42% ระบุว่า เฉยๆ และ 0.46% ระบุว่า ไม่ตอบ

3.กระเป๋าเงินดิจิทัล 10,000 บาท สำหรับผู้มีอายุ 16 ปีขึ้นไป ตัวอย่าง 36% ระบุว่า อยากได้ รองลงมา 11.91% ระบุว่า ไม่อยากได้ 4.65% ระบุว่า เฉยๆ และ 0.08% ระบุว่า ไม่ตอบ 4.เงินเดือนผู้จบปริญญาตรี 25,000 บาทต่อเดือน ภายในปี 2570 ตัวอย่าง 80.08% ระบุว่า อยากได้ รองลงมา 12.67% ระบุว่า ไม่อยากได้ 6.79% ระบุว่า เฉยๆ และ 0.46% ระบุว่า ไม่ตอบ

5.จัดทำรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน ตัวอย่าง 70% ระบุว่า อยากได้ รองลงมา 10.61% ระบุว่า ไม่อยากได้ 8.86% ระบุว่า เฉยๆ และ 1.83% ระบุว่า ไม่ตอบ 6.กทม.ทั้ง 50 เขต มีโรงพยาบาลประจำเขต ตัวอย่าง 78.17% ระบุว่า อยากได้ รองลงมา 10.76% ระบุว่า ไม่อยากได้ 10.46% ระบุว่า เฉยๆ และ 0.61% ระบุว่า ไม่ตอบ

7.ค่าแรงขั้นต่ำ 600 บาทต่อวัน ภายในปี 2570 ตัวอย่าง 78.09% ระบุว่า อยากได้ รองลงมา 13.51% ระบุว่า ไม่อยากได้ 8.09% ระบุว่า เฉยๆ และ 0.31% ระบุว่า ไม่ตอบ 8.จัดการเลือกตั้งผู้ว่าราชการ ในจังหวัดนำร่อง ตัวอย่าง 51% ระบุว่า อยากได้ รองลงมา 16.87% ระบุว่า ไม่อยากได้ 8.47% ระบุว่า เฉยๆ และ 1.15% ระบุว่า ไม่ตอบ

9.รถไฟฟ้า กทม.20 บาทตลอดสาย ตัวอย่าง 90% ระบุว่า อยากได้ รองลงมา 13.97% ระบุว่า เฉยๆ 11.37% ระบุว่า ไม่อยากได้ และ 1.76% ระบุว่า ไม่ตอบ 10.แก้ไขกฎหมาย เพื่อยกเลิกการเกณฑ์ทหาร ตัวอย่าง 32% ระบุว่า อยากได้ รองลงมา 34.66% ระบุว่า ไม่อยากได้ 6.56% ระบุว่า เฉยๆ และ 0.46% ระบุว่า ไม่ตอบ

ท้ายที่สุดเมื่อถามประชาชนเกี่ยวกับนโยบายของรัฐบาลพรรคเพื่อไทยที่จะสามารถทำได้สำเร็จ พบว่า

1.พักหนี้เกษตรกร 3 ปี ทั้งต้น ทั้งดอกทันที ตัวอย่าง 68.32% ระบุว่า เชื่อว่าทำได้ รองลงมา 18.63% ระบุว่า ไม่เชื่อว่าทำได้ 12.75% ระบุว่า ไม่แน่ใจว่าจะทำได้หรือไม่ และ 0.30% ระบุว่า ไม่ตอบ 2.กระเป๋าเงินดิจิทัล 10,000 บาท สำหรับผู้มีอายุ 16 ปีขึ้นไป ตัวอย่าง 82% ระบุว่า เชื่อว่าทำได้ รองลงมา 29.01% ระบุว่า ไม่เชื่อว่าทำได้ 16.87% ระบุว่า ไม่แน่ใจว่าจะทำได้หรือไม่ และ 0.30% ระบุว่า ไม่ตอบ

3.จัดการเลือกตั้งผู้ว่าราชการ ในจังหวัดนำร่อง ตัวอย่าง 98% ระบุว่า เชื่อว่าทำได้ รองลงมา 27.86% ระบุว่า ไม่เชื่อว่าทำได้ 16.18% ระบุว่า ไม่แน่ใจว่าจะทำได้หรือไม่ และ 2.98% ระบุว่า ไม่ตอบ 4.กทม.ทั้ง 50 เขต มีโรงพยาบาลประจำเขต ตัวอย่าง 15% ระบุว่า เชื่อว่าทำได้ รองลงมา 28.63% ระบุว่า ไม่เชื่อว่าทำได้ 17.86% ระบุว่า ไม่แน่ใจว่าจะทำได้หรือไม่ และ 3.36% ระบุว่า ไม่ตอบ

5.รถไฟฟ้า กทม. 20 บาทตลอดสาย ตัวอย่าง 48.09% ระบุว่า เชื่อว่าทำได้ รองลงมา 30.15% ระบุว่า ไม่เชื่อว่าทำได้ ร้อยละ 18.78 ระบุว่า ไม่แน่ใจว่าจะทำได้หรือไม่ และ 2.98% ระบุว่า ไม่ตอบ 6.ทุกครอบครัวมีรายได้ไม่น้อยกว่า 20,000 บาทต่อเดือน ตัวอย่าง 31% ระบุว่า เชื่อว่าทำได้ และไม่เชื่อว่าทำได้ ในสัดส่วนที่เท่ากัน รองลงมา 19.08% ระบุว่า ไม่แน่ใจว่าจะทำได้หรือไม่ และ 0.30% ระบุว่า ไม่ตอบ

7.แก้ไขกฎหมาย เพื่อยกเลิกการเกณฑ์ทหาร ตัวอย่าง 74% ระบุว่า ไม่เชื่อว่าทำได้ รองลงมา 39.69% ระบุว่า เชื่อว่าทำได้ 15.73% ระบุว่า ไม่แน่ใจว่าจะทำได้หรือไม่ และ 0.84% ระบุว่า ไม่ตอบ 8.จัดทำรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน ตัวอย่าง 39.01% ระบุว่า เชื่อว่าทำได้ รองลงมา 35.72% ระบุว่า ไม่เชื่อว่าทำได้ 23.51% ระบุว่า ไม่แน่ใจว่าจะทำได้หรือไม่ และ 1.76% ระบุว่า ไม่ตอบ

9.ค่าแรงขั้นต่ำ 600 บาทต่อวัน ภายในปี 2570 ตัวอย่าง 41.98% ระบุว่า ไม่เชื่อว่าทำได้ รองลงมา 37.18% ระบุว่า เชื่อว่าทำได้ 20.46% ระบุว่า ไม่แน่ใจว่าจะทำได้หรือไม่ และ 0.38% ระบุว่า ไม่ตอบ 10.เงินเดือนผู้จบปริญญาตรี 25,000 บาทต่อเดือน ภายในปี 2570 ตัวอย่าง 41.14% ระบุว่า ไม่เชื่อว่าทำได้ รองลงมา 36.64% ระบุว่า เชื่อว่าทำได้ 21.76% ระบุว่า ไม่แน่ใจว่าจะทำได้หรือไม่ และ 0.46% ระบุว่า ไม่ตอบ