ออมสินออกเงินฝากต่อเนื่อง เผื่อเรียกพิเศษ 4 และ 11 เดือน รับดอกสูง ไม่เสียภาษี  

สายออมต้องรีบคว้า ! ออมสินออกเงินฝากต่อเนื่อง ฝากสั้นกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 4 เดือน ฝากยาวกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 11 เดือน รับดอกเบี้ยสูง เริ่มวันนี้ – 30 มิ.ย. 67

เงินฝากดอกเบี้ยสูงต้องรีบคว้า ! กับเงินฝากระยะสั้น เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 4 เดือน และ 11 เดือน ฝากได้แล้ววันนี้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขา 

ธนาคารออมสิน ออกผลิตภัณฑ์ใหม่ เอาใจสายออมเงินทั้งแบบระยะสั้นและระยะยาว กับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 4 เดือน และ 11 เดือน รับดอกเบี้ยสูง และไม่ต้องเสียภาษี 

สำหรับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 4 รับดอกเบี้ยคุ้ม 1.53% ต่อปี (เทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.80% ต่อปี) และสำหรับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 11 เดือน รับดอกเบี้ยสูง 1.82% ต่อปี (เทียบเท่าเงินฝากประจำ 2.14% ต่อปี) 

เงื่อนไขการฝาก 

เปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาท 

ฝากเพิ่มครั้งละไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท 

บุคคลธรรมดา และนิติบุคคลทุกประเภท ไม่จำกัดวงเงินรับฝากต่อราย 

เมื่อฝากครบ 11 เดือนนับตั้งแต่วันที่ฝาก ธนาคารจะโอนยอดเงินฝากและดอกเบี้ยเข้าบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกที่เป็นบัญชีคู่โอนที่ผู้ฝากแจ้งไว้ 

สามารถใช้สมุดฝากเงินประเภทเผื่อเรียกพิเศษ 11 เดือน เล่มเดิมมาฝากเพิ่มได้ 

การคิดดอกเบี้ย / ผลตอบแทน 

ร้อยละ 1.82 ต่อปี (เทียบเท่าเงินฝากประจำร้อยละ 2.14 ต่อปี) 

ระยะเวลารับฝาก 

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2567 เป็นต้นไป 

เงื่อนไขการถอน 

ถอนครั้งละเท่าใดก็ได้ ถอนหรือปิดบัญชีก่อนฝากครบ 11 เดือนนับตั้งแต่วันที่ฝาก จำนวนเงินที่ถอนจะได้รับดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประเภทเผื่อเรียก ณ วันถอนในอัตราต่ำสุด 

ภาษี ณ ที่จ่าย 

บุคคลธรรมดาไม่เสียภาษี 

นิติบุคคลหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามประกาศกรมสรรพากร 

การลงรับดอกเบี้ย 

จะโอนดอกเบี้ยและยอดเงินฝากเข้าบัญชีเผื่อเรียกที่เป็นบัญชีคู่โอนที่ผู้ฝากแจ้งไว้   

ฝากได้แล้วที่ธนาคารออมสินทุกสาขา ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 67 – 30 มิ.ย. 67 รายละเอียดเพิ่มเติม > https://shorturl.asia/Lokbi เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด