ม.ขอนแก่น เปิดรับสมัคร ฝึกงานบนเรือสำราญ 1 ปี เงินเดือน 30,000 บาท

ม.ขอนแก่นรับสมัครนักศึกษา หรือบุคคลทั่วไป เข้าร่วมโครงการฝึกงานบนเรือสำราญ สหรัฐอเมริกา 9-12 เดือน มีรายได้ระหว่างฝึก ขั้นต่ำเดือนละ 30,000 บาท

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2565 มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ประกาศรับสมัครนักศึกษา หรือบุคคลทั่วไป เข้าร่วมโครงการฝึกงานบนเรือสำราญ สหรัฐอเมริกาโดยเป็นความร่วมมือระหว่าง HOH International กับศูนย์บริหารจัดการด้านโรงแรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งเปิดรับผู้สนใจเข้าร่วมฝึกอบรม และฝึกงานบนเรือสำราญนานาชาติ แผนกบริการอาหารและเครื่องดื่ม

โดยคุณสมบัติของผู้สมัครต้องมีดังนี้

• รับนักศึกษาทุกสถาบัน ทุกคณะวิชา ทุกแผนก รับระดับ ปวส. ขึ้นไป และบุคคลทั่วไปที่จบการศึกษามาไม่เกิน 5 ปี

• อายุ ไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบรูณ์และไม่เกิน 30 ปี

• สุขภาพร่างกายแข็งแรง(ตรวจโรคก่อนฝึกฯ)

• หลังจากฝึกงานบนเรือสำราญ 90 วันพิจารณาจ้างเป็นลูกเรือประจำ

• สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

• บุคลิกและทัศนคติดี

• รักและสนใจในงานบริการ

มีค่าใช้จ่ายโครงการ 50,000 บาทต่อคน ซึ่งจะประกอบด้วย

• ค่าฝึกอบรมก่อนลงเรือสำราญ(แยกตามแผนก)

• ค่าอุปกรณ์ฝึกรวมถึงวัสดุสิ้นเปลือง

• ค่าชุดฝึก

• ค่าที่พัก

• ค่าอบรมพื้นฐานความปลอดภัยทางทะเล 6 หลักสูตร (STCW)

• ค่าตั๋วเครื่องบินฟรี ฟรีค่าวีซ่า ฟรีตรวจสุขภาพ (ต้องสำรองจ่ายก่อน ได้เงินคืนก่อนเดินทาง)

• ฟรีประกันชีวิต และอุบัติเหตุ ฟรีห้องพัก

ถ้าหากผู้สมัครผ่านการพิจารณามีเงื่อนไข ดังนี้

• ผู้ที่ผ่านการพิจารณา (สัมภาษณ์) จะต้องเข้ารับอบรมก่อนลงเรือสำราญ

• ตำแหน่งและแผนกที่จะได้รับขึ้นอยู่กับผลการฝึก และผ่านเกณฑ์การทดสอบ

• มีรายได้ระหว่างฝึกงานขั้นต่ำ 850 USD

• หลังจากฝึกงานบนเรือสำราญ 90 วันพิจารณาจ้างเป็นลูกเรือประจำ

ซึ่งโครงการดังกล่าวจะเริ่มฝึกอบรม 1 เดือน ระหว่างวันที่ 5-28 กันยายน 2565 ณ โรงแรมบายาสิตา มหาวิทยาลัยขอนแก่น และฝึกงานบนเรือสำราญ 9-12 เดือน ลงเรือเดือนพฤศจิกายนเป็นต้นไป และรับจำนวนจำกัด ไม่เกิน 20 คนต่อรุ่น