เงินประกันรายได้ข้าว งวด 30-31 โอนเข้าบัญชีชาวนา 18 พ.ค.66

ชาวนาได้เฮ! เงินประกันรายได้ข้าวงวด 30-31 ส่วนต่างข้าวหอมมะลิ โอนเข้าบัญชี 18 พ.ค.66

โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว เป็นโครงการสำหรับช่วยเหลือเกษตรกรให้มีรายได้ที่ดีขึ้น ด้วยการชดเชยการประกันรายได้ ส่งเสริมระบบประกันภัยสินค้าเกษตร หรือเครื่องมือทางการเงินสมัยใหม่ ที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบทางวินัยการเงินการคลังของภาครัฐในระยะยาว

โดยข้าวเป็นสินค้าส่งออกที่สำคัญ รัฐบาลจึงดำเนินการโครงการดังกล่าวเพื่อให้เกษตรกรมีรายได้จากการจำหน่ายข้าวเปลือกที่เหมาะสม

เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับกรมส่งเสริมการเกษตรทั่วประเทศถึง 4.3 ล้านครัวเรือน พื้นที่เพาะปลูกกว่า 59 ล้านไร่ และสามารถผลิตข้าวได้ปีละประมาณ 32 ล้านต้นข้าวเปลือก

ธ.ก.ส.โอนแล้วประกันรายได้ยางพารา ชาวสวน เช็กสถานะเงินโอน ได้ที่นี่

โดยเมื่อวันที่ 12 พ.ค.66 รายงานจากนายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ระบุว่า สำหรับการจ่ายเงินส่วนต่างตามนโยบายประกันรายได้เกษตรกรปี 4 นั้น ราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2565/66 งวดที่ 30 สำหรับเกษตรกรที่เก็บเกี่ยวระหว่างวันที่ 29 เม.ย.-5 พ.ค.66 และงวดที่ 31 สำหรับเกษตรกรที่เก็บเกี่ยวระหว่างวันที่ 6-12 พ.ค.66 ดังนี้

ราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2565/66 งวดที่ 30 สำหรับเกษตรกรที่เก็บเกี่ยวระหว่างวันที่ 29 เม.ย.-5 พ.ค.66

1.ข้าวเปลือกหอมมะลิ สิ้นสุดฤดูเก็บเกี่ยว

2.ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ เกณฑ์กลางตันละ 13,660.28 บาท ชดเชยตันละ 339.72 บาท

3.ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี เกณฑ์กลางตันละ 11,147.60 บาท ไม่ต้องชดเชยเนื่องจากราคาเกณฑ์กลางสูงกว่าเป้าหมาย

4.ข้าวเปลือกเจ้า เกณฑ์กลางตันละ 10,144.04 บาท ไม่ต้องชดเชยเนื่องจากราคาเกณฑ์กลางสูงกว่าเป้าหมาย

5.ข้าวเปลือกเหนียว เกณฑ์กลางตันละ 12,628.43 บาท ไม่ต้องชดเชยเนื่องจากราคาเกณฑ์กลางสูงกว่าเป้าหมาย

ธ.ก.ส.เคาะงบ 8.2 พันล้าน ประกันรายได้ยาง-ข้าวโพด

ส่วนราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2565/66 งวดที่ 31 สำหรับเกษตรกรที่เก็บเกี่ยวระหว่างวันที่ 6-12 พ.ค.66 ดังนี้

1.ข้าวเปลือกหอมมะลิ สิ้นสุดฤดูเก็บเกี่ยว

2.ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ เกณฑ์กลางตันละ 13,686.08 บาท ชดเชยตันละ 313.92 บาท

3.ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี เกณฑ์กลางตันละ 11,200.98 บาท ไม่ต้องชดเชยเนื่องจากราคาเกณฑ์กลางสูงกว่าเป้าหมาย

4.ข้าวเปลือกเจ้า เกณฑ์กลางตันละ 10,145.92 บาท ไม่ต้องชดเชยเนื่องจากราคาเกณฑ์กลางสูงกว่าเป้าหมาย

5.ข้าวเปลือกเหนียว เกณฑ์กลางตันละ 12,700.74 บาท ไม่ต้องชดเชยเนื่องจากราคาเกณฑ์กลางสูงกว่าเป้าหมาย

โดยมีเกษตรกรได้รับชดเชยตามข้อมูลของกรมส่งเสริมการเกษตรงวดที่ 30 จำนวน 2,137 ครัวเรือน และงวดที่ 31 จำนวน 644 ครัวเรือน รวม 2 งวด 2,781 ครัวเรือน และ ธ.ก.ส.จะโอนเงินส่วนต่างให้กับเกษตรกรในวันที่ 18 พ.ค.66