(Video) เจ๊ญา ส้มตำเมืองทอง ซับทุกข์ แจกข้าวปันสุข

ยามวิกฤต...ยังมีน้ำใจให้เสมอ.. เจ๊ญา ส้มตำเมืองทอง ซับทุกข์โควิด แจกข้าวปันสุข ให้น้ำใจผู้เดือดร้อน แม้ตัวเองจะมีภาระที่ต้องแบก แต่คุ้มค่าเมื่อได้รอยยิ้มกลับมา

ยามวิกฤต...ยังมีน้ำใจให้เสมอ.. เจ๊ญา ส้มตำเมืองทอง ซับทุกข์โควิด แจกข่าวปันสุข ให้น้ำใจผู้เดือดร้อน แม้ตัวเองจะมีภาระที่ต้องแบก แต่คุ้มค่าเมื่อได้รอยยิ้มกลับมา

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co