สั่งหน่วยงาน กรุงเทพมหานคร WorkfromHome ป้องกัน โควิด

หวั่นการแพร่ระบาด โควิด ! กรุงเทพมหานคร สั่งหน่วยงานในสังกัด WorkfromHome ตั้งแต่วันที่ 21 ธ.ค. 63 – 3 ม.ค. 64
สั่งหน่วยงาน กรุงเทพมหานคร WorkfromHome ป้องกัน โควิด

24 ธ.ค. 63 นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัด กรุงเทพมหานคร เปิดถึงการเตรียมการเพื่อรองรับสถานการณ์การระบาด โควิด ว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค ติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ที่จังหวัดสมุทรสาครและบริเวณใกล้เคียง จึงได้สั่งการให้ข้าราชการและบุคลากรสังกัดกรุงเทพมหานคร ปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง ( Work from Home ) ตั้งแต่วันที่ 21 ธ.ค. 63 – 3 ม.ค. 64

สำหรับกรณีที่ข้าราชการ บุคลากร และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ที่เข้าข่ายการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งของหน่วยงานตามที่กำหนด มีลักษณะงานที่ไม่สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งได้ ให้หัวหน้าหน่วยงานพิจารณามอบหมายการปฏิบัติงานตามความเหมาะสม รวมทั้งให้สำรวจจำนวนข้าราชการ บุคลากร และเจ้าหน้าที่ในสังกัดที่พักอาศัยในจังหวัดสมุทรสาคร และผู้ที่เคยเดินทางไปยังสถานที่ที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โควิด - 19 หรือมีความใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อ ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 63 เป็นต้นมา

ภาพจากอีจันทั้งนี้ กรุงเทพมหานคร จะรายงานผลการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง และข้อมูลอื่นต่อศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ โควิด - 19 ภายในวันที่ 8 ม.ค. 64


สำหรับแนวทางการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง และการเหลื่อมเวลาทำงาน เพื่อรองรับสถานการณ์การระบาดของโรค ติดเชื้อ โควิด - 19 ของกรุงเทพมหานคร ซึ่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเห็นชอบตามที่สำนักงาน ก.ก. กทม. เสนอเมื่อวันที่ 24 มี.ค. 63 นั้น ได้กำหนดขึ้นโดยคำนึงถึงคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคจากความแออัดของสถานที่ปฏิบัติงาน หรือจากสภาพการเดินทางไปกลับสถานที่ทำงาน โดยต้องไม่กระทบหรือเกิดผลเสียหายต่อประสิทธิภาพประสิทธิผลในการบริหารราชการและการบริการประชาชน กล่าวคือต้องไม่ใช่งานที่มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการให้บริการประชาชน เช่น งานทะเบียนราษฎร์ งานบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข เป็นต้น และหน่วยงานสามารถกำหนดรูปแบบแนวทางการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งให้เหมาะสมกับบริบทสภาพการณ์การทำงานของแต่ละหน่วยงาน เพื่อความยืดหยุ่นคล่องตัวในการทำงาน

กรณีการเหลื่อมเวลาทำงานเพื่อลดความแออัดในสถานที่ทำงาน ให้แบ่งช่วงเวลาการทำงานออกเป็น 3 ช่วงเวลา คือ เริ่มทำงาน 07.30 – 15.30 น. หยุดพักกลางวัน 12.00-13.00 น. เริ่มทำงาน 08.30 – 16.30 น. หยุดพักกลางวัน 12.00-13.00 น. เริ่มทำงาน 09.30-17.30 น. หยุดพักกลางวัน 13.00-14.00 น.

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co