มาแล้ว! กล่องกำลังใจ สังคมอีจัน ใครได้บ้าง ไปเช็กเลย

ประกาศรายชื่อ 282 กล่องกำลังใจ จาก สังคมอีจัน ประจำวันที่ 16 ก.พ. 2564 ใครได้บ้างนะ?
มาแล้ว! กล่องกำลังใจ สังคมอีจัน ใครได้บ้าง ไปเช็กเลย

กล่องกำลังใจ สังคมอีจัน ต่อลมหายใจให้ 282 ครอบครัว ประกาศรายชื่อผู้โชคดี รอบการลงทะเบียน 16 กุมภาพันธ์ 2564 และที่พิเศษไปกว่านั้น เรามีรายชื่อรอบพิเศษเพิ่มเข้ามาด้วยนะคะ รีบตรวจสอบกันได้เลยค่ะว่ามีชื่อของใครกันบ้าง

สำหรับ โครงการกล่องกำลังใจ เป็นโครงการที่เพจอีจัน ดำเนินการร่วมกับ มูลนิธิปวีณา ค่ะ ด้วยการระดมธารน้ำใจจาก #สังคมอีจัน โดยเปิดให้ ครอบครัวที่ตกงานในช่วงโควิด ได้มาลงทะเบียนผ่านหน้าเพจอีจันในทุกวันอาทิตย์ ถึง วันพฤหัสบดี ตลอดเดือนกุมภาพันธ์นี้ นะคะ

รายชื่อพิเศษคนได้รับกำลังใจพิเศษ
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 50 รายชื่อ

1. เจนจิรา พลวารี

2. บุษบา สอนกลาง

3. อรทัย ศรีเลิศ

4. ซูไรยา มะสาแม

5. สุจินต์ เบ้าคำ

6. อัมรา ฉ่ำพรมราช

7. นูรุลซาฟารีน สาราวะ

8. วรรณิภา โพนเยี่ยม

9. ปรัชญา หาสุข

10. ศักดิ์ณรงค์ ฉิวรัมย์

11. ธิตยา นิลวดี

12. เกษม สาและ

13. สุดารัตน์ จิเบ็ญจะ

14. พจมาน ภูถาดถม

15. เล็ก วารี

16. นูร์ณี เบ็ญกัวลัฟ

17. รอซือนี มะแตฮะ

18. ปิยธิดา วรรณวรกิจ

19. สุทัตตา พรมมาวัน

20. ซูไฮลา เจาะแว

21. ประทิน สระทองไลย์

22. สุวรรณ เทพแสน

23. นิศาลักษณ์ ปานสังข์

24. ฐิตชยากรณ์ เรืองศรี

25. เสาวลักษณ์ คาหาปะนะ

26. จตุพร เวศิริ

27. พาดีละ สาเหาะ

28. วัสสิกา ทองส่งโสม

29. สุภาวดี ทองกล่ำ

30. สนีอี สุภาพ

31. สุพัตรา​ รัตนเมือง

32. นุรฮายาตี หะเด็ง

33. วาสนา สุขสุนทร

34. วิวัฒนา ไกรราม

35. ศิริพร เสาวยงค์

36. จันทร์จิรา กลอนสม

37. ชเอม สืบดา

38. ไซนะ ยะกี

39. ชนัญธิดา มาดสม

40. ขวัญประภา พลบุตร

41. เจนจิรา รักความชื่อ

42. พรพนา สุขสวัสดิ์

43. เลิศหล้า ห้าฝา

44. สุภาภรณ์ สุวรรณไทย

45. ดาวิน ศรีบุษย์

46. ปรียา อุ่มแสง

47. พิมพ์ภัทร์ส เชยชื่น

48. เบญจวรรณ วงษ์ทองดี

49. ณัฐมล แป้นอ่ำ

50. อคิรา บำรุงชู

รายชื่อผู้ได้รับกล่องกำลังใจ
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 จากเพจอีจันจำนวน 100 คน

1. รุ้งลาวัณย์ ศูนย์กลาง

2. คัทลียา อินทรสวัสดิ์

3. สุวิมล ปางสวัสดิ์

4. วิสสุตา อินอ่อน

5. อริสรา เหลาอ่อน

6. อรัญ​ญา​ จี​นา

7. กฤษณา ธัญญาหาร

8. โศรยา ทันวัน

9. ชม เกื้อทร

10. ซานะห์ เจ๊ดอเลาะ

11. พรทิพย์ ทับเปรม

12. ว​ราภรณ์​ แก้ว​สุ​ว​รรณ์8​

13. สุจิตรา จันทร์ศิริพงษ์

14. จามรี การสมเพียร

15. อามีเราะห์ เจ๊ะมิ

16. อนุสรา คมขำ

17. นันทวรรณ เงินบำรุง

18. กรรณิการ์ ทายา

19. รอเมาะ แมะเยะ

20. พัชรี พีรชาติ

21. อัจจนา สิทคชวัน

22. อาปีซะห์ มะเซง

23. กรวินท์​ พันธุ์พรม

24. ปวีณา ศิริรัตน์

25. พรรณี กำจร

26. กัสมี ประสิทธิ์

27. วนิตา หมีนหวัง

28. พรพิมล กอนแสง

29. พิจิตรา เยาวะยอด

30. ศรัญญา ฮาลเด้น

31. นัทธี ถึกสถิตย์

32. จารุวรรณ กิ่งเล็ก

33. ไกรวิทย์ แร้นพิมาย

34. ช้าม เผือกพิบูลย์

35. พัสวี วิลเนียม

36. พิศมัย บัวทอง

37. สุทธิดา สารบรรณ

38. จันทิมา ราโชกาญจน

39. ชุตาพร เทสพันธุ์

40. นิกร จีนอินทร์

41. ปัญญารัตน์ มามาก

42. ธานินทร์ กรัยวิเชียร

43. ประทีป หวังผล

44. โศรยา ทันวัน

45. ดวง อารมณ์

46. อังคณา แคนมี

47. มะรุสกาน ดอเลาะ

48. ลีลาวดี ง๊ะสมัน

49. มารีนา หะยอ

50. อาริษา ดารากัย

51. ดาลียา วีรัท

52. ชัยกร บุญเลี้ยง

53. ชื่นกมล คงทอง

54. สีตีอายา​ ดาแม

55. นริษลา วังดู่

56. สุพัตรา มีสัตย์

57. ซัลวา หลังเเหละ

58. สุทธิชัย แหลมเกาะ

59. อุไรวรรรณ คำทองยศ

60. ณัฐพงศ์ นวลจันทร์

61. จิราพร พุ่มจันทร์

62. ประมวล ราชาธรรมมา

63. อาริษา ดารากัย

64. มารยาท สุภาลักษณ์

65. เพ็ญสุดา เหมบุรุษ

66. รัชนี แสงทอง

67. พรพิมล มนตรี

68. วันเพ็ญ บุญลือ

69. อริสรา เหลาอ่อน

70. กนกุช อ่อนสกุล

71. ศิริพร พุทติธรรม

72. ลลิตา พวงมาลัย

73. ทัดดาว เวลาดี

74. บุญทัน เพียรเกิด

75. มัทนา พรมชา

76. น.ส.นิภาพร เพ่งสุข

77. โซเฟีย สาแม

78. โสรยา แสงอรุณ

79. ศรีไพร โกวิทชาติ

80. ดุลเลาะ มะลารี

81. พีระพงษ์​ โคตร​สมบัติ

82. จีราภา ศรีคำสุข

83. สุวรรณี บุตรเหม

84. ตรีภาวรรณ ศรีนิล

85. แวเยาะ เจะหมะ

86. ณัฐนิชา วงศ์ภูดร

87. พร้อมพันธ์ ยิ่งหาญ

88. กนกวรรณ งามแม้น

89. ฉวีวรรณ โอ๋หมอก

90. ชลธิชา เล่าเปี่ยม

91. ละเอียด แสงไทย

92. เฉลิม​ศักดิ์​ พุดเผือก

93. วาสนา ปานดี

94. สุนันทา จันทร์น้อย

95. จิราพร สุนทรสนิท

96. อาภัสรา สุขโร

97. อามานี มะแส

98. อรสา หวังประเสริฐ

99. อาภา เเดงข้ำ

100. วริทธิ์นันท์ ฑีฆะ

รายชื่อผู้ได้รับกล่องกำลังใจ
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 จากมูลนิธิปวีณาจำนวน 82 คน

1. วง จำปาแดง

2. จรินทร์ญา เพ็งคำ

3. อุไรวรรณ พังแพร่

4. ชลธิชา ช่วยเนื่อง

5. อารยา วงศ์ศรีไสย

6. สุธินันท์ ภูเฉลิม

7. ซิน วงศ์โสภา

8. จารุวรรณ ขุนชุมภู

9. รัตติญา จันทร์มณี

10. สุกันยา จันทรมณี

11. สายฝน แววจะบก

12. วิภดา มณีจันทร์

13. จิรัสญา กำลังทวี

14. อรพิมพ์ ไกษร

15. รจนา สิมอุด

16. สุกัญญา ยื้อแจะ

17. จนรัตน์ แก้วโก

18. ขวัญจิรา บุนเฮง

19. สุภาพร ใยอุบล

20. สุทัน แก้วโพธิ์กลาง

21. อริสรา นิลออ

22. ปราโมทย์ บุตรดีงาม

23. วารุณี สอนพิมพ์

24. ประทิน สอนฆะทา

25. วรรณิภา สุขยิ่ง

26. จันทิรา สกุลเดชธนา

27. ยงยุทธ ชื่นเมือง

28. โทน ภูทวี

29. พิไลวรรณ โพนพุต

30. พิมพ์วิภา ใจวรรณะ

31. กาญจนา อินทนุ่น

32. วิทย์ ขันวาตา

33. สมจิตร ประเสริฐศรี

34. พัชราภรณ์ ธรรมกิติ

35. กฤษณะ ติ๊บปงค์

36. ปาริชาติ เติมรัตน์

37. ญาณิศา คูณด้วง

38. วรรณิภา บุญศิริ

39. จินตนา มากภิบาล

40. วรรณวิษา มีรุ่ง

41. แม่ครองศิลป์ สุริโย

42. อมรรัตนา ชินวงศ์

43. เนตรนภา พงชะอุ่ม

44. พิกุล คำไชย

45. เกษสุดา เอี่ยมจรัส

46. ศิริโสภา มาเอี่ยม

47. สุนิสา สินสนิท

48. รฐา เกตุเพ็ง

49. นิตยา บุญญฤทธิ์

50. สุธีรา วิชัยลักษณ์

51. ณัฐนันท์ แสนสอาด

52. อดิศร เพ็ชรสุข

53. พวงเพ็ญ ลักษณะชู

54. ศราวุธ กูรัมย์

55. ภาวิณี สังข์นุกูล

56. เพชรา ระจันลี

57. นิตยา หอมพรมมา

58. ชูศรี ละอองแก้ว

59. ดวงเนตร ฉิมบ้านไร่

60. ฟาตีเมาะ สะอิ

61. สวรรยา อุ่นเกิด

62. นิฮายาตี นิหะ

63. เบญจมาภรณ์ กงสะเด็น

64. อุมาพร ฟักชา

65. อาแยะ เชอหมื่อ

66. อนุพงศ์ วงศ์แสน

67. อัญชลี วงษคติ

68. มยุรา โสมาบุตร

69. อรอุมา วิเศษพงศ์

70. เจนจิรา หอระดี

71. สงกรานต์ พุ่มทิม

72. เบญจมาศ มณีวงศ์

73. สุพัตรา จ้อยเจริญ

74. นูวตี เบ็ญกัวลัฟ

75. รัชนก มากอุ้ย

76. ธัญญาเรศ ผ่องสถาน

77. เพ็ญศรี ขำคล้าย

78. ขันแก้ว นิ่มบุตร

79. สุพรรณี มีมุข

80. สุนิสา เขียววิจิตร

81. วรัญญา บุญยัง

82. อรยา ปุ่มไม้

สรุปรายชื่อพิเศษคนได้รับกำลังใจพิเศษ
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 50 รายชื่อ

1. พรรณภัทร แดงกุล

2. วันเพ็ญ​ ตาติง

3. สุดา สกุลคม

4. จันทกานต์​ จันทร์คำ

5. ยุภากานต์ สมาธิ

6. แรมจันทร์ ศรีมณีรัตน์

7. ซูไวบะ อาแว

8. อภิชัย อูมา

9. พรสุดา ฮะยีตำมะลัง

10. รุ่งนภา แพนทิพย์

11. สุจิตร คำภูมี

12. พรนัชชา เพชรชัย

13. พิศมัย นาเมือง

14. จันทร์จิรา อัญชสา

15. วัลยา มะหะหมัด

16. วรารัตน์ กลางเนิน

17. กัลยาณี​ จันสุว​รรณ์

18. พรสุดา ฮะยีตำมะลัง

19. สายฝน ทัพมะณี

20. ประภาพร สิมงาม

21. ศิริพร พุทติธรรม

22. สิทธิพล ใสปาน

23. สุวภร แต่งเลี่ยน

24. อุดมชัย​ โพดเพ็งพดเพ็ง

25. ณฐกมล ปิ่นคำ

26. หนูล้วน พลจารุ

27. กัญญาพัชร เงินสันเทียะ

28. เจนจิรา พรมมาวัน

29. พิชญาภรณ์ อิ่นคำ

30. ฐิติกานต์ ชัยวงศ์ศรี

31. สุพิน คุณวงค์

32. สุภัตรา ชนะวัฒนานนท์

33. วิราวัลย์ เกื้อจรูญ

34. ชณัฐดา ชัยชนะ

35. เสาวณีย์ พลเจริญ

36. สายฝน ชินจักร

37. พิชสินี สาลีขาว

38. ฤดี เจริญผล

39. สุ​พรรณี​ ตากิ่มนอก

40. พชรภัทร เพชรจันยง

41. ลักษณา ชัยอินทร์

42. รัศมี แซ่มัว

43. วนิดา สาระบรูณ์

44. นันทนา​ ปะลุวันรัมย์

45. อาหามะ ประสมสินทร์

46. ภัทรวดี แก้วเฮือง

47. วนิดา พรมแดง

48. นภาพร แซ่ลี้

49. ศาสตรา สุนทรวิภาต

50. ศิรินทิพย์ รัตนงามแสง

Related Stories

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co