กทม.จัด Big Cleaning ป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19

กทม.เพิ่มมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันเชื้อไวรัสโควิด – 19 พร้อมเพิ่มความถี่จัด Big Cleaning ในหลายพื้นที่
กทม.จัด Big Cleaning ป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19

วิกฤติการระบาดของไวรัสโควิด-19 ซึ่งหลายประเทศกำลังรับมือไวรัสร้ายนี้ รวมถึงประเทศไทยด้วย
ล่าสุดวันนี้ (16 มี.ค. 63) พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า มาตรการแก้ไขปัญหาและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ของกรุงเทพมหานคร ได้กำชับหน่วยงานในสังกัดดำเนินกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในสถานที่ที่เป็นแหล่งชุมชนหรือมีประชาชนมาใช้บริการเป็นจำนวนมาก เช่น ศูนย์กีฬา, ศูนย์เยาวชน ,ศูนย์สร้างสุขทุกวัย, หอสมุดเมืองฯ พิพิธภัณฑ์เด็ก ได้กำชับให้สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ปิดบริการห้องกิจกรรมที่เป็นพื้นที่ปิดอากาศถ่ายเทไม่สะดวก สำหรับในส่วนที่เป็นพื้นที่โล่ง ยังคงเปิดให้บริการปกติ

ภาพจากอีจัน
โดยจัดเตรียมเจลแอลกอฮอล์และสบู่ล้างมือไว้บริการผู้ที่มาใช้บริการ รวมถึงทำความสะอาดอาคาร และวัสดุอุปกรณ์อย่างต่อเนื่อง ซึ่งที่ผ่านมาได้ดำเนินการไปแล้ว ดังนี้ ศูนย์สร้างสุขทุกวัยชัยพฤกษมาลา ได้ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ และทำความสะอาดห้องกิจกรรมและพื้นที่ภายในศูนย์ฯ พร้อมจัดกิจกรรม Big Cleaning เพื่อลดการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส โควิด-19 รวมถึง ศูนย์สร้างสุขทุกวัยบางขุนเทียน ศูนย์สร้างสุขทุกวัยทวีวัฒนา ศูนย์สร้างสุขทุกวัยบางนา ศูนย์สร้างสุขทุกวัยอัมพวา และพิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 2 (ทุ่งครุ) ได้ทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อในห้องกิจกรรมและล้างทำความสะอาดพื้นที่ภายในศูนย์ฯ และดำเนินการจัดกิจกรรม Big Cleaning เพื่อลดการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่วนศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย – ญี่ปุ่น) ภายในอาคารกีฬาเวสน์ 1 – 2 ได้กำหนดทำความสะอาดเดือนละ 1 ครั้ง และปิดบริการห้องกิจกรรมที่เป็นพื้นที่ปิดด้วยเช่นกัน หากไม่สามารถดำเนินการนอกห้องได้ก็ให้งดกิจกรรมโดยเด็ดขาด นอกจากนี้ยังจัดตั้งจุดตรวจคัดกรองวัดอุณหภูมิเจ้าหน้าที่ และฝึกสอนการทำหน้ากากอนามัยผ้าให้กับประชาชนและเจ้าหน้าที่ด้วย
ภาพจากอีจัน
ล่าสุดในส่วนของสำนักงานเขต 50 เขต ได้จัดกิจกรรม Big Cleaning ในพื้นที่ต่างๆ รวมถึงทำความสะอาดวัสดุอุปกรณ์และเครื่องใช้ในสำนักงาน รวมถึงประสานงานหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่ เพื่อขยายผลการทำ Big Cleaning โดยเฉพาะสถานประกอบการที่มีประชาชนไปใช้บริการจำนวนมาก ซึ่งหลายสำนักงานเขตได้ดำเนินการไปแล้ว ดังนี้

สำนักงานเขตบางแค ได้จัดฝ่ายรักษาความสะอาดพื้นที่เสี่ยงแพร่เชื้อต่าง ๆ ที่ประชาชนสัมผัสบ่อย ๆ เช่น เก้าอี้ โต๊ะยื่นเอกสาร และราวบันได เป็นการสร้างความเชื่อมั่น ความปลอดภัย และใส่ใจต่อคุณภาพชีวิตประชาชนผู้ใช้บริการ

สำนักงานเขตบางกอกน้อย จัดเจ้าหน้าที่ตรวจคัดกรองนักเรียนที่เข้าร่วมการสอบคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 14 โดยทำการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายและให้บริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ณ โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย และจัดเจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรมจิตอาสา Big cleaning พัฒนาล้างทำความสะอาดทางเท้า ผิวจราจร ที่พักผู้โดยสาร และป้ายสัญญาณจราจร เพื่อความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย ลดปัญหาฝุ่น PM 2.5 และลดการสะสมของเชื้อโรค เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ โควิด-19 ณ บริเวณถนนลาดหญ้า

สำนักงานเขตบางแค ทำความสะอาดฆ่าเชื้อ ป้องกันไวรัส โควิด-19 บริเวณศูนย์บริการเบ็ดเสร็จกรุงเทพมหานคร ณ ศูนย์การค้า U Amulet Plaza ซึ่งในช่วงเดือนมีนาคมนี้ มีการจัดทำทะเบียนประวัติและออกบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย โดยเปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 10 ม.ค.63 - 31 มี.ค.63

สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย คุมเข้มตามมาตรการฯ เพื่อความปลอดภัยและสร้างความมั่นใจให้กับประชาชน โดยให้เจ้าหน้าที่เทศกิจตั้งจุดตรวจวัดอุณหภูมิ บริเวณชั้น 1 หน้าศูนย์ราชการสะดวก พร้อมตรวจวัดอุณหภูมิ และประชาชนที่มาติดต่อราชการ ก่อนเข้าติดต่อราชการ พร้อมทั้งมีแอลกอฮอล์เจลล้างมือไว้คอยบริการประชาชน หากตรวจวัดอุณหภูมิผลเป็นปกติ จะต้องติดสติกเกอร์เพื่อเป็นสัญลักษณ์ว่ามีการผ่านจุดคัดกรองแล้ว ก่อนเข้าติดต่อราชการ

ภาพจากอีจัน
ทั้งนี้สำนักอนามัยได้ประสานงานกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด เกี่ยวกับขั้นตอนการส่งต่อกลุ่มเสี่ยงที่ต้องติดตามอาการทุกคน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุขของกรุงเทพมหานคร ทั้ง 68 แห่ง ได้เยี่ยมดูแลเฝ้าระวังอาการผู้ที่เข้าข่ายกักกันอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 14 วัน ให้เป็นไปตามมาตรฐาน ขณะเดียวกันได้สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนและแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในการควบคุมและติดตามผู้ที่ต้องเฝ้าสังเกตอาการของโรคโควิด – 19 ซึ่งกักตัวอยู่ที่บ้านในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ โดยแจกเอกสาร ให้ผู้เกี่ยวข้องได้ศึกษาข้อมูลและข้อกฎหมายต่าง ๆ รวมถึงจัดทำเอกสารแนะนำการดูแลตนเองและแนวทางติดตามอาการผู้ป่วยที่กักกันตัวที่บ้าน เพื่อลดความวิตกกังวลของประชาชน กำชับหน่วยงาน เร่งผลิตหน้ากากผ้าแจกจ่ายประชาชน
ภาพจากอีจัน

อย่างไรก็ตามได้มอบหมายให้สำนักยุทธศาสตร์ ประสานงานกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ที่จัดทำแอพพลิเคชั่น AOT Airports สำหรับให้ผู้เดินทางเข้าประเทศไทยทุกคนดาวน์โหลดและกรอกเบอร์โทรศัพท์เพื่อใช้ในการติดตามตัวผู้มีความเสี่ยงกลับมาตรวจและเฝ้าระวังได้ทันท่วงที รวมถึงแอพพลิเคชั่น SydeKick for ThaiFightCOVID สำหรับผู้ที่จำเป็นต้องกักตัวที่บ้านและแรงงานไทยที่กลับจากประเทศเสี่ยง เพื่อใช้ในการติดตาม เฝ้าระวังผ่านระบบ Location Tracking รู้พิกัดกลุ่มเสี่ยง เพื่อดูว่ากรุงเทพมหานครสามารถนำมาปรับใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 ในพื้นที่กรุงเทพได้อย่างไรบ้าง นอกจากนี้ได้จัดทำหน้ากากอนามัยแบบผ้าแจกจ่ายให้กับเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรุงเทพมหานครที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการสัมผัสโรค โดยปัจจุบันได้ผลิตหน้ากากอนามัยแบบผ้าแล้ว กว่า 10,000 ชิ้น และได้แจกจ่ายไปแล้วกว่า 9,700 ชิ้น ทั้งนี้ให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแห่ง เร่งรัดการสอนตัดเย็บหน้ากากอนามัยแบบผ้าให้ประชาชนอย่างต่อเนื่องต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

No stories found.

ข่าวยอดนิยม

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co