เชียงใหม่ เข้ม! มาจาก 5 จังหวัดแดงเข้ม ไม่มีเอกสาร เจอคุก 1 ปี

เชียงใหม่ ออกคำสั่ง คุม โควิด เข้ม! มาจาก 5 จังหวัดแดงเข้ม ไม่มีเอกสารรับรอง เจอคุก 1 ปี
เชียงใหม่ เข้ม! มาจาก 5 จังหวัดแดงเข้ม ไม่มีเอกสาร เจอคุก 1 ปี

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2564 นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ได้ลงนามในหนังสือคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ฉบับที่ 9/2564 เรื่อง “มาตรการควบคุมการเดินทางของบุคคลที่เดินทางเข้ามายังพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่”
โดยในคำสั่งดังกล่าว ได้กำหนดมาตรการสำหรับผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด จำนวน 5 จังหวัด (จันทบุรี, ชลบุรี, ตราด, ระยอง และ สมุทรสาคร) ที่เข้ามายังพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ต้องดำเนินการ ดังนี้
1. ต้องแสดงตน ว่าเดินทางมาจากพื้นที่ดังกล่าว พร้อมแสดงเอกสารรับรองความจำเป็นการปฏิบัติหน้าที่ / การติดต่อราชการ สำหรับการเดินทางเข้ามายังพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กำหนด

2. ติดตั้ง และใช้แอปพลิเคชัน “หมอชนะ”

3. ต้องรายงานตัวต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่โดยทันที และปฏิบัติตามคำแนะนำที่ได้รับแจ้งจากระบบ CM-CHANA หากไม่ได้รับข้อความให้ติดต่อสอบถามหมายเลขโทรศัพท์ 084-8052121 และ 084-8053131

บุคคลดังกล่าว จะต้องกักกันตัวเอง (home quarantine) เป็นระยะเวลา 14 วัน และ/หรือ ตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ
ทั้งนี้ จะต้องปฏิบัติตามคำสั่งนั้นอย่างเคร่งครัด เว้นแต่กรณีที่มีความจำเป็น ให้แสดงเหตุผลความจำเป็นพร้อมหลักฐาน ต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อเพื่อกำหนดวิธีการปฏิบัติที่เหมาะสมต่อไป

อย่างไรก็ตาม ผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 หรือ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือ ปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา 18 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพ.ศ. 2548
ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2564

ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน

Related Stories

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co