AD

โครงการช่วยผู้ว่างงานจากโควิด-19 จ้างงานด่วน 45 วัน วันละ 300 บาท

กรมการจัดหางาน จ้างงานด่วน 45 วัน วันละ 300 บาท 300 อัตรา ทั่วประเทศ สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 15 – 17 เม.ย. นี้
โครงการช่วยผู้ว่างงานจากโควิด-19 จ้างงานด่วน 45 วัน วันละ 300 บาท

นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมการจัดหางาน เผยว่า กรมการจัดหางาน จะเปิดให้ผู้ว่างงาน กลุ่มแรงงานนอกระบบ ที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 ที่สนใจสมัครเข้าทำงานกับกรมการจัดหางาน ในโครงการ “จ้างงานด่วน 45 วัน รายได้วันละ 300 บาท จำนวน 300 อัตรา ทั่วประเทศ” สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 15 – 17 เมษายน 2563 นี้ โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการสมัคร ที่ สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 และสำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด

สำหรับเอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมายื่นในการสมัครคัดเลือก ได้แก่

1. สำเนาใบประกาศนียบัตร และสำเนาใบแสดงผลการศึกษาที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ
2.บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง โดยผู้ที่สนใจสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (รายวัน) ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงานตามโครงการจ้างงานเพื่อลดผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมเอกสารและหลักฐานทั้งหมด ในวันเวลาราชการ ภาคเช้าตั้งแต่เวลา 09.00 - 12.00 น. และภาคบ่ายเวลา 13.00 – 15.00 น. ตั้งแต่วันที่ 15 – 17 เมษายน 2563 นี้ เท่านั้น
เนื่องจากเป็นงานเร่งด่วนที่ต้องการจ้างงานทันที โดยจะกระจายในจังหวัดใหญ่ 4 คน และจังหวัดเล็ก 2-3 คน และให้สำนักงานจัดหางานจังหวัด เป็นผู้ดำเนินการรับสมัครและประเมินความเหมาะสมเฉพาะตำแหน่ง

และเนื่องจากมีผู้สนใจจำนวนมาก กรมการจัดหางาน ขอย้ำว่าจะดำเนินการด้วยความโปร่งใส ยุติธรรม และเสมอภาค โดยจะออกประกาศรายชื่อและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก และให้เริ่มปฏิบัติหน้าที่ได้ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2563

AD
No stories found.
อีจัน
www.ejan.co