(Video) ด.ช.14 บริจาคอวัยวะต่อ 4 ชีวิต

น้องอายุเพียง 14 ปี เท่านั้นค่ะ เเต่ครอบครัวเลือกทำบุญใหญ่ด้วยการบริจาคอวัยวะ 1 ชีวิตที่สูญเสียไป...สามารถต่อชีวิตได้ 4 ชีวิต

น้องอายุเพียง 14 ปี เท่านั้นค่ะ เเต่ครอบครัวเลือกทำบุญใหญ่ด้วยการบริจาคอวัยวะ 1 ชีวิตที่สูญเสียไป...สามารถต่อชีวิตได้ 4 ชีวิต

อีจัน
www.ejan.co