ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้งาน ฉบับนี้ (“ข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ”) ได้ระบุถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการใด ๆ (เรียกรวมกันว่า “บริการฯ”) ของ บริษัท โจษจัน จำกัด (“อีจัน”) แก่ผู้ใช้บริการ (โดยแต่ละรายเรียกว่า “ผู้ใช้” หรือ “ผู้ใช้รายต่าง ๆ” ขึ้นอยู่กับเนื้อหา)

 1. คำนิยาม

คำและข้อความดังต่อไปนี้ให้มีความหมายตามที่ได้กำหนดไว้ด้านล่างเมื่อมีการใช้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ ฉบับนี้

1.1. “เนื้อหา” หมายถึง ข้อมูลต่าง ๆ เช่น ข้อความ เสียง เพลง รูปภาพ วิดีโอ ซอฟต์แวร์ โปรแกรม รหัสคอมพิวเตอร์ และข้อมูลอื่น ๆ

1.2. “เนื้อหาหลัก” หมายถึง เนื้อหาที่สามารถเข้าถึงได้ผ่านทางบริการฯ

1.3. “เนื้อหาจากผู้ใช้” หมายถึง เนื้อหาที่ผู้ใช้ได้ส่ง ส่งผ่าน หรือ อัพโหลดบนระบบการให้บริการฯ

1.4. “ข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ เพิ่มเติม” หมายถึง ข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นใดซึ่งแยกต่างหากจากข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ ฉบับนี้ และเกี่ยวข้องกับบริการฯ ซึ่งเผยแพร่หรืออัพโหลดโดย อีจัน ภายใต้ชื่อ “ข้อตกลง” “แนวทางปฏิบัติ” “นโยบาย” หรือภายใต้ชื่ออื่น ๆ ที่มีความหมายคล้ายคลึงกัน

 1. การตกลงยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ ฉบับนี้

2.1. ผู้ใช้ทุกรายจะต้องใช้บริการฯ ตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ ฉบับนี้ โดยผู้ใช้จะไม่สามารถใช้บริการฯ ได้เว้นเสียแต่ผู้ใช้ได้ตกลงยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ ฉบับนี้แล้ว

2.2. ผู้ใช้ซึ่งเป็นผู้เยาว์จะสามารถใช้บริการฯ ได้ก็ต่อเมื่อได้รับความยินยอมล่วงหน้าจากบิดามารดาหรือผู้แทนโดยชอบกฎหมายเท่านั้น นอกจากนี้ หากผู้ใช้ดังกล่าวใช้บริการฯ ในนามหรือเพื่อวัตถุประสงค์ขององค์กรธุรกิจใด ให้ถือว่าองค์กรธุรกิจดังกล่าวได้ตกลงยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ ฉบับนี้แล้วล่วงหน้า

2.3. หากมีข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ เพิ่มเติมใด ๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการให้บริการฯ ผู้ใช้จะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ เพิ่มเติมดังกล่าวเช่นเดียวกับข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ ในการใช้งานฉบับนี้

 1. การแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ ฉบับนี้

อีจัน อาจเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ ฉบับนี้ได้ตลอดเวลาตามที่ อีจัน เห็นสมควรซึ่งจะอยู่ภายใต้ขอบวัตถุประสงค์ของข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ ฉบับนี้ ในกรณีดังกล่าว อีจัน จะแจ้งเนื้อหาของข้อกำหนดฉบับแก้ไขรวมถึงวันที่มีผลบังคับใช้บนเว็บไซต์ของ อีจัน หรืออาจแจ้งให้ผู้ใช้ทราบด้วยวิธีการอื่นใดตามที่ อีจัน กำหนด ทั้งนี้ ข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับแก้ไขจะมีผลบังคับใช้ตามวันที่กำหนดต่อไป

 1. บัญชี

4.1. เมื่อใช้บริการฯ ผู้ใช้อาจมีความจำเป็นต้องลงทะเบียนการใช้บริการฯ ด้วยข้อมูลบางประการ ทั้งนี้ ผู้ใช้ต้องให้ข้อมูลที่เป็นความจริง ถูกต้อง ครบถ้วนและมีหน้าที่ต้องปรับปรุงและแก้ไขข้อมูลดังกล่าวให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ

4.2. ในกรณีที่ผู้ใช้ลงทะเบียนข้อมูลการยืนยันตัวตนใด ๆ (Authentication information) เมื่อใช้บริการฯ ผู้ใช้ต้องใช้ความระมัดระวังในการจัดการข้อมูลดังกล่าวด้วยความรับผิดชอบของตน เพื่อให้เป็นที่แน่ใจว่าข้อมูลดังกล่าวจะไม่ถูกนำไปใช้ในลักษณะที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ทั้งนี้ อีจัน อาจถือว่ากิจกรรมใด ๆ ซึ่งดำเนินการโดยการใช้ข้อมูลการรับรองตัวตนดังกล่าว เสมือนเป็นกิจกรรมที่ผู้เป็นเจ้าของข้อมูลได้ดำเนินการด้วยตนเองทั้งสิ้น

4.3. ผู้ใช้ซึ่งลงทะเบียนใช้บริการฯ สามารถลบบัญชีของตนและยกเลิกการใช้บริการฯ ได้ไม่ว่าในเวลาใด

4.4. อีจัน ขอสงวนสิทธิในการลบบัญชีใด ๆ ซึ่งไม่มีการเปิดใช้งานเป็นเวลากว่า หนึ่ง (1) ปี หรือนานกว่านับแต่วันที่มีการเปิดใช้งานบัญชีดังกล่าวครั้งล่าสุด ทั้งนี้ โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าใด ๆ แก่ผู้ใช้บัญชีดังกล่าว

4.5.สิทธิใด ๆ ของผู้ใช้บริการอาจสิ้นสุดลงเมื่อบัญชีของผู้ใช้ดังกล่าวถูกลบไม่ว่าด้วยเหตุผลประการใด ๆ ทั้งนี้ บัญชีการใช้บริการฯ จะไม่สามารถกู้คืนได้ถึงแม้ว่าผู้ใช้บริการฯ จะลบบัญชีของตนโดยไม่ได้ตั้งใจก็ตาม

4.6. บัญชีแต่ละบัญชีในการใช้บริการฯ นั้น มีไว้เพื่อการใช้งานเฉพาะบุคคลและเป็นของเจ้าของบัญชีนั้นแต่เพียงผู้เดียว ผู้ใช้ไม่สามารถโอน ให้ยืม หรือจำหน่ายสิทธิในการใช้บัญชีของตนแก่บุคคลภายนอก ขณะเดียวกันบุคคลภายนอกก็ไม่สามารถรับช่วงสิทธิหรือสืบทอดบัญชีจากผู้ใช้ดังกล่าวได้เช่นกัน

 1. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

5.1. อีจัน ให้ความสำคัญแก่ความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บริการฯ เป็นลำดับแรก

5.2. อีจัน จะคุ้มครองความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการฯ อย่างเหมาะสมตาม “นโยบายของอีจันว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”

5.3. อีจัน สัญญาที่จะใช้ความระมัดระวังและความเอาใส่ใจอย่างสูงสุดกับมาตรการรักษาความปลอดภัย เพื่อให้แน่ใจว่ามีการจัดการข้อมูลใด ๆ ซึ่งเก็บรวบรวมจากผู้ใช้บริการฯ อย่างเหมาะสมและปลอดภัย

 1. การให้บริการฯ

6.1. ผู้ใช้จะเป็นผู้รับผิดชอบจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ สมาร์ทโฟน อุปกรณ์สื่อสารอื่น ๆ ระบบปฏิบัติการ วิธีการเชื่อมต่อสื่อสารและกระแสไฟฟ้า ฯลฯ ซึ่งจำเป็นต่อการใช้บริการฯ ทั้งนี้ ผู้ใช้เป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

6.2. อีจัน ขอสงวนสิทธิในการจำกัดการเข้าถึงการใช้บริการฯ ทั้งหมดหรือแต่บางส่วนของผู้ใช้บริการฯ การสงวนสิทธิดังกล่าวขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่ อีจัน เห็นสมควร เช่น อายุและการระบุตัวตนของผู้ใช้บริการฯ การลงทะเบียน สถานภาพ และองค์ประกอบอื่นใดที่มีความคล้ายคลึงกัน

6.3. อีจัน ขอสงวนสิทธิในการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนฯ ในการใช้บริการทั้งหมดหรือแต่บางส่วนไม่ว่าในเวลาใด ตามที่ อีจัน เห็นสมควร ทั้งนี้ โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าแก่ผู้ใช้

6.4. อีจัน อาจหยุดการให้บริการฯ ทั้งหมดหรือแต่บางส่วนโดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าแก่ผู้ใช้ในกรณีดังต่อไปนี้

(1) เมื่อทำการบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมระบบ

(2) เมื่อไม่สามารถให้บริการได้เนื่องจากเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น อุบัติเหตุ (ไฟไหม้ไฟดับ ฯลฯ ) ปรากฏการณ์ธรรมชาติ สงคราม การจลาจล และข้อพิพาทแรงงาน

(3) เมื่อระบบเกิดความขัดข้องหรือมีการใช้งานระบบมากเกินกำลัง (Overload)

(4) เพื่อรักษาความปลอดภัยของผู้ใช้หรือบุคคลภายนอกหรือเพื่อดำเนินภาระกิจอันเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะในกรณีฉุกเฉิน

(5) เมื่อ อีจัน เห็นว่ามีความจำเป็นและเป็นการสมควรนอกจากกรณีที่ได้ระบุไว้ในข้อ (1) ถึง (4) ข้างต้น

 1. การแจ้งเหตุฉุกเฉิน

ผู้ใช้ไม่สามารถพึ่งพาบริการฯ นี้เป็นบริการหลักในการแจ้งเหตุฉุกเฉินได้ ไม่ว่าจะเป็นการแจ้งเหตุไปยังหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย หน่วยงานด้านความปลอดภัยทางทะเล หน่วยงานดับเพลิง หรือหน่วยงานอื่น ๆ ซึ่งให้บริการฉุกเฉิน

 1. โฆษณา

อีจัน ขอสงวนสิทธิที่ในการโฆษณาของ LINE หรือของบุคคลภายนอกบนระบบการให้บริการฯ

 1. ผู้ให้บริการภายนอก

การให้บริการฯ นี้อาจมีเนื้อหาฯ หรือบริการอื่นใดซึ่งให้บริการหรือจัดทำโดยผู้ให้บริการภายนอก ในการนี้ผู้ให้บริการภายนอกดังกล่าวจะเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวเกี่ยวกับเนื้อหาฯ และ/หรือการให้บริการดังกล่าว นอกจากนี้ เนื้อหาฯ หรือบริการฯ ดังกล่าวอาจตกอยู่ภายใต้ข้อกำหนด การใช้ หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นใดซึ่งผู้ให้บริการภายนอกได้กำหนดไว้สำหรับเนื้อหาและบริการนั้น ๆ

 1. เนื้อหา

10.1. อีจัน อนุญาตให้ผู้ใช้ใช้บริการฯ เนื้อหาหลักที่จัดให้เพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้บริการฯ ของผู้ใช้โดยไม่จำกัดจำนวนผู้ใช้ อย่างไรก็ตามผู้ใช้ไม่สามารถส่งหรือโอน อนุญาตช่วง หรืออนุญาตให้ใช้สิทธิ แก่บุคคลภายนอกได้ (non-transferable, non-re-licensable, non-exclusive license)

10.2. ผู้ใช้จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มีผลบังคับใช้ เมื่อใช้เนื้อหาหลักซึ่งอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ ฉบับนี้ เช่น ค่าธรรมเนี่ยมเพิ่มเติม ระยะเวลาในการใช้บริการฯ และเงื่อนไขอื่นใดซึ่งมีความคล้ายคลึงกัน ถึงแม้ว่าจะมีถ้อยคำดังต่อไปนี้ปรากฏบนหน้าจอในการใช้บริการฯ เช่น “การซื้อ” “การขาย” และถ้อยคำอื่น ๆ ซึ่งมีความหมายคล้ายคลึงกัน ในกรณีนี้ อีจัน จะยังคงเป็นเจ้าของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญารวมถึงสิทธิอื่น ๆ ทั้งหมดในเนื้อหาหลักที่ อีจัน เป็นผู้ให้บริการแก่ผู้ใช้ซึ่งสิทธิดังกล่าวจะไม่ถูกโอนไปให้แก่ผู้ใช้แต่อย่างใด ผู้ใช้จะได้รับสิทธิในการใช้งานตามที่ได้ระบุไว้ข้างต้นเท่านั้น

10.3. ผู้ใช้จะต้องไม่ใช้เนื้อหาหลักเกินจากขอบวัตถุประสงค์ของการใช้บริการฯ (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการทำสำเนา การส่ง การทำซ้ำ และการแก้ไขเปลี่ยนแปลง)

10.4. ในกรณีที่ผู้ใช้ต้องการที่จะสำรองเนื้อหาจากผู้ใช้ (Back-up) ไม่ว่าทั้งหมดหรือเพียงบางส่วน ผู้ใช้จะต้องดำเนินการดังกล่าวด้วยตนเอง อีจัน ไม่มีหน้าที่และภาระในการสำรองเนื้อหาจากผู้ใช้แต่อย่างใด

10.5. บริการฯ อาจรวมถึงกระบวนการการทำงาน (ฟังก์ชั่น) ต่าง ๆ ซึ่งผู้ใช้หลายคนสามารถที่จะแก้ไขเนื้อหาได้ (โพสต์ ตรวจสอบความถูกต้อง และการลบเป็นต้น) ในกรณีดังกล่าวผู้ใช้ซึ่งโพสต์เนื้อหาดังกล่าวจะต้องอนุญาตให้ผู้ใช้รายอื่นแก้ไขเนื้อหาของตนได้

10.6. ผู้ใช้จะยังคงมีสิทธิที่เกี่ยวกับเนื้อหาจากผู้ใช้อยู่เช่นเดิม และ อีจัน จะไม่ได้มาซึ่งสิทธิใด ๆ ในเนื้อหาดังกล่าว อย่างไรก็ตามผู้ใช้ซึ่งโพสต์เนื้อหาที่มีความเป็นสาธารณะสามารถเข้าถึงได้เป็นการทั่วไป (ไม่จำกัดเพียง “เพื่อน” ของผู้ใช้เท่านั้น) ให้ถือว่าผู้ใช้ซึ่งโพสต์เนื้อหาดังกล่าวได้รับสิทธิต่าง ๆ จาก อีจัน ให้สามารถใช้เนื้อหาดังกล่าวเพื่อให้บริการและ/หรือเพื่อวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการตลาดได้ (สิทธิต่าง ๆ ในที่นี้รวมถึง สิทธิในการแก้ไขเนื้อหาในขอบเขตที่ อีจัน เห็นว่ามีความจำเป็นและเหมาะสม เช่น การใช้อักษาย่อเป็นต้น และสิทธิในการให้อนุญาตช่วงให้แก่บุคคลภายนอกในการทำงานร่วมกับ อีจัน เป็นต้น)

10.7. ผู้ใช้ต้องไม่ใช้สิทธิของตน เช่น สิทธิทางศีลธรรมที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาจากผู้ใช้ในส่วนที่เกี่ยวกับการใช้งานโดย อีจัน หรือบุคคลภายนอกภายใต้ข้อ 10.5 และ ข้อ 10.6 ข้างต้น

10.8. อีจัน อาจทำการตรวจสอบรายละเอียดและยืนยันเนื้อหาจากผู้ใช้ภายใต้ขอบเขตที่กฎหมายกำหนด หาก อีจัน เห็นว่ามีความจำเป็นเพื่อที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ ฉบับนี้  อย่างไรก็ตาม อีจัน ไม่มีภาระหน้าที่จะต้องดำเนินการตรวจสอบดังกล่าวแต่อย่างไร

10.9.หาก LINE เห็นว่า ผู้ใช้ได้ฝ่าฝืนหรืออาจฝ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบียบ หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ ฉบับนี้ ซึ่งเกี่ยวข้องกับเนื้อหาจากผู้ใช้ หรือเกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจการของ LINE เราขอสงวนสิทธิที่จะตัดสิทธิผู้ใช้ในการที่ใช้เนื้อหาในบางลักษณะ เช่น การลบเนื้อหาจากผู้ใช้ โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า เป็นต้น

 1. บริการสมัครสมาชิก

11.1. ผู้ใช้อาจได้รับบริการฯ โดยมีค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมหรือได้รับบริการฯ ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของ อีจัน ทั้งนี้ ผู้ใช้อาจต้องชำระค่าบริการบางส่วนเพื่อใช้งานเนื้อหาหลักของ อีจัน ภายในระยะเวลาที่กำหนด (“บริการสมัครสมาชิกฯ”) ผู้ใช้จะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ค่าธรรมเนียมสำหรับบริการสมัครสมาชิกฯ วิธีการชำระเงิน และเงื่อนไขการใช้งานอื่น ๆ ซึ่งถูกกำหนดและแสดงอยู่บนระบบการให้บริการฯ หรือบนเว็ปไซต์ของ อีจัน

11.2. ผู้ใช้สามารถดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อขอยกเลิกการให้บริการสมัครสมาชิกฯ ได้ตลอดเวลา อย่างไรก็ตามหากผู้ใช้ดำเนินตามขั้นตอนเพื่อขอยกเลิกการให้บริการฯ ดังกล่าวก่อนระยะเวลาการใช้งานที่กำหนด ผู้ใช้อาจไม่สามารถยกเลิกการซื้อบริการสมัครสมาชิกฯ ดังกล่าวได้ ในกรณีนี้ ค่าธรรมเนียมซึ่งผู้ใช้ได้ชำระไปแล้วนั้นไม่สามารถขอเรียกรับเงินคืนได้ อย่างไรก็ตามข้อกำหนดนี้อาจไม่มีผลบังคับใช้หากมีกฎหมายให้อำนาจไว้เป็นอื่น

11.3. ในกรณีที่ผู้ใช้ไม่สามารถดำเนินการยกเลิกบริการสมัครสมาชิกฯ ตามวันและเวลาที่กำหนด ระยะเวลาในการให้บริการสมัครสมาชิกฯ ของท่านอาจได้รับการต่ออายุโดยอัตโนมัติ ถึงแม้ว่าจะสิ้นสุดระยะเวลาใช้บริการสมัครสมาชิกดังกล่าวแล้วก็ตาม ทั้งนี้ เป็นไปตามเงื่อนไขที่ อีจัน กำหนด

 1. ข้อจำกัดการใช้งาน

ผู้ใช้ไม่สามารถกระทำการดังต่อไปนี้เมื่อใช้บริการฯ ได้ ตามที่ อีจัน กำหนด

12.1.การกระทำที่ฝ่าฝืนกฎหมาย ข้อบังคับ คำพิพากษา มติหรือคำสั่งศาล หรือมาตรการทางปกครองที่มีผลผูกพันทางกฎหมาย

12.2.การกระทำที่อาจขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน

12.3.การกระทำที่ละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา เช่น ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้าและสิทธิบัตร สิทธิในชื่อเสียง ความเป็นส่วนตัว และสิทธิอื่น ๆ ทั้งหมดที่ได้รับตามกฎหมายหรือตามสัญญากับ อีจัน และ/หรือบุคคลที่สาม

12.4.การกระทำที่แสดงหรือส่งต่อซึ่งการแสดงออกที่มีลักษณะรุนแรงหรือเกี่ยวข้องกับเพศอย่างชัดเจน การแสดงออกซึ่งภาพอนาจารของเด็กหรือเยาวชนหรือการทารุณกรรมเด็ก การแสดงออกซึ่งนำไปสู่การเลือกปฏิบัติทางด้านเชื้อชาติ สัญชาติ ความเชื่อ เพศ สถานะทางสังคม ถิ่นกำเนิด ครอบครัว และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง การแสดงออกที่ชักชวนหรือส่งเสริมการฆ่าตัวตาย พฤติกรรมการทำร้ายตัวเอง การใช้ยาในทางที่ผิด หรือการแสดงออกใด ๆ ซึ่งเป็นการต่อต้านสังคมอันประกอบด้วยเนื้อหาที่ต่อต้านสังคมและทำให้บุคคลอื่นเกิดความไม่สบายใจเป็นต้น

12.5.การกระทำที่อาจทำให้ผู้อื่นเข้าใจผิดเกี่ยวกับ อีจัน และ/หรือบุคคลภายนอกหรือการจงใจเผยแพร่ข้อมูลเท็จ

12.6.กระทำต่าง ๆ เช่น การส่งข้อความซึ่งมีเนื้อหาเหมือนหรือคล้ายคลึงกันไปให้แก่ผู้ใช้เป็นจำนวนมาก (ยกเว้นข้อความที่ได้รับความเห็นชอบจาก อีจัน) หรือการกระทำอื่นใดที่ อีจัน ถือว่าเป็นการส่งข้อความรบกวน (spamming)

12.7.การกระทำที่เป็นการแลกเปลี่ยนสิทธิในการใช้เนื้อหาฯ เป็นเงินสด ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์ทางการเงินอื่น ๆ นอกเสียจากที่ อีจัน กำหนดไว้

12.8.การกระทำที่มีการใช้บริการฯ เพื่อการขาย การตลาด การโฆษณา การชักชวน หรือวัตถุประสงค์ทางการค้าอื่น ๆ (ยกเว้นวัตถุประสงค์ที่ได้รับความเห็นชอบจาก อีจัน) การกระทำที่มีการใช้บริการฯ เพื่อการกระทำทางเพศหรือการกระทำที่อนาจาร การกระทำที่มีการใช้บริการฯ เพื่อวัตถุประสงค์ในการพบปะหรือนัดออกเดทกับบุคคลแปลกหน้าเพื่อการมีเพศสัมพันธ์ การกระทำที่ใช้บริการฯ เพื่อวัตถุประสงค์ในการคุกคาม หรือการหมิ่นประมาทใส่ร้ายผู้ใช้รายอื่น ๆ หรือการกระทำใด ๆ ซึ่งใช้บริการฯ เพื่อวัตถุประสงค์อื่นที่มิใช่จุดประสงค์ที่แท้จริงของการให้บริการฯ

12.9.การกระทำที่เป็นประโยชน์ต่อหรือมีส่วนร่วมกับกลุ่มที่ต่อต้านสังคม

12.10.การกระทำที่เกี่ยวกับกิจกรรมทางศาสนาหรือการเชื้อเชิญให้เข้ากลุ่มทางศาสนา

12.11.การกระทำที่เป็นการเก็บรวบรวม เปิดเผย หรือการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่น ข้อมูลที่จดทะเบียน ประวัติผู้ใช้ หรือข้อมูลอื่น ๆ ในทำนองเดียวกันโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่เหมาะสม

12.12.การกระทำซึ่งเป็นการแทรกแซงเครื่องแม่ข่ายและ/หรือระบบเครือข่ายของการให้บริการฯ การกระทำซึ่งเป็นการใช้บริการฯ ในทางที่ผิดด้วยการใช้บ็อท (bots) เป็นเครื่องมือเพื่อโกงหรือด้วยวิธีการทางเทคนิคอื่น ๆ การกระทำที่ใช้ข้อบกพร่องของการบริการฯ โดยไตร่ตรองไว้ก่อน การกระทำที่ทำการสอบถามคำถามซ้ำ ๆ เกินความจำเป็น และการกระทำที่เป็นการแทรกแซงการให้บริการฯ ของ อีจัน หรือการใช้บริการฯ ของผู้ใช้

12.13.การถอดรหัสซอร์สโค้ดของบริการโดยวิธีวิศวกรรมย้อนกลับ (Reverse engineering) การถอดประกอบหรือสิ่งที่คล้ายคลึงกัน เพื่อวัตถุประสงค์ที่ไม่เหมาะสมหรือในลักษณะที่ไม่เป็นธรรม

12.14.การกระทำที่ให้ความช่วยเหลือหรือส่งเสริมกิจกรรมใด ๆ ที่ระบุไว้ในข้อ 13.1 ถึงข้อ 13.13 ข้างต้น

12.15.การกระทำอื่นใด นอกเหนือจากที่ระบุในข้อ 13.1 ถึงข้อ 13.14 ที่บริษัทฯ เห็นว่าไม่เหมาะสม

 1. ความรับผิดชอบของผู้ใช้

13.1.ผู้ใช้ต้องใช้บริการฯ นี้ด้วยความเสี่ยงของตน และเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อการกระทำทั้งหมดหรือการกระทำใด ๆ ที่กระทำไปอันเรื่องมาจากการใช้บริการฯ นี้

13.2. อีจัน อาจระงับการให้บริการฯ ทั้งหมดหรือแต่บางส่วน ลบบัญชีหรือยกเลิกข้อตกลงใด ๆ เกี่ยวกับการให้บริการระหว่างผู้ใช้และ อีจัน (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ข้อตกลงใด ๆ ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ ฉบับนี้) หรือใช้มาตรการอื่นใดที่ อีจัน พิจารณาว่ามีความจำเป็นและเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้ทราบล่วงหน้า ในกรณีที่ผู้ใช้รายนั้นกระทำการหรือไม่สามารถกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

(1)ผู้ใช้ละเมิดกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กฎระเบียบ ข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ ฉบับนี้ หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ เพิ่มเติม

(2)ผู้ใช้เป็นสมาชิกของกลุ่มต่อต้านสังคมหรือกลุ่มคนที่มีความเกี่ยวข้องกับกลุ่มดังกล่าว

(3)ผู้ใช้ทำให้ อีจัน เสื่อมเสียความน่าเชื่อถือโดยการเผยแพร่ข้อมูลเท็จ ใช้วิธีการโกง หรือวิธีการใด ๆ อันไม่ชอบด้วยกฎหมาย

(4)ผู้ใช้ถูกร้องเรียน ถูกสั่งห้ามชั่วคราว ถูกขายทอดตลาด ถูกดำเนินคดีล้มละลาย ถูกฟื่นฟูกิจการ หรืออยู่ในกระบวรการซึ่งมีความหมายคล้ายคลึงกัน หรือ ด้วยเหตุผลอื่นใดตามที่ อีจัน เห็นสมควรซึ่งเกี่ยวกับความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ใช้

(5) อีจัน สูญเสียความไว้วางใจต่อผู้ใช้ หรือเมื่อ อีจัน เห็นว่าไม่ควรให้บริการฯ แก่ผู้ใช้ต่อไปด้วยเหตุผลนอกจากที่ได้กล่าวในข้อ (1) ถึงข้อ (4) ข้างต้น

13.3.ในกรณีที่เกิดความสูญเสียหรือความเสียหายแก่ อีจัน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม (ซึ่งรวมถึงโดยไม่จำกัดเพียงค่าทนายความ) เนื่องจากการใช้บริการฯ ของผู้ใช้ (ซึ่งรวมถึงโดยไม่จำกัดเพียงกรณีที่มีบุคคลภายนอกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจาก อีจัน เนื่องจากการใช้บริการฯ ดังกล่าว) ผู้ใช้มีหน้าที่ต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ อีจัน ทันทีที่ อีจัน ร้องขอ

 1. ไม่รับประกันความเสียหาย

อีจัน จะไม่รับประกันใด ๆ ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยายเกี่ยวกับการให้บริการฯ แก่ผู้ใช้ (ซึ่งรวมถึงเนื้อหาหลักฯ) ว่าบริการฯ นั้นปราศจากข้อบกพร่องใด ๆ (ข้อบกพร่องในที่นี่รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ข้อบกพร่องด้านความปลอดภัย ฯลฯ ข้อผิดพลาด บัค (BUGS) หรือการละเมิดสิทธิใด ๆ) หรือมีความปลอดภัย มีความน่าเชื่อถือ มีความถูกต้องสมบูรณ์ มีประสิทธิภาพ และมีความเหมาะสมแก่การใช้ประโยชน์เฉพาะอย่าง ทั้งนี้ อีจัน ไม่มีความรับผิดชอบในการที่จะต้องจัดหาบริการฯ ที่ไม่มีข้อบกพร่องดังกล่าวแต่อย่างใด

 1. ข้อจำกัดความรับผิดของ อีจัน

15.1.อีจัน จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อความเสียหายอันเกิดจากการกระทำของผู้ใช้ในการใช้บริการฯ เว้นเสียแต่ความเสียหายดังกล่าวมีส่วนเกิดจากการกระทำโดยเจตนาหรือโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของ อีจัน

15.2. ในกรณีผู้ใช้ได้รับความเสียหายอันเนื่องมาจากการกระทำโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของ อีจัน อีจัน มีหน้าที่ใช้ค่าสินไหมทดแทนอันเกิดจากการละเมิดนั้น อย่างไรก็ตามต้องอยู่ภายในขอบเขตดังต่อไปนี้  (A) ความเสียหายที่เกิดขึ้นตามปกติธรรมดา (ค่าเสียประโยชน์และค่าเสียหายพิเศษอื่น ๆ เป็นต้น) และ (B) ค่าธรรมเนียมการใช้งานสูงสุดซึ่งได้จากการใช้บริการโดยมีค่าตอบแทนสำหรับในเดือนที่ความเสียหายดังกล่าวเกิดขึ้น อย่างไรก็ตามบทบัญญัติที่กล่าวมาข้างต้นอาจไม่มีผลใช้บังคับหาก สัญญาระหว่างผู้ใช้ดังกล่าวกับ อีจัน เป็นสัญญาผู้บริโภคฯ

 1. ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ ฉบับนี้

ในกรณีที่ข้อกำหนดข้อหนึ่งข้อใดของข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ ฉบับนี้ละเมิดกฎหมายหรือกฎระเบียบใด ๆ ซึ่งมีผลใช้บังคับแก่ข้อตกลงระหว่างผู้ใช้และ อีจัน เกี่ยวกับการให้บริการ ข้อบังคับดังกล่าวไม่มีผลใช้บังคับแก่ผู้ใช้ อย่างไรก็ตาม ข้อบังคับอื่นนอกจากข้อบังคับดังกล่าวยังมีผลใช้บังคับ

 1. การแจ้งเตือนและการติดต่อ

17.1. สำหรับการแจ้งเตือนจาก อีจัน ต่อผู้ใช้เกี่ยวกับบริการฯ อีจัน อาจใช้วิธีการที่ อีจัน  เห็นว่าเหมาะสม เช่น การประกาศไว้ในระบบการให้บริการฯหรือเว็บไซต์ของ อีจัน เอง

17.2. สำหรับการแจ้งเตือนจากผู้ใช้ต่อ อีจัน เกี่ยวกับบริการฯ ผู้ใช้จะต้องใช้แบบฟอร์มสอบถามสำหรับลูกค้าที่อยู่ในระบบการให้บริการฯ หรือบนเว็บไซต์ซึ่ง อีจัน  เป็นผู้ดำเนินงานหรือโดยวิธีการอื่น ๆ ที่ อีจัน กำหนด

 1. การชำระเงิน การยกเลิก และการไตร่ตรอง

18.1. การเรียกเก็บเงิน

คุณอาจซื้อบริการสมาชิกแบบชำระค่าบริการโดยตรงจาก อีจัน หรือผ่านบุคคลที่สามโดย (1) ชำระค่าสมัครล่วงหน้าหรือเป็นรายเดือน หรือชำระเงินเป็นรอบตามที่แจ้งให้คุณทราบก่อนการซื้อ หรือ (2) การชำระล่วงหน้าที่ให้สิทธิ์คุณเข้าใช้บริการของ อีจัน ในช่วงเวลาที่กำหนดไว้ (“ระยะเวลาการชำระค่าบริการล่วงหน้า)

อีจัน อาจเปลี่ยนแปลงราคาสำหรับสมาชิกแบบชำระค่าบริการ รวมถึงค่าสมัครที่ต้องชำระซ้ำ ระยะเวลาการชำระค่าบริการล่วงหน้า (สำหรับช่วงเวลาที่ยังไม่ได้ชำระเงิน) หรือรหัส เป็นครั้งคราว และจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงราคาใดๆ ให้คุณทราบล่วงหน้า และวิธีการตอบรับการเปลี่ยนแปลงนั้น หากมี การเปลี่ยนแปลงราคาจะมีผลในการเริ่มต้นการสมัครครั้งถัดไป ตามวันเวลาที่มีการเปลี่ยนแปลงราคา คุณยอมรับราคาใหม่โดยการใช้บริการของ อีจัน ต่อ หลังจากที่การเปลี่ยนแปลงราคามีผลแล้ว ภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้ หากคุณไม่เห็นด้วยกับการเปลี่ยนแปลงราคา คุณมีสิทธิ์ปฏิเสธการเปลี่ยนแปลงนั้นโดยการยกเลิกสมาชิกแบบชำระค่าบริการ ก่อนที่การเปลี่ยนแปลงราคาจะมีผล

หากคุณสมัครสมาชิกแบบชำระค่าบริการ คุณอาจเปลี่ยนใจด้วยเหตุผลใดก็ตาม หรือไม่มีเหตุผลใดเลยก็ตาม และได้รับเงินคืนเต็มจำนวนภายในสิบสี่ (14) วัน เริ่มจากวันที่คุณสมัครใช้บริการที่เกี่ยวข้อง (“ระยะไตร่ตรอง”) ตามเงื่อนไขต่อไปนี้

หากคุณสมัครสมาชิกแบบชำระค่าบริการ คุณอาจเปลี่ยนใจด้วยเหตุผลใดก็ตาม หรือไม่มีเหตุผลใดเลยก็ตาม และได้รับเงินคืนเต็มจำนวนภายในสิบสี่ (14) วัน เริ่มจากวันที่คุณสมัครใช้บริการที่เกี่ยวข้อง (“ระยะไตร่ตรอง”) ตามเงื่อนไขต่อไปนี้

หากคุณสมัครทดลองใช้ คุณได้ยอมรับว่าระยะไตร่ตรองสำหรับสมาชิกแบบชำระค่าบริการที่คุณกำลังทดลองใช้อยู่นั้นจะสิ้นสุดภายในสิบสี่ (14) วัน หลังจากเริ่มการทดลองใช้ หากคุณไม่ได้ยกเลิกการเป็นสมาชิกแบบชำระค่าบริการก่อนที่การทดลองใช้จะสิ้นสุด คุณอาจเสียสิทธิ์ในการเพิกถอน และให้สิทธิ์ อีจัน ในการเก็บค่าบริการในราคาที่ตกลงไว้ในแต่ละเดือนโดยอัตโนมัติจนกว่าคุณจะยกเลิกการเป็นสมาชิกแบบชำระค่าบริการ

หากคุณซื้อการเป็นสมาชิกแบบชำระค่าบริการโดยไม่ได้ทดลองใช้ คุณได้ให้สิทธิ์ อีจัน ในการเก็บค่าบริการในแต่ละเดือนโดยอัตโนมัติจนกว่าคุณจะยกเลิก คุณยอมรับว่าระยะไตร่ตรองนั้น มีอายุสิบสี่ (14) วันหลังจากที่คุณซื้อ แต่จะสูญไปทันทีที่คุณใช้บริการของ อีจัน ระหว่างช่วงเวลานั้น

18.2. การต่ออายุ/การยกเลิก

การเป็นสมาชิก อีจัน เป็นการชำระค่าบริการล่วงหน้า และจะมีการต่ออายุอัตโนมัติเมื่อระยะที่ใช้บริการสิ้นสุดลง เป็นรายเดือน หรือรายปี ขึ้นอยู่กับรูปแบบการเป็นสมาชิก เว้นเสียว่าคุณจะยกเลิกการเป็นสมาชิกก่อนที่ช่วงเวลาใช้บริการสิ้นสุดลง

การยกเลิกจะมีผลหลังจากวันสุดท้ายของระยะเวลาในการเป็นสมาชิกปัจจุบัน และจะถูกลดระบบไปที่บริการฟรี เราจะไม่มีนโยบายคืนเงินค่าเป็นสมาชิกอีจัน ที่ชำระให้กับเราไว้แล้ว

หากคุณซื้อสมาชิกแบบชำระค่าบริการโดยการใช้รหัส การสมัครของคุณจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติในช่วงเวลาที่สิ้นสุดตามที่ระบุไว้ในรหัส หรือเมื่อยอดการชำระเงินล่วงหน้ามีไม่เพียงพอที่จะชำระค่าบริการ

3,291