3 ผ่าน! ที่ประชุมสภาฯ โหวตอนุมัติ พ.ร.ก.เงินกู้ 3 ฉบับ

ที่ประชุมสภาฯ มีมติเห็นชอบ พ.ร.ก.เงินกู้ 3 ฉบับ พร้อมเปิดผลคะแนนโหวต
3 ผ่าน! ที่ประชุมสภาฯ โหวตอนุมัติ พ.ร.ก.เงินกู้ 3 ฉบับ

31 พ.ค. 2563 การประชุมสภาผู้แทนราษฎร หลังจากที่มีการอภิปราย พ.ร.ก. 3 ฉบับที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาสถานการณ์โควิด ระหว่างวันที่ 27 – 31 พ.ค. 2563 โดยใช้วิธีลงมติกฎหมายรายฉบับ โดยสมาชิกสภามีทั้งหมด 487 คน แบ่งเป็นฝ่ายรัฐบาล 276 คน ฝ่ายรัฐบาล 211 คน

ทั้งนี้ ในการลงมติได้แยกเป็นรายฉบับ ดังนี้

1.พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 วงเงิน 1ล้านล้านบาท

ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร มีมติ 274 ต่อ 0 เสียง งดออกเสียง 207 เสียง

ภาพจากอีจัน
2.พระราชกำหนดการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบวิสาหกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 วงเงิน 5 แสนล้านบาท
ที่ประชุมเห็นด้วย 275 เสียง ไม่เห็นด้วย 1 เสียง งดออกเสียง 205 เสียง
ภาพจากอีจัน
3.พระราชกำหนดการรักษาเสถียรภาพของระบบการเงินและความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ พ.ศ. 2563
ที่ประชุมเห็นชอบ 274 เสียง ไม่เห็นด้วย 195 เสียง งดออกเสียง 12 เสียง และไม่ลงคะแนนเสียง 1 เสียง
ภาพจากอีจัน
ทั้งนี้ เมื่อที่ประชุมสภาฯได้อนุมัติให้ความเห็นชอบแล้ว จะส่งให้วุฒิสภาให้ความเห็นชอบต่อไป
No stories found.
อีจัน
www.ejan.co