รมว. พม. มอบโล่คนพิการต้นแบบ

รมว. พม. มอบโล่คนพิการต้นแบบ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มอบโล่ประกาศเกียรติคุณคนพิการต้นแบบ

วันนี้ (4 ธ.ค. 62) เวลา 09.00 น. นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณคนพิการต้นแบบและองค์กรที่ให้การสนับสนุนงานด้านคนพิการประจำปี 2562 เนื่องในวันคนพิการสากล ประจำปี 2562 โดยมีคณะผู้บริหารกระทรวง พม. พร้อมด้วยคนพิการต้นแบบ ผู้นำองค์กร ด้านคนพิการ และผู้แทนหน่วยงานเอกชนที่สนับสนุนงานด้านคนพิการ เข้าร่วมงาน ณ ห้องประชุมชั้น 2 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สะพานขาว กรุงเทพฯ

ภาพจากอีจัน

นายจุติ กล่าวว่า สืบเนื่องจากองค์การสหประชาชาติได้ประกาศให้วันที่ 3 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันคนพิการสากล เพื่อเป็นการรำลึกถึงวันที่สมัชชาใหญ่แห่งองค์การสหประชาชาติ ได้รับรองแผนปฏิบัติการโลกว่าด้วยเรื่องคนพิการ และเชิญชวนให้ประเทศสมาชิก ร่วมกันจัดกิจกรรมเพื่อให้คนพิการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคมและโอกาสในการแสดงศักยภาพในสังคม ส่งผลให้สังคมเกิดเจตคติเชิงสร้างสรรค์ต่อคนพิการและความพิการ เพื่อให้การยอมรับคนพิการในฐานะที่เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าของสังคม

และในปี 2562 องค์กรสหประชาชาติได้กำหนดประเด็นหลัก คือ สร้างการมีส่วนร่วม เสริมความเป็นผู้นำคนพิการ สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ.2030 (Promoting the participation of persons with disabilities and their leadership: taking action on the 2030 Development Agenda) โดยให้ความสำคัญกับการส่งเสริมคนพิการในด้านการพัฒนาอย่างทั่วถึง เป็นธรรม และยั่งยืน ตามที่กำหนดไว้ในวาระและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน พ.ศ. 2573 (ค.ศ. 2030) ซึ่งให้คำมั่นว่า เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

ภาพจากอีจัน
นายจุติ กล่าวต่อไปว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) จึงได้จัดงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2562 ในวันที่ 3 ธันวาคม 2562 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล โดยมีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงาน และในวันนี้ (4 ธ.ค. 62) ณ กระทรวง พม. ได้จัดพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณคนพิการต้นแบบและองค์กรที่สนับสนุนงานด้านคนพิการ ซึ่งแบ่งประเภทรางวัลเป็น 4 ประเภท ได้แก่

1) คนพิการต้นแบบ จำนวน 63 รางวัล

2) องค์กรด้านคนพิการหรือองค์กรอื่นใดที่ให้บริการแก่คนพิการ ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน จำนวน 31 รางวัล

3) องค์กรที่สนับสนุนงานด้านคนพิการ จำนวน 45 รางวัล

และ 4) สถานที่ดีเด่นด้านการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ จำนวน 10 รางวัล

รวมจำนวนทั้งสิ้น 149 รางวัล นอกจากนี้ ยังมีการจัดเวทีเสวนา success stories สู่ความเป็นต้นแบบ จากหน่วยงานต้นแบบ เพื่อนำเสนอความสำเร็จและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านคนพิการอีกด้วย

ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน

นายจุติ กล่าวเพิ่มเติมว่า ขอแสดงความยินดีกับคนพิการต้นแบบ หน่วยงาน องค์กร ที่ได้รับรางวัลการสนับสนุนงานด้านคนพิการ ประจำปี 2562 ที่ร่วมกันส่งเสริมและสนับสนุนให้คนพิการได้เข้าถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆ ในสังคมอย่างเสมอภาคเท่าเทียม และขอขอบคุณผู้แทนองค์กรภาครัฐ เอกชน องค์กรด้านคนพิการ รวมทั้งเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องทุกคนที่ร่วมกันขับเคลื่อนงานเพื่อคนพิการ และขอให้ร่วมกันสนับสนุนงานด้านคนพิการต่อไป

ทั้งนี้ ในปี 2563 รัฐบาลโดยกระทรวง พม. พร้อมจะขับเคลื่อนงานด้านคนพิการตามประเด็นสมัชชาเครือข่ายคนพิการระดับชาติใน 5 ประเด็นหลัก ได้แก่

1) การส่งเสริมให้คนพิการสามารถเข้าถึงสิทธิ สวัสดิการ และสิ่งอำนวยความสะดวก

2) การเชื่อมโยงข้อมูลด้านคนพิการ

3) การคุ้มครองแรงงานและส่งเสริมการมีงานทำ

4) การยกระดับศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัดและทั่วไป

และ 5) การสร้างเจตคติที่ดีของสังคมต่อคนพิการ

ซึ่งรัฐบาลได้เร่งรัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบูรณาการงานการทำงานเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนงานด้านคนพิการได้อย่างเป็นรูปธรรม

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co