(Video) เกียรติบัตรนี้ครูมอบให้พวกหนู

#เกียรติบัตรสุดครีเอท​! ผอ.และคณะครู โรงเรียนบ้านค้อปัญญานุสรณ์ ร่วมกันทำเกียรติบัตรชื่นชมนักเรียน ในคุณความดีของแต่ละคน

#เกียรติบัตรสุดครีเอท​! ผอ.และคณะครู โรงเรียนบ้านค้อปัญญานุสรณ์ ร่วมกันทำเกียรติบัตรชื่นชมนักเรียน ในคุณความดีของแต่ละคน

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co