(Video) มาตรการเยียวยาจากรัฐดีจริงหรือ ?

ตั้งแต่โควิดมา มีการเยียวยาประชาชน ด้วยมาตราต่างๆ หลายโครงการ ลูกเพจคิดว่ามาตรการแต่ละตัวเป็นอย่างไร และแบบไหนที่ดีบ้าง ?

ตั้งแต่โควิดมา มีการเยียวยาประชาชน ด้วยมาตราต่างๆ หลายโครงการ ลูกเพจคิดว่ามาตรการแต่ละตัวเป็นอย่างไร และแบบไหนที่ดีบ้าง ?

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co