เปิดข้อตกลงสรุปปัญหา ปมครูจุ๋ม รร.สารสาสน์ฯ พร้อมคืนค่าเทอม

เปิดบันทึกข้อตกลง สางปมครูจุ๋ม พร้อมคืนค่าเทอม - รับผิดชอบค่ารักษาเต็มจำนวนที่จ่ายจริง
เปิดข้อตกลงสรุปปัญหา ปมครูจุ๋ม รร.สารสาสน์ฯ พร้อมคืนค่าเทอม

จากกรณี โรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์ ได้นัดทำความชี้แจงกับผู้ปกครองนักเรียน ปมพี่เลี้ยงทำร้ายเด็กภายในห้องเรียน ซึ่งทางกลุ่มผู้ปกครองได้ยื่นข้อเรียกร้องในการเยียวยาให้กับเด็ก ล่าสุดได้ข้อสรุปแล้ว ดังนี้

บันทึกข้อตกลงระหว่างโรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์กับกระทรวงศึกษาธิการ

ภาพจากอีจัน
1. ในกรณีที่ผู้ปกครองต้องการให้บุตรหลานเรียนต่อในโรงเรียน
-ห้องเรียนที่เกิดเหตุ และห้องเรียนที่ได้รับข้อมูลเพิ่มเติมจาก สภ.ชัยพฤกษ์ ทางโรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์ พร้อมคืนค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่น ปีการศึกษา 2563 ให้กับนักเรียนทุกคนที่อยู่ในห้องนั้น หากผู้ปกครองจ่ายเงินแล้ว โรงเรียนจะดำเนินการคืนให้
-โรงเรียนจะเร่งดำเนินการติดกล้องวงจรปิดมุมต่าง ๆ ให้ครบถ้วนและให้มีจอมอนิเตอร์ขนาดใหญ่ที่ผู้ปกครองสามารถนั่งดูได้ที่โรงอาหาร และหากห้องเรียนใดที่ผู้ปกครองตกลงกันได้โรงเรียนจะจัดให้มีระบบออนไลน์
-โรงเรียนจัดทำป้ายชื่อครู แสดงภาพถ่าย เลขที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพของครูทุกคน รูปถ่ายหน้าห้องเรียนทุกห้อง และเผยแพร่ในเว็บไซต์ของโรงเรียน
-โรงเรียนรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในทางการแพทย์ ทั้งทางร่างกายและทางจิตใจ ของนักเรียนที่ถูกกระทำหรือผลกระทบในห้องเรียนที่เกิดเหตุเต็มจำนวนที่จ่ายจริง
-ให้โรงเรียนจัดให้มีนักจิตวิทยาไว้สำหรับเยียวยานักเรียนที่ได้รับผลกระทบ โดยจะมีการประเมินและส่งผลการประเมิน ให้กับผู้ปกครองทราบทุกภาคเรียน และได้ทำความร่วมมือกับกรมสุขภาพจิต เพื่อเข้ามาฟื้นฟูและเยียวยาให้กับนักเรียน และครู โดยด่วน
-ให้โรงเรียนอนุญาตให้ผู้ปกครองสามารถเข้าไปตรวจสอบสุขอนามัย ห้องเรียน ห้องน้ำ ห้องนอน โดยต้องขออนุญาตและแสดงตนต่อเจ้าหน้าที่ธุรการก่อน ทั้งนี้ต้องไม่เป็นการรบกวนกิจกรรมการเรียนการสอน และการใช้ชีวิตของนักเรียน
-ให้โรงเรียนจัดอาหารกลางวันให้นักเรียนตามหลักโภชนาการ โดยจะแจ้งรายการอาหารให้ผู้ปกครองทราบล่วงหน้าเป็นรายสัปดาห์ จัดให้มีบริการอาหารอย่างเพียงพอและทั่วถึง ตลอดทั้งเพิ่มเวลาในการรับประทานอาหารจาก 30 นาทีเป็น 40 นาที
-ให้โรงเรียนจัดให้มีการคัดกรองด้านสุขภาพจิต ให้แก่ครูไทยและครูต่างชาติ
-ให้โรงเรียนจัดระบบรถรับ-ส่งนักเรียนให้มีที่นั่งเพียงพอ และให้มีการติดตั้งกล้องเฉพาะตู้ที่นั่งโดยสาร เพื่อดูแลความปลอดภัยและเหตุอันไม่สมควรที่จะเกิดระหว่างเดินทาง และรายงานจำนวนเด็กนักเรียนที่ขาด ลา มา สาย ทุกวัน
-โรงเรียนจัดให้มีการประชุมผู้ปกครองทุกระดับชั้น ทุกปีการศึกษา ในปีการศึกษา 2563 จัดให้มีการประชุมเริ่มในเดือนตุลาคม 2563
2.กรณีที่ผู้ปกครองประสงค์จะย้ายบุตรหลานไปเรียนต่อที่อื่น
-โรงเรียนพร้อมอำนวยความสะดวกในการจัดทำเอกสารการส่งตัวให้แก่นักเรียนที่ประสงค์จะขอย้ายให้แล้วเสร็จ มอบให้ผู้ปกครองภายใน 1 วัน
-โรงเรียนคืนค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าธรรมเนียมอื่น ในปีการศึกษา 2563
-โรงเรียนรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในทางการแพทย์ ทั้งทางร่างกายและทางจิตใจ ของนักเรียนที่ถูกกระทำ หรือผลกระทบในห้องเรียนที่เกิดเหตุ เต็มจำนวนที่จ่ายจริง
-ส่วนค่าชดเชยหรือค่าบำรุงขวัญ โรงเรียนจะเร่งดำเนินการให้คณะกรรมการบริหารโรงเรียนพิจารณา และจะแจ้งให้ทราบความคืบหน้าโดยด่วนต่อไป
3. การเร่งรัดติดตาม
นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานกับติดตามการแก้ปัญหากรณีโรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์ โดยมีปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยผู้แทนกรมสุขภาพจิต กระทรวงสารธารณสุข ผู้แทน สช. นิติกรสำนักงาน ปลัดกระทวง ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนศึกษาธิการจังหวัด เป็นคณะทำงาน มีอำนาจหน้าที่
1) ติดตามการแก้ปัญหาเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ ทั้งนักเรียนและผู้ปกครองตามบันทึกข้อตกลงระหว่างโรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์ กับกระทรวงศึกษาธิการ ณ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563
2) นำเสนอข้อตกลงและการปฏิบัติที่จำเป็นเพิ่มเติมและข้อเรียกร้องเพิ่มเติม
3) รายงานผลต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการที่กำกับดูแล สช.
4) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
อย่างไรก็ตาม ในระหว่างการชี้แจงกรณีพี่เลี้ยงทำร้ายเด็กอนุบาลนั้น นายพิศุทธิ์ ยงค์กมล
ผู้เเทนผู้บริหาร รร.สารสาสน์ฯ ได้กล่าวขอโทษ โดยระบุว่า “ไม่มีอะไรจะฝากนอกจากคำว่า ขอโทษ เราไม่แก้ตัวในสิ่งที่เกิดขึ้น เราขออภัย ท่านผู้ปกครอง พี่น้อง ประชาชน พ่อแม่ทุกคนที่ให้ความไว้วางใจกับสารสาสน์ แล้วทำให้ท่านผิดหวัง ทุกอย่างจะดีขึ้น”
ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
อีจัน
www.ejan.co