🎬 สมเด็จธงชัย วัดไตรมิตร เล่าตำนาน “ดอกมณฑารพ” ดอกไม้จากสรวงสวรรค์

ฟังเรื่องเล่าในตำนาน จาก สมเด็จธงชัย วัดไตรมิตร ที่กล่าวถึง ดอกมณฑารพ ดอกไม้แห่งสรวงสวรรค์ ของอริยบุคคล ที่ไม่มีให้เห็นในเมืองมนุษย์