ธอส.เปิดฝากออมทรัพย์ ให้ดอกเบี้ยสูงปรี๊ด 4% ต่อปี

สู้ดอกเบี้ยขาขึ้น! ‘ธอส.’ เปิดฝากออมทรัพย์เพิ่มพูนทรัพย์ ให้ดอกเบี้ยสูงปรี๊ด 4% ต่อปี คิดเป็นรายเดือน-ไม่เสียภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก

หลังที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ครั้งที่ 3/66 มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 0.25% ต่อปี จาก 1.75% เป็น 2% ต่อปี โดยให้มีผลทันที

วันนี้ (1 มิ.ย.66) ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เอาใจคนรักการออมที่ต้องการผลตอบแทนสูง ด้วยการจัดทำผลิตภัณฑ์ ‘เงินฝากออมทรัพย์เพิ่มพูนทรัพย์’ ยิ่งฝากยิ่งได้ เพียงเปิดบัญชีเงินฝากขั้นต่ำ 10,000 บาท รับผลตอบแทนอัตราดอกเบี้ยแบบขั้นบันไดสูงสุดถึง 4.00% ต่อปี ตั้งแต่วันที่เปิดบัญชีถึงวันที่ 31 ธ.ค.66 จะได้รับอัตราดอกเบี้ย 1.00% ต่อปี, ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-31 มี.ค.67 จะได้รับอัตราดอกเบี้ย 1.20% ต่อปี และตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.-31 พ.ค.67 จะได้รับอัตราดอกเบี้ย 4.00% ต่อปี โดยรับอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยรวมสูงถึง 1.66% ต่อปี (คำนวณจากวันสุดท้ายของการรับเปิดบัญชีและรับฝากเพิ่ม)

ทั้งนี้ พิเศษ รับดอกเบี้ยเป็นรายเดือน และไม่เสียภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก ผู้ที่สนใจสามารถเปิดบัญชีเงินฝากและฝากเพิ่มได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2566 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ธอส.ทุกสาขาทั่วประเทศ G H Bank Call Center โทร 0-2645-9000 หรือ Facebook Fanpage ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และติดตามข่าวสารของธนาคาร ได้ที่ Mobile Application: GHB ALLGEN และ www.ghbank.co.th

ลูกหนี้เฮ! ธอส. ยืดเวลาจ่ายหนี้ ลูกค้าเดิม M18-M19 อีก 6 เดือน

นอกจากนี้ ธอส. ยังมีโครงการบ้านล้านหลัง ระยะที่ 3 สำหรับกู้บ้านราคาซื้อ-ขาย/ค่าก่อสร้างและวงเงินกู้สูงสุดต่อรายต่อหลักประกัน ไม่เกิน 1.5 ล้านบาท กำหนดระยะเวลาเปิดจองสิทธิเข้าร่วมโครงการตั้งแต่วันที่ 27 ก.พ.66 และสิ้นสุดระยะเวลาทำนิติกรรม ภายในวันที่ 30 ธ.ค.68 (ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดโครงการก่อนกำหนด หากธนาคารให้สินเชื่อเต็มวงเงินของโครงการแล้ว)

วัตถุประสงค์การยื่นกู้

1.เพื่อซื้อที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุด

2.เพื่อปลูกสร้างอาคาร หรือเพื่อซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างอาคาร

3.เพื่อปลูกสร้างอาคารบนที่ดินของรัฐ

4.เพื่อซื้ออาคารหรือห้องชุดบนที่ดินของรัฐ

5.เพื่อซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวเนื่องเพื่อประโยชน์ในการอยู่อาศัย

วงเงิน

วงเงินให้กู้สูงสุดไม่เกิน 1,500,000 บาท ต่อรายต่อหลักประกัน 

ระยะเวลาผ่อน

ไม่น้อยกว่า 7 ปี และไม่เกิน 40 ปี อายุผู้กู้รวมกับระยะเวลาที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี ยกเว้น ข้าราชการ ตุลาการ อัยการ หรืออื่นๆ ที่มีอายุเกษียณมากกว่า 60 ปี อายุผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 75 ปี

ค่าธรรมเนียม

ได้รับสิทธิฟรีค่าธรรมเนียม ดังนี้

1.ค่าประเมินราคาหลักประกัน (1,900-2,300 บาท)

2.ค่าจดทะเบียนนิติกรรมจำนอง (1% ของวงเงินจำนอง)

คุณสมบัติ

ประชาชนทั่วไปที่มีความต้องการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองในราคาซื้อขายไม่เกิน 1,500,000 บาทต่อหน่วย โดยมุ่งเน้นกลุ่มผู้มีรายได้น้อยที่ไม่สามารถเข้าถึงสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ กลุ่มคนวัยทำงานหรือประชาชนที่กำลังเริ่มต้นสร้างครอบครัว รวมถึงกลุ่มผู้สูงอายุเป็นประชาชนทั่วไปที่ต้องการมีที่อยู่อาศัย โดยปัจจุบันไม่อยู่ระหว่างการผ่อนชำระที่อยู่อาศัย

เอกสาร

เอกสารส่วนบุคคล

1.บัตรประจำตัวประชาชน/บัตรข้าราชการ

2.ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน

3.สำเนาทะเบียนสมรส/ใบหย่า/ใบมรณะบัตร (ถ้ามี)

4.สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)

5.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนคู่สมรส (ถ้ามี)

เอกสารทางการเงิน

1.หนังสือผ่านสิทธิสวัสดิการ/ใบรับรองเงินเดือน

2.สลิปเงินเดือนหรือหลักฐานการรับเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน

3.สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน

ผู้ประกอบอาชีพอิสระ

1.สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 12 เดือน/หลักฐานแสดงฐานะการเงินอื่นๆ (พร้อมเอกสารฉบับจริง)

2.สำเนาทะเบียนการค้า/ทะเบียนบริษัท/ห้างหุ้นส่วน

3.หลักฐานการเสียภาษีเงินได้

4.รูปถ่ายกิจการ

5.สำเนาใบประกอบวิชาชีพ

เอกสารหลักประกัน

สำเนาสัญญาจะซื้อจะขาย/สัญญาวางมัดจำ/สัญญาเช่าซื้อการเคหะ และหนังสือรับรองยอดคงเหลือ (กรณีซื้อ)

1.หลักฐานการเป็นเจ้าของบ้าน เช่น สำเนาใบคำขอ เลขหมายบ้าน 

2.สำเนาสัญญาซื้อขายฉบับสำนักงานที่ดิน (ทด.13 หรือ อ.ช.23)

3.แบบแปลน

4.ใบประมาณการปลูกสร้าง/สัญญาว่าจ้างก่อสร้าง

5.อื่นๆ (ถ้ามี)

คลิปอีจันแนะนำ
ล้วงหัวใจ “ครูกฤศ” ครูคนเดียวทั้งโรงเรียน