ราชกิจจาฯ ประกาศยกเว้นภาษีนำเข้า ยา-เวชภัณฑ์ รักษาโควิด-19

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ยกเว้นภาษีนำเข้า ยา-เวชภัณฑ์ รักษาโควิด-19
ราชกิจจาฯ ประกาศยกเว้นภาษีนำเข้า ยา-เวชภัณฑ์ รักษาโควิด-19

(21 เม.ย. 63) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง รายการยา และรายการอื่น ๆ เพื่อยกเว้นอากรศุลกากรสำหรับของที่นำเข้ามาเพื่อใช้รักษา วินิจฉัย หรือป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ.2563

ระบุว่า โดยที่ได้มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (CoronavirusDisease 2019 (COVD-19) ซึ่งเป็นโรคอุบัติใหม่ที่ได้มีการแพร่ระบาดไปยังหลายประเทศทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทย และต่อมาได้มีประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่ออันตราย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 กำหนดให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) เป็นโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ ซึ่งมีผลใช้บังคับในวันที่ 1 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป และกระทรวงสาธารณสุขคาดการณ์ว่าจะมีการระบาดของโรคดังกล่าวในประเทศไทยในวงกว้าง ส่งผลกระทบต่อภาวะสุขภาพของประชาชน เศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของประเทศ จึงเห็นควรมีการออกประกาศกำหนดรายการยา และรายการอื่น ๆ เพื่อให้ยกเว้นอากรศุลกากรได้

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 1 แห่งประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากรศุลกากรสำหรับของที่นำเข้ามาเพื่อใช้รักษา วินิจฉัย หรือป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2563 เรื่อง มาตรการยกเว้นอากรขาเข้าของที่ใช้รักษาวินิจฉัย หรือป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVD-19) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขจึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า "ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง รายการยา และรายการอื่น ๆ เพื่อยกเว้นอากรศุลกากรสำหรับของที่นำเข้ามาเพื่อใช้รักษา วินิจฉัย หรือป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563"

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563

ข้อ 3 ให้รายการยา และรายการอื่น ๆ ดังต่อไปนี้ เป็นรายการตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากรศุลกากรสำหรับของที่นำเข้ามาเพื่อใช้รักษา วินิจฉัย หรือป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

รายการยาตามเอกสาร ดังต่อไปนี้

ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
No stories found.
อีจัน
www.ejan.co