(Video) จาก #Saveบางกลอย​ สู่ #Saveแก่งกระจาน​

เปิดมุมมองของกลุ่มคน #Saveแก่งกระจาน​ ที่ไม่สามารถทนเห็นป่าถูกบุกรุกได้! แต่ไม่ว่าจะเป็น #Saveบางกลอย​ หรือ #Saveแก่งกระจาน​ ก็ยังเป็นการเห็นต่างที่ยังไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจน

เปิดมุมมองของกลุ่มคน #Saveแก่งกระจาน​ ที่ไม่สามารถทนเห็นป่าถูกบุกรุกได้! แต่ไม่ว่าจะเป็น #Saveบางกลอย​ หรือ #Saveแก่งกระจาน​ ก็ยังเป็นการเห็นต่างที่ยังไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจน

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co