ศิริราช ส่งร่างซีอุย ให้กรมราชทัณฑ์ฌาปนกิจ 23 ก.ค. 63

ศิริราช เตรียมส่งมอบร่างซีอุยให้กรมราชทัณฑ์ เพื่อนำไปบำเพ็ญกุศล - ประกอบพิธีฌาปนกิจ 23 ก.ค. 63
ศิริราช ส่งร่างซีอุย ให้กรมราชทัณฑ์ฌาปนกิจ 23 ก.ค. 63

21 ก.ค. 63 ศ. ดร. นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล แจ้งว่า สืบเนื่องจาก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับมอบร่าง นายลีอุย แซ่อึ้ง หรือ ซีอุย จากกรมราชทัณฑ์ เมื่อ พ.ศ. 2502 เพื่อประโยชน์ทางการศึกษาทางด้านนิติเวชศาสตร์ จนถึงปัจจุบันได้มีการประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมราชทัณฑ์ และคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เพื่อให้มีการดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยเบื้องต้นได้ยกเลิกการจัดแสดงร่างของ ซีอุย และออกประกาศคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เพื่อติดตามหาญาติ เพื่อเชิญมาร่วมพิจารณาการดำเนินการเกี่ยวกับร่าง ซีอุย

ภาพจากอีจัน
ทั้งนี้ จากการประกาศ ตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม - 4 สิงหาคม 2562 ปรากฏว่า ไม่มีญาติมาแสดงตัว ประกอบกับกรมราชทัณฑ์ได้มีหนังสือแจ้งมายังคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เรื่องการดำเนินการเกี่ยวกับศพ ซีอุย


เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงยุติธรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประหารชีวิตนักโทษ พ.ศ. 2546 โดยกรมราชทัณฑ์จะเป็นผู้รับร่าง ซีอุย ไปบำเพ็ญกุศลและฌาปนกิจตามประเพณี ณ วัดบางแพรกใต้ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ในวันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00 น. โดยมีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีฌาปนกิจ

อีจัน
www.ejan.co