มหาดไทยสั่งเข้มจุดแจกอาหาร ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนแจก

มหาดไทยร่อนหนังสือด่วนถึงผู้ว่าฯ ทุกจังหวัด ให้คุมเข้มจุดแจกอาหาร ตามมาตรการ Social Distancing คนแจกต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ล่วงหน้า
มหาดไทยสั่งเข้มจุดแจกอาหาร ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนแจก

(19 เม.ย. 63) นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ออกหนังสือด่วนที่สุด ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในประเทศไทย ซึ่งมีประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากผลกระทบของการแพร่ระบาดเป็นจำนวนมาก ทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม และปรากฏว่ามีประชาชนและภาคเอกชนมีจิตศรัทธาให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนในรูปแบบต่างๆ ทั้งการบริจาคสิ่งของอุปโภคบริโภค อาหาร และเงิน เพื่อช่วยบรรเทาผลกระทบดังกล่าว

กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การส่งมอบความช่วยเหลือดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาดำเนินการตามข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 1) ข้อ 11 มาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด โดยทำความเข้าใจกับผู้ที่ประสงค์จะบริจาคให้ประสานกับจังหวัดหรืออำเภอ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ทราบก่อนการแจกจ่ายมอบสิ่งของ เพื่อช่วยในการจัดการ

รวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนถือปฏิบัติตามหลักการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยเฉพาะการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) อย่างเคร่งครัด โดยให้จังหวัดจัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกำกับดูแลให้เป็นระเบียบด้วย

ภาพจากอีจัน
อีจัน
www.ejan.co