ราชกิจจาฯ ประกาศแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการกระทำความผิด พ.ร.บ.คอมพ์

ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ ประกาศแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ 14 นาย จากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อตรวจสอบ สืบสวนสอบสวน การกระทำความผิดเกี่ยวกับ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
ราชกิจจาฯ ประกาศแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการกระทำความผิด พ.ร.บ.คอมพ์

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่องแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติว่า ด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 10) เพื่อให้การปฏิบัติงานและการดำเนินงานด้านการสืบสวนสอบสวน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และสัมฤทธิ์ผลในทางปฏิบัติ

จึงประกาศแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ ดังต่อไปนี้
1. นางสาวธนิสสรา ลิ้นสุวรรณ
2. นางวาสนา สิงห์สร้อย
3. พันตำรวจเอก พันธนะ นุชนารถ
4. พันตำรวจเอก รัฐโชติ โชติคุณ
5. พันตำรวจเอก ปฏิญญา จีรชนาสิน
6. พันตำรวจเอก จักษ์ ยังให้ผล
7. พันตำรวจโท ศรีสันต์ เฟื่องสังข์
8. พันตำรวจโท อลงกรณ์ กนกวรรณ
9. พันตำรวจโท พิสิษฐ์ ศรีอ่อน
10. พันตำรวจโท ศุภรฐโชติ จ าหงษ์
11. พันตำรวจโท ชิษณุพงศ์ ไหวดี
12. ว่าที่พันตำรวจโท เสกสรรค์ องอาจ
13. ร้อยตำรวจเอก อิชยา สิทธิธูรณ์
14. ร้อยตำรวจเอก ณัฐภัทร เรืองศิลป์ประเสริฐ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ.2563
พุทธิพงษ์ ปุณณกันต์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ภาพจากอีจัน
No stories found.
อีจัน
www.ejan.co