เชียงราย ประกาศ! ใครมาจากกรุงเทพฯ-ปริมณฑล ให้แจ้งแยกกักตัวเอง 14 วัน

เชียงราย ประกาศ! ใครมาจากกรุงเทพฯ-ปริมณฑล ให้แจ้งแยกกักตัวเอง 14 วัน

พ่อเมืองเชียงราย ออกประกาศ ปชช. เดินทางมาจากกรุงเทพฯ และปริมณฑล 5 จังหวัด ให้แจ้งแยกกักตัวเอง 14 วัน

21 พ.ค. 63 นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ผอ.ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดเชียงราย ได้ออกประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 18 เรื่อง กำหนดมาตรการปฏิบัติต่อผู้เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง เข้าพื้นที่จังหวัดเชียงราย โดยมีสาระสำคัญสรุปดังนี้

ภาพจากอีจัน
กรณีประชาชนที่เดินทางมาจากกรุงเทพฯ และปริมณฑล 5 จังหวัด (นนทบุรี นครปฐม ปทุมธานี สมุทรปราการ และสมุทรสาคร) ให้รายงานตัวพร้อมแจ้งข้อมูลการเดินทางที่ด่านคัดกรองตามที่จังหวัดเชียงรายกำหนด หรือกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ซึ่งเป็นเจ้าพนักงานควบคุมโรคในพื้นที่ เพื่อเข้าสู่กระบวนการแยกกักตัวเอง ( Self Quarantine ) เป็นเวลา 14 วัน และปฏิบัติตามคำแนะนำโดยเคร่งครัด ดังนี้
ภาพจากอีจัน
1.ให้หลีกเลี่ยงการเข้าร่วมกิจกรรมกับคนหมู่มากหรือในที่ชุมนุมชน
2.ไม่รับประทานอาหารและใช้ภาชนะร่วมกับผู้อื่น
3.ไม่ใช้ของใช้ส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น เช่น ผ้าเช็ดตัว หมอน ผ้าห่ม แก้วน้ำ ช้อนส้อม
4.ล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำและสบู่ นาน 20 วินาที หรือแอลกอฮอล์ 70% ลูบมือจนแห้ง
5.หลีกเลี่ยงการพูดคุย ใกล้ชิดกับผู้อื่น โดยเฉพาะผู้สูงอายุ และผู้ป้วยเรื้อรัง
6.หากมีอุณหภูมิร่างกายตั้งแต่ 37.5 องศาขึ้นไป หรือมีไข้ ตัวร้อน ปวดเนื้อปวดตัว หนาว
สั่น ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ หายใจเหนื่อย หรือไม่ได้กลิ่น ให้สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า และรีบแจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ หรือรีบไปพบแพทย์ทันที
ภาพจากอีจัน
กรณีประชาชนที่เดินทางมาจากจังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี จังหวัดนราธิวาส และจังหวัดสงขลา ให้รายงานตัวพร้อมแจ้งข้อมูลการเดินทาง ณ ด่านคัดกรองตามที่จังหวัดเชียงรายกำหนดหรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ เพื่อเข้าสู่กระบวนการกักตัวแยกสังเกตอาการที่บ้าน (Home Quarantine) เป็นเวลา 14 วัน และปฏิบัติตามคำแนะนำโดยเคร่งครัด ดังนี้
ภาพจากอีจัน
1.ให้กักตัว ณ ที่พักอาศัย และหยุดการไปสถานที่ที่มีการรวมคนจำนวนมาก แต่หากมี
ความจำเป็นที่จะต้องเดินทางหรือร่วมกิจกรรม ให้แจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ทราบ และปฏิบัติตามมาตรการทางสาธารณสุข โดยเคร่งครัด
2.หลีกเลี่ยงการใกล้ชิดบุคคลอื่นในที่พักอาศัย
3.ให้นอนแยกห้อง
4.ปิดปาก ปิดจมูก ด้วยกระดาษทิชชูทุกครั้งที่ไอจาม
5.ไม่รับประทานอาหาร และใช้ภาชนะร่วมกับผู้อื่น
6.ไม่ใช้ของใช้ส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น เช่น ผ้าเช็ดตัว หมอน ผ้าห่ม แก้วน้ำ ช้อนส้อม
7.ล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำและสบู่ นาน 20 วินาที หรือแอลกอฮอล์ 70% ลูบมือจนแห้ง
8.หลีกเลี่ยงการพูดคุย ใกล้ชิดกับผู้อื่น โดยเฉพาะผู้สูงอายุ และผู้ป่วยเรื้อรัง
9.หากมีคุณหภูมิร่างกายตั้งแต่ 37.5 องศาขึ้นไป หรือมีไข้ ตัวร้อน ปวดเนื้อปวดตัว หนาว
สั่น ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ หายใจเหนื่อย หรือไม่ได้กลิ่น ให้สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า และรีบแจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ หรือรีบไปพบแพทย์ทันที
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้ เป็นตันไป จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

Related Stories

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co