กราบยกย่อง “พระราชวชิรญาณมงคล” พระผู้มีความเพียร

กราบยกย่องพระผู้มีความเพียร “หลวงปู่ พระมหาทอง ญาณสํวโร” อายุ 90 ปี เข้าสอบเพื่อให้สำเร็จการศึกษาบาลี ป.ธ.9 มานานถึง 50 ปี แบบอย่างของพระสงฆ์ที่มุ่งมั่นเรียนบาลี โปรดพระราชทานตั้งสมณศักดิ์ เป็น “พระราชวชิรญาณมงคล”
กราบยกย่อง “พระราชวชิรญาณมงคล” พระผู้มีความเพียร

อีจัน ขอถวายมุทิตาสักการะ พระราชวชิรญาณมงคล พระผู้มีความเพียรพยายาม ในการเข้าสอบบาลีประโยค ป.ธ.9 นานนับ 50 ปี

ในสนามสอบบาลีหลวงประโยคสูง ส่วนใหญ่มักจะเป็นพระหนุ่มเณรน้อยที่มาสอบ

แต่หลายสิบปีที่ผ่านมี “หลวงปู่ พระมหาทอง ญาณสํวโร” อายุ 90 ปี พรรษา 67 วัดราชสิทธาราม วัดพลับ และเข้าสอบเพื่อให้สำเร็จการศึกษาบาลี ป.ธ.9 มานานถึง 50 ปีแล้ว

ขอบคุณภาพจาก เพจ พัดยศ สมณศักดิ์พระสงฆ์ไทย

เมื่อความทราบถึงพระเนตรพระกรรณ ความวิริยะสุตสาหะของ “หลวงปู่ พระมหาทอง ญาณสํวโร” ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเลื่อนสมณศักดิ์พระมหาทอง ญาณสํวโร (ปธ.๘) เป็นพระราชาคณะชั้นราชที่ พระราชวชิรญาณมงคล

ขอบคุณภาพจาก เพจ พัดยศ สมณศักดิ์พระสงฆ์ไทย

เมื่อวันที่ 16 ก.พ.66 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่พระบรมราชโองการ ประกาศ พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ ระบุว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ พระมหาทอง ญาณสํวโร (เปรียญธรรม 8 ประโยค) เป็น พระราชวชิรญาณมงคล โกศลเทศนาวรกิจ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นราช สถิต ณ วัดราชสิทธาราม ราชวรวิหาร พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ 4 รูป คือ พระครูปลัด 1 พระครูสังฆรักษ์ 1 พระครูสมุห์ 1 พระครูใบฎีกา 1

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 15 ก.พ. 2566 ประกาศ ณ วันที่ 16 ก.พ. 2566 เป็นปีที่ 8 ในรัชกาลปัจจุบัน

ขอบคุณภาพจาก เพจ พัดยศ สมณศักดิ์พระสงฆ์ไทย

อีจัน ขอกราบหัวใจงามๆ ของหลวงปู่ด้วยใจค่ะ

คลิปอีจันแนะนำ
พี่เขาบอก บัวขาวไม่ใช่คนไทย?

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

No stories found.

ข่าวยอดนิยม

No stories found.
logo
ข่าว อีจัน
www.ejan.co