8 พันธมิตร ผนึกกำลัง หนุน ท่องเที่ยวสมดุล ปล่อยคาร์บอนเป็นศูนย์

คาร์บอนต้องเป็นศูนย์ ! 8 องค์กรรัฐ-เอกชน จาก 3 กระทรวง ผนึกกำลัง หนุน ท่องเที่ยวสมดุล คาร์บอนบาลานซ์ ช่วยลดโลกร้อน
8 พันธมิตร ผนึกกำลัง หนุน ท่องเที่ยวสมดุล ปล่อยคาร์บอนเป็นศูนย์

วันที่ 10 กันยายน 2564 นายวราวุธศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้เป็นประธานกล่าวเปิดงานลงนามบันทึกความตกลงความร่วมมือขับเคลื่อนประเทศไทยมุ่งสู่การท่องเที่ยวที่มีการปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์หรือการท่องเที่ยวแบบคาร์บอนนิวทรัล (Carbon Neutral Tourism) ภายใต้โครงการคาร์บอนบาลานซ์ (Carbon Balance Scheme)

โดยพิธีลงนามนี้ จัดขึ้นผ่านการไลฟ์สดในเพจ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก – องค์การมหาชน

พิธีลงนามในวันนี้เกิดขึ้นจากความร่วมมือของ 8 องค์กรพันธมิตร ประกอบด้วย

1.องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.)

2.การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)

3.สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.)

4.คณะกรรมการ ส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สกสว.)

5.หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

6.สมาคมไทย ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัย (สทอ.)

7.หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.)

8.องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) (อบก.)

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพด้านการจัดงานอีเว้นท์และจัดการท่องเที่ยวที่มีการปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์หรือการ ท่องเที่ยวแบบคาร์บอนนิวทรัส (Carbon Neutral Tourism) ให้กับหน่วยงาน ทั้งภาครัฐภาคเอกชน ผู้ประกอบการ ชุมชนท่องเที่ยว นักเดินทาง นักท่องเที่ยว และแหล่งท่องเที่ยว เพื่อบรรเทาผลกระทบทางลบต่อโลกจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และช่วยลดโลกร้อน เนื่องจากภาคการท่องเที่ยวมีส่วนในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศราว 8 % ของก๊าซเรือนกระจกทั้งหมด

ซึ่งบทบาทที่ทั้ง 8 หน่วยงานจะร่วมกันดำเนินงานแบบบูรณาการเพื่อทำภารกิจให้สำเร็จ ภายใต้โครงการ คาร์บอนบาลานซ์ ได้แก่

(1) ร่วมกันพัฒนาองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ที่เหมาะสม กับบริบทของภาคธุรกิจท่องเที่ยวไทย

(2) สนับสนุนให้เกิดการจัดการท่องเที่ยวคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ ผลักดันให้เกิดเส้นทางท่องเที่ยว กิจกรรม บริการ และนวัตกรรม ที่จัดการด้วยแนวคิดนี้อย่างเป็นรูปธรรมในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว และการจัดงานไทย

(3) ส่งเสริมเครือข่ายผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุปทานการท่องเที่ยวไทยและการจัดงานไมซ์ให้มีการนำแนวทางท่องเที่ยวคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ไปใช้ในการจัดการและเข้าถึงแนวทางการออกแบบและสามารถชดเชย คาร์บอนได้โดยสะดวก

(4) ร่วมดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ณรงค์ สร้างความตระหนักรู้ด้านการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศ

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในวันนี้ จึงเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญในการดำเนินงานร่วมกันของ 8 หน่วยงาน ที่จะร่วมกันผลักตันให้ภาคธุรกิจการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมไมซ์ในไทย ให้มีการดำเนินธุรกิจที่สอดรับกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกที่ให้ความสำคัญกับการลดผลกระทบต้านการเปลี่ยนแปลงด้านสภาพภูมิอากาศ ถือเป็นสร้างโอกาสในการแข่งขันของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมไมซ์ของไทยในตลาดสากล นำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป

คลิปอีจันแนะนำ
เอ๊ะ! เบอร์ไม่คุ้นโทรมา ให้เอะใจก่อนหลงเชื่อ
อีจัน
www.ejan.co