17 พ.ค. วัน IDAHOT เพื่อความเท่าเทียม ของความหลากหลาย ทางเพศ

17 พ.ค. วันสากลเพื่อยุติความเกลียดกลัว คนรักเพศเดียวกัน คนข้ามเพศ และคนรักสองเพศ (IDAHOT)
17 พ.ค. วัน IDAHOT เพื่อความเท่าเทียม ของความหลากหลาย ทางเพศ

เรื่องของความหลากหลายทางเพศ เป็นเรื่องที่สังคมปัจจุบันเปิดรับกันมากขึ้น ในสังคมไทย แม้ความหลากหลายทางเพศจะถูกยอมรับมากขึ้น แต่ยังพบว่ามีการตีตรา แบ่งแยกและเลือกปฏิบัติ กับกลุ่มคนเหล่านี้อยู่

ทุกๆปี จะเป็นที่ทราบกันดีในกลุ่มของผู้หลากหลายทางเพศว่า วันที่ 17 พฤษภาคม จะเป็น วันสากลเพื่อยุติความเกลียดกลัวคนรักเพศเดียวกัน คนข้ามเพศ และคนรักสองเพศ หรือในชื่อภาษาอังกฤษว่า International Day against Homophobia, Transphobia and Biphobia เรียกกันย่อๆว่า วัน “IDAHOT” เป็นวันหนึ่งที่เป็นการสะท้อนถึงการแบ่งแยก การเลือกปฏิบัติต่อคนในกลุ่มนี้ พร้อมทั้งเป็นการส่งเสียงไปยังรัฐบาลและสื่อสาธารณะ ให้เกิดความตระหนักในเรื่องนี้

โดยในวันที่ 17 พฤษภาคม 2533 ที่ประชุมสมัชชาใหญ่องค์การอนามัยโลก (WHO) ถอดเรื่องการรักเพศเดียวกัน ออกจากบัญชีความผิดปกติทางจิต หลังจากนั้น ในปี 2547 จึงได้กำหนดให้วันที่ 17 ของทุกปี เป็นวันสากลเพื่อยุติความเกลียดกลัว คนรักเพศเดียวกัน คนข้ามเพศ และคนรักสองเพศ

ปัจจุบันสังคมมีความก้าวหน้าในการเปิดรับเรื่องความหลากหลายทางเพศมากขึ้น ในหลายๆ ประเทศมีการตรากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความหลากหลายทางเพศ ซึ่งในสังคมไทยนั้น ประชาชนหลายกลุ่มก็มีความพยายามที่จะผลักดันให้เกิดกฎหมาย เพื่อให้กลุ่มคนหลากหลายทางเพศได้รับการคุ้มครอง หรือมีสิทธิเพิ่มมากขึ้น เช่น พ.ร.บ.ความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558, การผลักดันให้มีพ.ร.บ.คู่ชีวิต เพื่อให้คนคู่รักเพศเดียวกันได้รับการรับรองสิทธิด้านต่างๆ ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาตามขั้นตอนของกฎหมาย

อีจันก็จะเป็นอีกหนึ่งกระบอกเสียง ที่จะช่วยขยายสิ่งที่กลุ่มคนหลากหลายทางเพศ อยากจะบอกกล่าวไปยังสังคมไทย เพื่อให้เกิดแรงกระเพื่อมบางอย่าง ต่อยอดไปสู่การได้รับการยอมรับ และมีสิทธิที่เท่าเทียม อย่างที่ควรจะเป็นต่อไป

ขอบคุณข้อมูล : สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

คลิปแนะนำอีจัน
1 คู่ชีวิต ควรมีสิทธิ์ เท่าคู่สมรส #สมรสเท่าเทียม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

No stories found.

ข่าวยอดนิยม

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co