ผู้สูงอายุเฮ! รัฐบาลออกเงินซ่อมบ้านให้ สูงสุด 40,000 บาท

กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดให้ผู้สูงอายุ สามารถยื่นคำขอ เงินซ่อมแซมบ้าน วงเงินสูงสุด 40,000 บาท

กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พจม.) เปิดให้ยื่นขอเงินเพื่อซ่อมแซมบ้าน หรือเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุ เพื่อการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย จำนวนวงเงินสูงสุด 40,000 บาท โดยเงินดังกล่าว มีจุดประสงค์เพื่อปรับปรุงที่อยู่อาศัยให้กับผู้สูงอายุให้มีสภาพมั่นคง ปลอดภัยในการดำเนินชีวิต สำหรับผู้สูงอายุที่ต้องการยื่นขอรับเงินดังกล่าว ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

  • มีฐานะยากจน หรือรายได้ไม่เพียงพอต่อการยังชีพ
  • ไม่ได้รับการช่วยเหลือจากหน่วยงานของรัฐ หรือได้รับแต่ไม่เพียงพอ
  • ที่อยู่อาศัยไม่มั่นคง ไม่เหมาะสม หรือไม่ปลอดภัยกับการดำรงชีวิตของผู้สูงอายุ

ในกรณีที่อยู่อาศัยและที่ดินซึ่งเป็นที่ตั้งของที่อยู่อาศัย ไม่ได้เป็นของผู้สูงอายุหรือทายาทในครอบครัว ต้องมีการอาศัยจริงเป็นเวลาอย่างน้อย 1 ปี และได้รับความยินยอมจากเจ้าของกรรมสิทธิ์ ให้สามารถปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยได้ โดยงบประมาณในการดำเนินการ เป็นค่าดำเนินการปรับปรุงที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุ รวมทั้งค่าบริหารจัดการและค่าตอบแทนในอัตราเหมาจ่ายหลังละไม่เกิน 40,000 บาท โดยการถัวจ่ายทุกรายการ

สำหรับผู้สูงอายุที่ต้องการยื่นคำขอเพื่อรับเงินเพื่อซ่อมแซมบ้าน สามารถยืนคำขอได้ที่

  • สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.)
  • ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ (ศพส)
  • องค์การบริหารส่วนตําบล เทศบาลตําบล เทศบาลเมือง เทศบาลนครเมืองพัทยา
    ทั้งนี้ สามารถติดตามข่าวสารจากกรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพิ่มเติมได้ที่ https://www.dop.go.th/ หรือ โทรศัพท์ 02-642-4336