🎬 รับพรในวันวิสาขบูชา จากพระธรรมโพธิวงศ์ เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา

รับพรในวันดีๆ จากพระธรรมโพธิวงศ์ เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา หัวหน้าพระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย-เนปาล ที่สอนหลักธรรม เกี่ยวกับวันวิสาขบูชา ที่เราต้องดูแล คน 3 วัย นั่นคือวัยประสูติ วัยตรัสรู้ และวัยปรินิพพาน